Nordisk rapport om förebyggande av våld i ungas relationer har publicerats

Utgivningsdatum 1.6.2017 20.20
Nyhet

I ett gemensamt projekt mellan Finlands, Sveriges och Danmarks råd för brottsförebyggande sammanställdes projekt, där man har försökt förebygga våld i ungas relationer.

Samarbetsprojektet, som organiserades av det danska rådet för brottsförebyggande, genomfördes 2016–2017 och över projektet har en slutrapport, som är skriven delvis på svenska och delvis på danska, getts ut. Ungdomars våld under sällskapande är ett aktuellt fenomen och det är viktigt att öka vetskapen om detta både bland ungdomar och vuxna. Förebyggandet av våld i ungdomars sällskapande minskar också våld i parrelationer i vuxen ålder. Målet med projektet var att sammanställa och sprida kunskap om god praxis gällande förebyggandet av våld vid sällskapande och erbjuda idéer till yrkesfolk som arbetar med ungdomar.

I slutrapporten över projektet presenteras finska, svenska och danska projekt, kampanjer och material som behandlar våld i relationer. Under de senaste åren har man i Finland strävat efter att öka vetskapen om våld under sällskapande och ungdomars våld i nära relationer bl.a. genom kampanjer på nätet och mångsidigt material som har riktats till ungdomar, t.ex. videofilmer och tester. I Sverige och Danmark har material som är avsett för ungdomar och berättar om våld i nära relationer producerats bl.a. för nätet samt skolomgivningen.

Som finska exempel i rapporten presenteras kampanjerna Mun kroppa. Mä päätän (Min kropp. Jag bestämmer), Right to Choose och #Respect, projekten Turvaverkko (2011−2014) (Säkerhetsnät), My Space, Not Yours! (2015−2017) och DejtPark samt handboken Turvataitoja nuorille (Säkerhetskunskap för unga), handboken Uskalla olla, uskalla puhua (Våga tala - våga vara) och nätsidan Nettiturvakoti (Skyddshem på nätet). Rådet för brottsförebyggande samlar i år in finskt material i anknytning till brottsförebyggande, vilket är avsett för ungdomar och dem som arbetar med ungdomar. Detta material kommer att sammanställas temavis på rådets webbplats och också det material som ingår i den nordiska rapporten och gäller våld i sällskapandet presenteras på webbplatsen. Hela materialet ges ut i slutet av år 2017.