Nuorten seurusteluväkivallan ehkäisystä julkaistu pohjoismainen raportti

Julkaisuajankohta 1.6.2017 20.20 | Julkaistu suomeksi 5.11.2017 klo 20.34
Uutinen

Suomen, Ruotsin ja Tanskan rikoksentorjuntaneuvostojen yhteisessä projektissa koottiin hankkeita, joissa on pyritty ehkäisemään nuorten seurusteluväkivaltaa.

Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston organisoima yhteistyöhanke toteutettiin 2016−2017 ja siitä on julkaistu osin ruotsin- ja osin tanskankielinen loppuraportti. Nuorten seurusteluväkivalta on ajankohtainen ilmiö ja tietoisuutta siitä on tärkeä lisätä niin nuorille kuin aikuisille. Nuorten seurusteluväkivallan ehkäiseminen vähentää parisuhdeväkivaltaa myös aikuisiällä. Hankkeen tavoitteena oli koota ja levittää tietoa seurusteluväkivallan ehkäisyn hyvistä käytännöistä ja tarjota ideoita nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeita, kampanjoita ja seurusteluväkivaltaa käsitteleviä materiaaleja Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Suomessa tietoisuutta seurusteluväkivallasta ja nuorten lähisuhdeväkivallasta on viime vuosina pyritty lisäämään mm. netissä toteutetuilla kampanjoilla ja nuorille kohdennetuilla monipuolisilla materiaaleilla, esimerkiksi videoilla ja testeillä. Ruotsissa ja Tanskassa nuorille tarkoitettua seurusteluväkivallasta kertovaa materiaalia on tuotettu mm. nettiin sekä kouluympäristöön.

Seurusteluväkivalta Suomessa

Suomessa 13−18-vuotiaiden väkivaltakokemuksista on haastava saada kootusti tutkimustietoa, sillä väkivaltakokemuksia kartoittavat kyselyt on yleensä suunnattu 15−18-vuotiaille. Nuorten kokemasta väkivallasta saadaan tietoa kouluterveyskyselyistä, lapsiuhritutkimuksista ja nuorisorikollisuuskyselyistä. Nuorisorikollisuuskyselyssä kysytään, onko nuori joutunut entisen tai nykyisen seurustelukumppaninsa pahoinpitelyn kohteeksi kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2016 nuorisorikollisuuskyselyssä kolme prosenttia sekä pojista että tytöistä ilmoitti entisen tai nykyisen kumppanin tekemästä väkivallasta. Muissa nuorille kohdistetuissa kyselyissä kysytään yleisemmin mm. nuorten kokemasta lähisuhdeväkivallasta ja kiusaamisesta.

Seurusteluväkivalta ei ole Suomessa vielä erityisen tunnettu ilmiö eikä Suomessa ole käytössä selkeästi tutkimustietoon perustuvaa seurusteluväkivallan ehkäisyohjelmaa. Pohjoismaisen hankkeen raporttiin koottiin suomalaisia nuorten väkivallan ehkäisyyn liittyviä hankkeita, kampanjoita ja muuta ehkäisyyn liittyvää materiaalia. Raporttiin on poimittu Suomesta pääosin netissä toteutetut kampanjat Mun kroppa. Mä päätän, Right to Choose ja #Respect, nuorille kohdistetut koulutushankkeet Turvaverkko (2011−2014), My Space, Not Yours! (2015−2017) ja ruotsinkielinen DejtPark. Nuorille tehdyistä suomalaisista materiaaleista on esitelty Turvataitoja nuorille -opas; Uskalla olla, uskalla puhua -opas vammaisille naisille ja väkivallasta tietoa jakava Nettiturvakoti-sivusto.

Rikoksentorjuntaneuvosto kerää tämän vuoden aikana nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettuja rikosten ehkäisyyn liittyviä suomalaisia materiaaleja. Näitä materiaaleja tullaan kokoamaan teemoittain neuvoston verkkosivuille ja myös pohjoismaiseen raporttiin koottuja seurusteluväkivallan materiaaleja esitellään sivulla. Materiaalikokonaisuus julkaistaan loppuvuodesta 2017.

Seurusteluväkivalta Ruotsissa ja Tanskassa

Ruotsissa nuorten lähisuhdeväkivallan yleisyydestä saadaan tietoa mm. rikoksentorjuntaneuvosto Brån katsauksista. Nuorten seurusteluväkivaltaa on Ruotsissa pyritty ehkäisemään mm. seurusteluväkivaltaan liittyvien asenteiden muuttamiseen tähtäävässä CAVA-projektissa sekä yhteistyössä Norjan kanssa toteutetussa tutkimusprojektissa, jossa kartoitettiin seurusteluväkivallan ehkäisyä ja nuorten ajatuksia siitä. Materiaaleja seurusteluväkivallan ehkäisyyn on Ruotsissa tehty yleisesti kaikille nuorille ja mm. seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille.

Tanskassa seurusteluväkivallan yleisyyttä ja ilmenemismuotoja selvitetään 16−24-vuotiaille suunnatuilla kyselyillä. Vuoden 2012 kyselyn mukaan 6,5 % kyselyyn vastanneista naisista ja 3,7 % miehistä kertoi joutuneensa parisuhdekumppanin tekemän väkivallan kohteeksi. Tanskassa seurusteluväkivaltaa ehkäistään ja väkivallan uhreja autetaan mm. auttavissa puhelinpalveluissa ja tietoisuutta aiheesta levitetään mm. Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston tuottamalla nettisivustolla sekä kouluissa toteutettavissa opetuskokonaisuuksissa.