Brottsbekämpningsaspekten med i stadsplaneringen

Utgivningsdatum 19.3.2019 12.01
Pressmeddelande
Exempelbild
Exempel på ett tryggt bostadsområde: Muotiala i Tammerfors

En aktuell översikt från rådet för brottsförebyggande tar upp hur man kan förbättra säkerheten i närmiljön och ger rekommendationer för att engagera invånarna och för att beakta brottsbekämpningsaspekten i planeringen av den byggda miljön. Det är särskilt viktigt att höra invånarna i planeringen och att stödja invånarnas egen verksamhet för att förbättra säkerheten i närmiljön.

Den upplevda säkerheten i den dagliga närmiljön har en väsentlig inverkan på människors välbefinnande. Kriminalitet, ofog och ordningsproblem och en tillhörande känsla av otrygghet kan minskas genom samhällsplanering. Metoderna för brottsbekämpning för att öka välbefinnandet och förbättra säkerheten i närmiljön omfattar allt från att minska brottstillfällena till att engagera invånarna.

Översikten av brottsbekämpningsfrågor tar upp sådana element i den byggda miljön som påverkar kriminaliteten och trygghetskänslan. Det har gjorts ett flertal undersökningar om faktorer som direkt eller indirekt påverkar den upplevda säkerheten, men på de olika nivåerna av planeringen är dessa undersökningar obekanta, och informationen utnyttjas inte systematiskt. I fortsättningen kommer rådet för brottsförebyggande att i ännu större utsträckning samla information och informera om god praxis och möjligheter till brottsbekämpning i planeringen av närmiljön, bl.a. på sin webbplats (www.brottsforebyggande.fi).

I översikten presenteras dessutom verksamhetsmodeller för att öka trygghetskänslan i grannskap och bostadsområden. Till metoderna hör medborgarbudgetering, invånarorienterad stadsutveckling och verksamhet som motverkar fördomar och konflikter. Rådet för brottsförebyggande kartlade i slutet av 2018 olika modeller genom en webbenkät, vilket var en åtgärd inom det nationella programmet för brottsförebyggande 2016–2020.

Rekommendationer till stöd för den lokala säkerhetsplaneringen

Utifrån översikten anser rådet för brottsförebyggande att man i planeringsprocesserna bör höra sakkunniga i arbetsgrupper för regional säkerhetsplanering och begära utlåtanden av polisen inte bara med tanke på trafiksäkerhet utan också när det gäller förebyggande av brott. Invånarna bör höras i de olika skedena av planeringen av närmiljön, och man bör mångsidigt utnyttja olika sätt att höra dem.

Rådet för brottsförebyggande vill uppmuntra kommunerna att utveckla och ta i bruk nya tillvägagångssätt för att engagera invånarna till att skapa en trivsam och trygg boendemiljö. Det lönar sig för olika aktörer att på olika sätt stödja goda grannförhållanden och ordna gemensamma evenemang. Rådet rekommenderar dialogbaserade metoder för att förebygga och lösa grannkonflikter.

Rådet för brottsförebyggande sammanställer aktuell information om brottsfenomen och om förebyggande av dem i översikter av brottsbekämpningsfrågor. Översikten för 2018 utarbetades av rådets sekretariat. I översikten används resultaten av projektet Närmiljö 2.0, som finansieras med anslag för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Ytterligare upplysningar: Minna Piispa, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 02951 50223, [email protected]

Möjligheter till brottsbekämpning för att förbättra säkerheten i närmiljön (på finska)