Tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet 2020 inleds

Utgivningsdatum 8.6.2020 12.30
Nyhet
Pokaler

I år är temat för den nationella brottsförebyggande tävlingen brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer med särskild fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA).

Bidragen till tävlingen ska anknyta till förebyggande av brott som begås av familjer, klaner, släkter eller grupper av denna typ. Grupperna kan ha etnisk eller kulturell bakgrund. Typiskt är att gruppens inkomster kommer från flera olika slag av brottslig verksamhet.

Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott. Projektet kan vara förebyggande arbete som riktar sig till målgruppen och som utförs i ett mycket tidigt skede eller verksamhet som syftar till att bryta unga personers brottsliga bana. Projektet kan också vara ett samarbete mellan polisen, åklagaren, domstolen, tullen och skattemyndigheterna för att tillämpa metoder för administrativ brottsbekämpning. Tävlingsbidragen kan även vara Exit-projekt för att hjälpa dem som vill lämna den organiserade brottsligheten bakom sig. Ytterligare ett alternativ är projekt för att påverka kvinnor som hör till målgruppen och som svarar för uppfostran av barn och kan bli utsatta för påtryckning. Temat för tävlingen inbegriper inte våld inom familjen eller i nära relationer.

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms bidragen särskilt utifrån följande kriterier: (1) Verksamheten ska fokusera på att förebygga brottslighet eller rädsla för brott inom det angivna temat. Verksamheten ska helst vara (2) utvärderad och kunna visa resultat, (3) bygga på samverkan mellan olika aktörer, (4) kunna upprepas i andra medlemsstater och (5) vara innovativ.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och tilldelas ett pris på 10 000 euro. De bidrag som placerar sig på andra och tredje plats belönas med ett hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Priserna ska delas ut vid en konferens om brottsförebyggande i december.

Tävlingsbidragen ska skickas till justitieministeriet senast den 21 augusti.

Mer information: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, e-post: [email protected]

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen