Frågorna i säkerhetsenkäten

Nedan finns en lista över frågorna i den lokala säkerhetsenkäten och svarsalternativen samt eventuella förklaringar till frågorna.

1. Upplever du att ditt bostadsområde är säkert?

Ja
Nej

2. Hur stort problem upplever du att brottslighet och ordningsstörningar är inom ditt bostadsområde?

Inget alls 
Mycket litet 
Litet 
Stort 
Mycket stort

3. Tycker du att antalet våldsincidenter eller riskerna för sådana inom ditt bostadsområde under de senaste åren har 

ökat betydligt 
ökat i någon mån 
hållit sig på samma nivå som förut 
minskat något 
minskat betydligt 
Kan inte säga

4. Har du bevittnat slagsmål eller misshandel inom ditt bostadsområde under de senaste 12 månaderna?   

Nej 
En gång 
Två gånger 
3‐4 gånger 
Över fyra gånger

5. Har du under de senaste 12 månaderna varit rädd för att bli utsatt för våld inom ditt bostadsområde under kvällstid? (välj alternativet som bäst beskriver din situation)

Aldrig
En eller två gånger per år
Flera gånger per år
Jag rör mig inte utanför hemmet under kvällstid på grund av rädsla för våldsincidenter
Jag rör mig inte utanför hemmet under kvällstid av andra orsaker

6. Finns det nära ditt hem, inom en radie av ca en kilometer, något område du undviker på grund av hot om våld?

Nej
Ja, ett visst område
Ja, flera områden

7. Här kan du vid behov precisera dina svar. Berätta till exempel varför du tycker att området
eller områdena känns otrygga eller farliga och vilka områden det är fråga om

8. Har du under de senaste 12 månaderna funderat på att flytta bort från ditt nuvarande bostadsområde på grund av brottslighet eller störande beteende på offentliga platser?

Aldrig
En gång
Oftare än en gång

9. Har du blivit utsatt för trakasserier och/eller diskriminering inom ditt bostadsområde?
Har diskrimineringen berott på en eller flera av följande orsaker (du kan välja flera alternativ)

Hög ålder
Ung ålder
Ursprung, nationalitet, språk
Religion
Politisk verksamhet
Annan övertygelse eller åsikt
Familjeförhållanden
Funktionsnedsättning, hälsotillstånd
Kön
Sexuell läggning
Annan orsak, vad?

10. Såväl privatpersoner som hushåll kan bli föremål för olika egendomsbrott. Har du eller andra medlemmar i ditt hushåll råkat ut för något av de följande inom ditt bostadsområde under de senaste 12 månaderna?

Skadegörelse på bil eller bilen har skadats vid ett inbrottsförsök 
En moped, en skoter eller en motorcykel har stulits
Cykelstöld  
Elsparkcykel eller motsvarande har stulits
Inbrott eller stöld (även försök) som riktat sig mot en stadigvarande bostad.  
Inbrott eller stöld (även försök) som riktat sig mot en fritidsbostad.  
Inbrott eller stöld (även försök) som riktat sig mot ett lagerutrymme, en källare, vindutrymmena, osv.  
Skadegörelse som riktat sig mot något annat än en bil  

11. Här kan du komplettera svaret på föregående fråga med mer detaljerade uppgifter

12. Har du råkat ut för något av de följande inom ditt bostadsområde under de senaste 12 månaderna?

Du har blivit föremål för verbala trakasserier
(störande kommentarer, svärande)  
Du har blivit hotad med våld i ditt hem
Du har blivit hotad med våld utanför hemmet 
Du har blivit hotad med våld på webben
Du har blivit offer för våld
Du har blivit offer för våld i parrelationen eller nära relationer (fysiskt)  
Du har upplevt sexuellt våld (t.ex. våldtäkt) eller sexuellt trakasseri  
Du har blivit offer för rån (stöld under våld eller hot om våld)  
Du har blivit offer för stöld av personlig egendom såsom plånbok, kreditkort eller mobiltelefon  
Du har blivit bedragen så att du inte har fått en produkt, en vara eller en tjänst du betalat för  
Ditt bank‐ eller kreditkort har använts utan lov eller pengar har stulits från ditt bankkonto på annat sätt
Dina identitetsuppgifter har spionerats eller missbrukats för att begå stöld, bedrägeri eller något annat brott
Annat, vad?  

13. Hur orolig är du för att du under de följande 12 månaderna blir utsatt för följande brott eller
händelser inom din kommun/stad? 

Inte alls orolig - Något orolig - Rätt orolig - Mycket orolig

Att din egendom blir stulen
Att din egendom skadas  
Att din bostad blir utsatt för försök till inbrott  
Att du blir offer för en trafikolycka
Att du blir offer för hot om våld
Att du blir offer för våld 
Att du blir offer för sexualbrott (t.ex. våldtäkt)  
Att du blir offer för sexuella trakasserier  
Att du blir offer för något annat slags trakasseri  
Att du blir erbjuden narkotika  
Att du blir offer för bedrägeri

14. Hur ofta väcker följande saker eller fenomen oro hos dig?
1= aldrig - 5= kontinuerligt

Invandring
Rasism
Politiska extremiströrelser
Samhällelig ojämlikhet
Hatretorik
Inskränkningar i yttrandefriheten
Olyckor i hemmet 
Skadegörelse
Användning av narkotika
Rattfylleri
Berusade personer
Överföring av övervakning till privata säkerhetsaktörer

15. Hur allvarligt problem anser du det följande vara inom ditt bostadsområde?  

Inget alls - Inget stort problem - Ganska stort problem - Stort problem

Berusade eller härjande personer på offentliga platser 
Ungdomar som beter sig störande på gatorna  
Skräp, oreda eller avfall  
Graffiti, klotter eller annan avsiktlig egendomsskada
Drogförsäljare eller missbrukare  
Högljudda grannar eller fester
Annat, vad?

16. Vad tycker du att skulle vara ett fungerande sätt att lösa problem som gäller brottslighet eller störande beteende i  din kommun eller ditt bostadsområde?
(du kan välja flera alternativ)

Mer effektiv övervakning av serveringsställen
Mer effektiv övervakning av minderårigas alkoholbruk
Ökande av polisens övervakning av allmän ordning
Kameraövervakning
Utökande av gatubelysningen / att trasiga lampor byts ut snabbt
Bättre underhåll (t.ex. städning av skräp, avlägsnande av klotter)
Utglesning av buskage och träd (t.ex. längs gångvägar)
Annat

17. Har du råkat ut för något av följande olycksfall i ditt bostadsområde under de senaste 12 månaderna? 
  
Ramlat  
Halkat  
Fallit  
Trafikolycka  
Något annat olycksfall  
Jag har inte råkat ut för något olycksfall under de senaste 12 månaderna

18. Berodde olycksfallet enligt din åsikt på? 

att gatorna är hala (lösgrus eller hala löv)  
brister i sandningen av isiga gator  
brister i snöplogningen  
ojämnheter i gatorna  
bristande tillgänglighet (t.ex. höga gatukanter)  
bristfällig eller otillräcklig gatubelysning  Annan orsak

BAKGRUNDSUPPGIFTER

19. Är ditt bostadsområde i huvudsak 

Ett höghusområde
Ett par‐ eller radhusområde
Ett egnahemshusområde

20. Har du bott i ditt nuvarande bostadsområde? 

över ett år (>12 mån.)  
under ett år (<12 mån.)

21. Vad är postnumret för ditt bostadsområde?

22. Ligger ditt bostadsområde? 

i centrum  
inom en tätort  
i glesbygden

23. Är din bostad?

En ägarbostad
En privat hyresbostad
En kommunal hyresbostad
En bostadsrättsbostad
Annat

24. Kön 

- Man
- Kvinna
- Annan
- Vill inte uppge

25. Till vilken åldersgrupp hör du?

15‐19
20‐29
30‐39
40‐49
50‐59
60‐69
70 eller äldre

26. Civilstånd 

Ogift
Gift eller i registrerat partnerskap
Samboförhållande
Separerad eller frånskild
Änka

27. Finns det barn under 18 år i ditt hushåll? (du kan välja flera alternativ)

Barn under 7 år  
Barn mellan 7 och 12 år  
Barn mellan 13 och 17 år  
Inga barn under 18 år

28. Vilken av följande examina har du avlagt eller håller på att avlägga?
(Du kan välja flera alternativ)

Universitetsexamen
Yrkeshögskoleexamen
Examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå
Studentexamen
Yrkes‐ eller specialyrkesexamen
Grund‐, mellan eller medborgarskola
Ingen av de ovan nämnda

29. Vilket av de följande beskriver din nuvarande situation bäst? 

I arbetslivet (även deltidspensionerad)
Arbetslös
Pensionär
Studerande
Utanför arbetslivet av någon annan orsak än arbetslöshet, pensionering eller studier

30. Äger du eller någon annan i ditt hushåll eller har du i din användning något av de följande:
Denna bakgrundsfråga hänför sig till fråga 10. Till exempel bilrelaterade brott kan du bara utsättas för om du äger en bil. På detta sätt kan man på basis av enkätsvaren konstatera hur många bilägare som utsatts för bilrelaterade brott.
(du kan välja flera alternativ)

Bil
Motorcykel, skoter eller moped
Cykel
Fritidsbostad