Nyhetsbrevs- och intressegruppsregister

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/99) 
Beskrivningen reviderad enligt PUppL/ 28.5.2008

I beskrivningen ingår även av 24 § i personuppgiftslagen förutsatta uppgifter om information

Registeransvarig

Namn: Rådet för brottsföreggynde
Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanadet 10, Helsingfors
Tfn. 02951 50254

Person som handhar registerärendena eller kontaktperson

Sekretariat för rådet för brottsförebyggande,
Kommunikationsspecialist Riikka Kostiainen
tfn 02951 50252
e-post: rikoksentorjunta(at)om.fi

Registrets namn

Nyhetsbrevs- och intressegruppsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen upprätthållande av kontaktinformationen för intressegrupper för sändning rådets elektroniska nyhetsbrev och andra informering av intressegrupperna. 

Registrets uppgiftsinnehåll

Namn, arbetsplats och e-postadress av intressegruppens företrädare.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna har samlats vid sekretariatet för rådet för brottsförebyggande och en del fås direkt av intresserade via nätblankett, e-post eller på annat sätt. Uppgifterna uppdateras vid behov.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU

Ingen regelbunden utlämning av uppgifterna.

Offentliga personuppgifter som ingår i registret kan ges till påseende på begäran. Offentliga personuppgifter utlämnas på begäran enligt förutsättningarna i 13 § och 16 § 3 mom. i OffentlL (621/1999). 

Principer för skydd av registret

Registret är skyddat med ett användarnamn och ett lösenord. Enbart personalen vid rådets sekretariat har tillgång till uppgifterna i nyhetsbrevs- och intressegruppsregister.

Rätt till insyn

Var och en har rätt att kontrollera de personuppgifter i registret som gäller honom eller henne själv (26 och 28 § i personuppgiftslagen). Begäran skall framföras personligen eller med ett egenhändigt undertecknat brev. Begäran ställs till registrets kontaktperson (se ovan punkt 2). Rätten till insyn är avgiftsfri en gång per år. 

Rättelse av en uppgift

En felaktig uppgift i registret rättas på skriftlig begäran av den registrerade. Begäran ställs till registrets kontaktperson (se ovan punkt 2).

Radering av data

Nyhetsdistribution kan avslutas genom att skicka ett meddelande till [email protected]. En ogiltig e-postadress raderas automatiskt.