Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 
HetiL:n mukaan tarkistettu seloste / Laadittu 4.5.2018

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n edellyttämät informointitiedot

Rekisterinpitäjä

Nimi: Rikoksentorjuntaneuvosto
Yhteystiedot: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10
puh. 02951 50254

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen
Puh. 02951 50252
Sähköposti: rikoksentorjunta(at)om.fi

Rekisterin nimi

Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäviestintä, jota varten ylläpidetään kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilöiden ja muiden sidosryhmien yhteystietoja.

Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmän edustajan nimi, taho ja sähköpostiosoite 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot on koottu rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä julkisista lähteistä ja osa saadaan suoraan kiinnostuneilta uutiskirjeen ja uutisten verkkotilauslomakkeen, rikoksentorjunnan sähköpostin tai muuta kautta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 § ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa, ja rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Vain rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön jäsenillä on pääsy sidosryhmärekisterin tietoihin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään yhdyshenkilöltä (ks. kohta 2) henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rikoksentorjuntaneuvostolle tehdyn rekisteröidyn pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.

Tietojen poistaminen

Uutiskirjeen ja muiden sidosryhmätiedotteiden jakelusta pääsee pois lähettämällä pyynnön osoitteeseen rikoksentorjunta(at)om.fi. Tieto löytyy jokaisesta uutiskirjeestä. Toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.