Rekommendationer för att förebygga bedrägerier

 Den arbetsgrupp som utarbetat översikten av brottsbekämpningsfrågor, som gäller bedrägeribrottslighet, gav 11 åtgärdsrekommendationer för att förebygga eller minska bedrägeribrottslighet. Rekommendationerna riktas till olika aktörer och gäller förebyggandet av antingen alla bedrägerier eller vissa typer av bedrägeri.

Allmänna rekommendationer för att förebygga bedrägerier

Den arbetsgrupp som sammanställt översikten bedömer att alla medborgares medvetenhet om bedrägerier och om beredskapen inför dem är den viktigaste faktorn i att förebygga brott. Det är omöjligt för myndigheterna att genom egen verksamhet ingripa i alla bedrägeribrott, och därför är det avgörande att vanliga människor är uppmärksamma.

Rekommendation 1.

Myndigheterna följer utvecklingen av bedrägerier och reagerar på den. På myndigheters webbplatser och i annan kommunikation erbjuds tidsenliga anvisningar för att upptäcka och bekämpa olika bedrägerier och minimera de skador som de orsakar.

Genom aktiv information från myndigheterna ökar man människors medvetenhet om bedrägerier och hur man skyddar sig mot dem.  Exempelvis polisens aktuella information om olika fenomen har en stor betydelse i förebyggandet av bedrägerier. Informationen ska vara aktiv i olika kanaler för att den ska nå de olika målgrupperna. Det är också viktigt med lokalt kommunikationssamarbete mellan myndigheterna: lokala exempel på brottsfall kommer man ihåg och de hjälper människor att identifiera fenomen och varna sina närstående.

Rekommendation 2.

För att förebygga bedrägerier och de skador de orsakar rekommenderas det att banker ökar sin rådgivning till kunderna i synnerhet när de beviljar kontohanteringsinstrument och betalkort.

Genom bankernas aktiva säkerhetsrådgivning kan bedrägerier förhindras eller deras skadeverkningar minskas. Genom att ställa in säkerhetsgränser för bankkontot och betalkortet kan man minska de skador som orsakas bedrägerioffret t.ex. i samband med betalningsmedelsbedrägerier. Det är viktigt att handleda i synnerhet äldre kunder i banktjänster.

Rekommendation 3.

Det rekommenderas att man bedömer godkännande av körkortet vid verifieringen av identiteten för att kunna minska användningen av förfalskade körkort i bedrägerisyfte.

Förfalskade körkort används i bedrägerisyfte t.ex. när konton öppnas eller telefonabonnemang skaffas. Körkort är inte ett officiellt identitetsbevis men det godkänns som ett sådant i många tjänster. Genom att gynna endast officiella identitetsbevis i uträttandet av ärenden kan man förebygga bedrägerier.

Rekommendation 4.

För att spåra och frånta den nytta som bedrägeribrott medför ska informationsutbytet mellan bankerna effektiviseras. Trots sekretess måste bankerna snabbare än hittills kunna utbyta information om de konton brottslingarna använder. Det föreslås att en bestämmelse om informationsutbyte mellan kreditinstituten tas in i kreditinstitutslagen.

Bankernas möjligheter till informationsutbyte bidrar till att helt förhindra bedrägerier eller att stoppa penningrörelse i anknytning till dem. Utbyte av information om de s.k. mulåsnornas konton, dit medel som har förvärvats genom brott kan överföras, hjälper till med att spåra medel som har förvärvats genom bedrägeri, varvid medlen också kan återlämnas till brottsoffret.

Rekommendation 5.

Läget för bedrägeribrottsligheten i Finland kartläggs genom en riksomfattande undersökning som utreder hur vanliga de olika brottstyperna är, vilka drag de har samt vilka kostnader och andra olägenheter de föranleder. Finansiering garanteras för undersökningen.

Arbetsgruppen rekommenderar att man genom en riksomfattande undersökning utreder hur allmänt bedrägeribrottsligheten är och vilka drag den har. Det är effektivare att följa och förutspå brottsfenomen utifrån aktuell forskningsinformation.

Rekommendationer för att förebygga bedrägerier i samband med försäljning och fallgropar i samband med beställningar

Med bedrägerier i samband med försäljning avses här bedrägerier i anslutning till handel på webbplatser. Med fallgropar i samband med beställningar avses de bedrägerier som sker t.ex. på internet eller per telefon och där ett företag vilseleder konsumenten att i samband med köpet förbinda sig till en lång beställning som det är svårt att bli av med.

Rekommendation 6.

För att förebygga bedrägerier i samband med försäljning rekommenderas att de aktörer som upprätthåller marknadsplatser på webben ska::

  • Utarbeta övergripande och lättillgängliga anvisningar om trygg handel och varningsmärken för att identifiera bedrägerier i samband med försäljning;
  • Utreda möjligheten att i sin egen tjänst vara en s.k. skiljeman (escrow-tjänst) mellan köpare och försäljare;
  • I allt större utsträckning använda stark identifiering.

De råd som riktas till användarna ska vara lättillgängliga och på rätt plats på webbplatserna för försäljning. Försäljningsställena kan också själva satsa på sådan säkerhetspraxis som förhindrar bedrägerier i försäljningssituationer. Den arbetsgrupp som sammanställde översikten diskuterade förebyggandet av bedrägerier i samband med försäljning med representanter för webbplatsen Tori. Tori samarbetar med polisen och uppmuntrar sina kunder att alltid i oklara fall kontakta webbplatsens administratör. Enligt Tori och polisen är det en utmaning att man vanligen inte anmäler lindringa bedrägerier, och därför är det svårt att få fast gärningsmännen.

Rekommendation 7.

Myndigheterna ökar informationen till medborgare och andra aktörer om i vilka fall bedrägerioffret bör kontakta konsumentmyndigheten eller göra en polisanmälan.

Det är mycket svårt att förebygga bedrägerier när det gäller fallgropar i samband med beställningar. Arbetsgruppen rekommenderar att polisen och konsumentmyndigheterna satsar på att minska de olägenheter som fallgroparna i samband med beställningar orsakar genom att aktivt informera om vilka myndigheter man ska kontakta om man blir lurad.

Rekommendation för att förebygga identitetsstöld

Arbetsgruppen koncentrerade sig i synnerhet på de bedrägerier i samband med beställningar som görs med hjälp av identitetsstöld. Man kan beställa varor och tjänster med stulna person- och bankuppgifter, och räkningarna kommer till identitetsstöldoffret.

Rekommendation 8.

För att förebygga identitetsstölder inkluderar myndigheterna och andra organisationer kundens personbeteckning i den papperspost som skickas till kunden endast när det är nödvändigt.

Arbetsgruppen rekommenderar att organisationerna överväger om det är nödvändigt att skicka brev som innehåller kundernas personuppgifter som papperspost - dessa brev kan hamna i fel händer t.ex. från sopkärl. Från och med våren 2018 påverkas skyddet av personuppgifter dessutom av EU:s dataskyddsförordning som förpliktar organisationerna att anmäla dataintrången mot dem förutom till dataskyddsmyndigheten också till de personer vars uppgifter kan vara i fara.

Rekommendationer för att förebygga bedrägerier som riktas mot de äldre

Bedrägerier som riktas mot de äldre kan uppstå på många sätt. De kan vara t.ex. bedrägerier utförda av falska poliser, oetisk försäljning eller nätbedrägerier. I samband med bedrägerier kan det äldre offrets utsatta ställning utnyttjas medvetet.

Rekommendation 9.

Rådet för brottsförebyggande samlar i samarbete med organisationer och viktiga myndigheter material som riktar sig till de äldre och med hjälp av vilket det ordnas utbildning om beredskap inför bedrägerier.

I översikten betonas att de äldre och deras närstående behöver mer information för att kunna skydda sig mot bedrägerier. De organisationer som jobbar inom äldreomsorgen, myndigheterna och de lokala aktörerna har en central roll i att sprida information. Material för att ordna utbildningar produceras inom Fingerroos stiftelses projekt som justitieministeriet finansierar.

Rekommendation 10.

Datateknikutbildningen för seniorer tar upp hur man skyddar sig mot aktuella nätbedrägerier.

I datateknikutbildningar för seniorer kan man stödja informationsspridningen till de äldre. Där kan man också vid sidan om andra säkerhetsteman ta upp hur man skyddar sig mot nätbedrägerier.

Rekommendation 11.

Om bedrägeribrott som riktar sig mot de äldre genomförs en undersökning av straffprocessen från dess början till dess slut.

Om ett bedrägeri riktas mot ett äldre offer, ger lagstiftningen också möjlighet att döma ut straffet enligt den grova gärningsformen av brottet. Det behövs en undersökning där man utreder straffprocessen och granskar när denna skärpningsgrund tillämpas.