Suositukset petosten ehkäisemiseksi

 Petosrikollisuutta käsittelevän rikoksentorjuntakatsauksen laatinut työryhmä antoi 11 suositusta toimenpiteiksi, joilla voidaan ehkäistä tai vähentää petosrikoksia. Suositukset on kohdennettu eri toimijoille ja ne liittyvät joko kaikkien petosten tai tiettyjen petostyyppien ehkäisemiseen.

Yleiset suositukset petosten ehkäisemiseksi

Katsauksen koonnut työryhmä arvioi, että kaikkien kansalaisten tietoisuus petoksista ja niihin varautumisesta on tärkein tekijä rikosten ehkäisyssä. Viranomaisten on omalla toiminnallaan mahdotonta puuttua kaikkiin petosrikoksiin, joten tavallisten ihmisten valppaus on ratkaisevaa.

Suositus 1.

Viranomaiset seuraavat petosten ja huijausten kehitystä sekä reagoivat siihen. Viranomaisten verkkosivuilla ja muussa viestinnässä tarjotaan ajankohtaista ohjeistusta petosten ja erilaisten huijausten havaitsemiseksi, torjumiseksi ja niiden haittojen minimoimiseksi.

Viranomaisten aktiivisella tiedottamisella lisätään ihmisten tietoisuutta petoksista ja niihin varautumisesta. Esimerkiksi poliisin ajankohtaisella ilmiöviestinnällä on suuri merkitys petosten ehkäisyssä. Viestinnän tulee olla aktiivista eri kanavissa, jotta se tavoittaa eri kohderyhmät. Myös viranomaisten paikallinen viestintäyhteistyö on tärkeää: paikalliset esimerkit rikostapauksista jäävät mieleen ja auttavat ihmisiä tunnistamaan ilmiöitä ja varoittamaan läheisiään.

Suositus 2.

Petosten ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi pankkeja suositellaan lisäämään asiakkaiden neuvontaa erityisesti tilinkäyttövälineitä ja maksukortteja myönnettäessä.

Pankkien aktiivisella turvallisuusneuvonnalla voidaan estää petoksia tai vähentää niiden haittoja. Tilille ja maksukorteille asetettavilla turvarajoilla voidaan ehkäistä petoksen uhrille koituvia vahinkoja esimerkiksi maksuvälinepetoksissa. Erityisesti ikääntyneiden asiakkaiden opastaminen pankkipalveluissa on tärkeää.

Suositus 3.

Suositellaan arvioimaan ajokortin hyväksymistä henkilöllisyyden todistamisessa, jotta voidaan vähentää väärennettyjen ajokorttien käyttöä petostarkoituksessa.

Väärennettyjä ajokortteja hyödynnetään petostarkoituksessa esimerkiksi tilien tai puhelinliittymien avaamisessa. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, mutta se hyväksytään sellaisena monessa palvelussa. Suosimalla vain virallisia henkilöllisyystodistuksia asioinnissa voidaan ehkäistä petoksia.

Suositus 4.

Petosrikoksilla saadun hyödyn jäljittämiseksi ja pois saamiseksi pankkien välistä tiedonvaihtoa tulee tehostaa. Pankkien on voitava nykyistä nopeammin vaihtaa tietoja rikollisten käyttämistä tileistä salassapitovelvollisuudesta huolimatta. Luottolaitosten tietojenvaihtoa koskevaa säännöstä ehdotetaan lisättäväksi luottolaitoslakiin.

Pankkien mahdollisuudet tiedonvaihtoon auttavat estämään petoksia kokonaan tai katkaisemaan niihin liittyvää rahaliikennettä. Tiedonvaihto ns. muulitileistä, joille rikoksella saatuja varoja voidaan siirtää, auttaa jäljittämään petoksella hankittuja varoja, jolloin ne saadaan myös palautettua rikoksen uhrille.

Suositus 5.

Petosrikollisuuden tilannetta Suomessa kartoitetaan valtakunnallisella tutkimuksella, jossa selvitetään eri petostyyppien yleisyyttä, piirteitä sekä niistä aiheutuvia kustannuksia ja muita haittoja. Tutkimukselle varmistetaan rahoitus.

Työryhmä suosittelee, että petosrikollisuuden yleisyyttä ja piirteitä selvitetään valtakunnallisella tutkimuksella. Ajantasaisen tutkimustiedon perusteella rikosilmiöiden seuraaminen ja ennakoiminen on tehokkaampaa.

Suositukset myyntipetosten ja tilausansojen ehkäisemiseksi

Myyntipetoksilla tarkoitetaan tässä internetin myyntisivustoilla tapahtuvia, kaupankäyntiin liittyviä petoksia. Tilausansoilla puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi internetissä tai puhelimitse tapahtuvia huijauksia, joissa yritys harhauttaa kuluttajan sitoutumaan ostotilanteessa pitkään tilaukseen, josta on vaikea päästä eroon.

Suositus 6.

Myyntipetosten ehkäisemiseksi netin markkinapaikkoja ylläpitäviä tahoja suositellaan:

  • Laatimaan kattavat ja helposti löydettävät ohjeet turvallisesta kaupankäynnistä ja varoitusmerkeistä myyntipetosten tunnistamiseksi;
  • Selvittämään mahdollisuutta toimia omassa palvelussaan ns. välimiehenä (escrow-palvelu) ostajan ja myyjän välillä;
  • Hyödyntämään laajemmin vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Myyntisivustojen käyttäjille kohdistettujen neuvojen tulee olla helposti saatavilla oikeassa paikassa. Myyntipaikat voivat myös itse panostaa turvallisuuskäytäntöihin, joilla estetään myyntitilanteisiin liittyviä petoksia. Katsauksen koonnut työryhmä keskusteli myyntipalvelu Torin edustajien kanssa myyntipetosten ehkäisystä. Tori tekee yhteistyötä poliisin kanssa ja kannustaa asiakkaitaan olemaan aina epäselvissä tilanteissa yhteydessä sivuston ylläpitoon. Torin ja poliisin edustajien näkemyksen mukaan haasteena on, että lievistä petoksista ei yleensä ilmoiteta eteenpäin, jolloin petosten tekijöitä on vaikea saada kiinni.

Suositus 7.

Viranomaiset lisäävät tiedotusta kansalaisille ja muille toimijoille siitä, missä tapauksessa huijauksen tai petoksen uhrin tulisi olla yhteydessä kuluttajaviranomaiseen tai tehdä rikosilmoitus poliisille.

Tilausansojen kaltaisten huijausten ennaltaehkäiseminen on hyvin haastavaa. Työryhmä suosittelee, että poliisi ja kuluttajaviranomaiset panostavat tilausansoista aiheutuvien haittojen vähentämiseen aktiivisella tiedotuksella siitä, mihin viranomaiseen huijaustapauksista tulee olla yhteydessä.

Suositus identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi

Työryhmä keskittyi erityisesti identiteettivarkauksien avulla tehtäviin tilauspetoksiin. Varastetuilla henkilö- ja pankkitiedoilla voidaan tilata tuotteita ja palveluita, joiden laskut päätyvät identiteettivarkauden uhrille.

Suositus 8.

Identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi viranomaiset ja muut organisaatiot sisällyttävät asiakkaan henkilötunnuksen hänelle lähetettävään paperipostiin vain välttämättömissä tapauksissa.

Työryhmä suosittelee, että organisaatiot harkitsevat asiakkaiden henkilötietoja sisältävien kirjeiden lähettämistä paperipostina – nämä kirjeet voivat päätyä vääriin käsiin esimerkiksi jäteastiasta. Henkilötietojen suojaamiseen alkaa lisäksi keväällä 2018 vaikuttaa EU:n tietosuoja-asetus, joka velvoittaa organisaatiot ilmoittamaan niihin kohdistuvista tietosuojaloukkauksista tietosuojaviranomaisen lisäksi niille henkilöille, joiden henkilötiedot voivat olla vaarassa.

Suositukset ikääntyneisiin kohdistuvien petosten ehkäisemiseksi

Ikääntyneisiin kohdistuvat petokset ja huijaukset voivat ilmetä monilla tavoin. Tapaukset voivat olla esimerkiksi valepoliisihuijauksia, epäeettistä myyntiä tai nettipetoksia. Petoksissa voidaan tietoisesti käyttää hyväksi ikääntyneen uhrin haavoittuvaa asemaa.

Suositus 9.

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoaa yhteistyössä järjestöjen ja keskeisten viranomaisten kanssa ikääntyneille suunnattua materiaalia, jonka avulla järjestetään koulutustilaisuuksia petoksilta varautumiseksi.

Katsauksessa painotetaan, että ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarvitaan lisää tietoa petoksilta suojautumiseksi. Keskeisessä asemassa tiedon jakamisessa ovat vanhustyötä tekevät järjestöt, viranomaiset ja paikalliset toimijat. Materiaalia koulutustilaisuuksien järjestämiseen tuotetaan oikeusministeriön rahoittamassa Fingerroosin säätiön hankkeessa.

Suositus 10.

Senioreiden tietotekniikkakoulutuksissa otetaan esille ajankohtaisilta nettipetoksilta ja -huijauksilta suojautuminen.

Tiedon levittämistä ikääntyneille voidaan tukea senioreiden tietotekniikkakoulutuksissa, joissa voidaan ottaa muiden turvallisuusaiheiden ohella esille nettipetoksilta suojautuminen.

Suositus 11.

Ikääntyneisiin kohdistuvista petosrikoksista toteutetaan rikosprosessin kulkua selvittävä läpivirtaustutkimus.

Lainsäädäntö antaa myös mahdollisuuden tuomita ikääntyneeseen uhriin kohdistuvan petoksen törkeänä tekomuotona. Tarvitaan rikosprosessin kulkua selvittävää tutkimusta, jossa tarkastellaan, milloin tätä koventamisperustetta sovelletaan.