Turvallisuuskysely

Asukkaille suunnattu turvallisuuskysely täydentää muuta paikallista turvallisuustyötä.

Rikoksentorjuntaneuvosto on laatinut kuntien käyttöön turvallisuuskyselyn, jolla voi kerätä asukkaiden näkemyksiä asuinalueensa ja kuntansa turvallisuudesta. Asukkaille suunnatulla kyselytutkimuksella saadaan kerättyä sekä uutta tietoa että viranomaistietoja, kuten poliisin tilastoja, täydentävää tietoa. Kyselyä voidaan myös hyödyntää kunnassa toteutettujen rikoksentorjuntatoimien vaikutusten selvittämisessä.

Kyselytutkimuksen avulla selvitetään ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä mm. rikoksista ja järjestyshäiriöistä, turvattomuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, varautumisesta sekä onnettomuuksista ja tapaturmista. Kyselyssä kerättyjen taustatekijöiden, kuten iän, sukupuolen ja asuinalueen avulla voidaan vertailla, miten näkemykset eroavat kunnan eri väestöryhmien ja asuinalueiden välillä. Turvallisuuskyselyn tuloksia kannattaa hyödyntää paikallisen turvallisuustyön toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Rikoksentorjuntaneuvoston laatimaa kyselyä pilotoitiin vuonna 2012 Vaasassa ja Hyvinkäällä. Kyselystä on tehty päivitetty versio vuonna 2016. Uutta kyselyä on toteutettu mm. Tampereella ja Rovaniemellä.

Kyselyn toteuttaminen

Kyselyn voi toteuttaa avoimena verkkokyselynä tai otokselle suunnattuna postikyselynä. Kunnilla on mahdollisuus toteuttaa oma turvallisuuskysely rikoksentorjuntaneuvoston laatiman suomen- ja ruotsinkielisen kyselyn pohjalta. Kyselyä voi muokata oman kunnan tarpeisiin ja neuvoston sihteeristö avustaa kyselyn toteuttamisessa. Rikoksentorjuntaneuvosto ei peri maksua kyselyn käytöstä.

Avoin verkkokysely on edullinen ja helppo tapa toteuttaa turvallisuuskysely. Suuret kaupungit voivat toteuttaa kyselyn myös otokselle suunnattuna postikyselynä, jolla voi saada luotettavampaa tietoa alueen väestöstä. Tällöin kyselyn otoksen ja vastausprosentin on oltava tarpeeksi suuria. Postikyselyn otos tilataan väestörekisterikeskukselta. Otoksen saaminen kestää noin 2–4 viikkoa. Tämä on hyvä ottaa huomioon kyselyn aikataulua suunniteltaessa.

Turvallisuuskyselyn toteuttaminen ei vaadi suuria resursseja. Eniten työaikaa tarvitaan kyselyn käynnistämiseen ja ennen kaikkea tulosten analysoimiseen. Otokselle suunnatussa kyselyssä kuluja syntyy lisäksi otoksen tilaamisesta Väestörekisterikeskuksesta, postituksesta sekä paperivastausten siirtämisestä sähköiseen muotoon. Tätä kustannusta voi pienentää, jos saa mahdollisimman monen täyttämään vastauksensa verkossa. Jos kunta haluaa toteuttaa kaikille avoimen nettikyselyn, siitä on hyvä tiedottaa mahdollisimman laajasti. Nettikyselyä voidaan markkinoida esimerkiksi sanomalehdissä, radiomainoksin sekä kunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Turvallisuuskysely toteutetaan Webropol-työkalulla.

Turvallisuuskyselyn kysymykset

Lisätietoja turvallisuuskyselystä antaa erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä. Rikoksentorjuntaneuvosto ottaa mielellään vastaan palautetta kyselystä ja toivoo kuulevansa turvallisuuskyselyjen teosta sekä niiden tuloksista.