Tävlingar som har arrangerats

2022 Praha

Temat var särskilt utsatta offer.

Tävlingen vann den svenska RRI-modellen (risk Reduction Intervention). Metoden består av riskbedömning, diskussioner med upphovsmännen samt skydd av och stöd till offren. Med hjälp av metoden kunde man förbättra situationen för brottsoffer i särskilt utsatt ställning samt ingripa i våld i hemmet, förföljelse och brott som begås på grund av yrke.

Finland representerades av modellen för bostadsområdesinriktat miljöarbete som har utvecklats i Helsingfors. Ett brett samarbete förbättrar säkerheten och hänvisningen till tjänster för unga och kvinnor med substansberoende, som är en särskilt utsatt grupp. Samtidigt ökar trygghetskänslan för alla i området.

2021 Slovenien (webbevenemanget)

Temat var förebyggande av mobbning och våld mot minderåriga.

Tävlingen vanns av programmet ”begäran om hjälp” från Ungern. Där tar man itu med mobbning och mentala problem hos barn med hjälp av olika verktyg inom konst och utbildning. Detta förenas med attitydpåverkan på ett sätt som passar varje åldersgrupp. Juryn uppskattade konstbaserad verksamhet, fokus på psykisk hälsa och brett samarbete.

Finland representerades av den modell för utbildning om trygghetskompetens inom projektet Turvallinen Oulu. Den kom på andra plats i EU-tävlingen. I Uleåborg får barn och unga utbildning i säkerhetskompetens från förskoleundervisning till slutet av den grundläggande utbildningen. Målet är att förebygga mobbning, trakasserier och våld mot barn och unga både ansikte mot ansikte och i situationer med digital interaktion. Förebyggande av sexualbrott genom utbildningen till säkerhetskompetens vädjade till juryn. Arbetsgruppen ansåg att projektets fördelar är ett förhållningssätt när det gäller sociala färdigheter, multiprofessionellt samarbete samt fokusering på områden som underlåtits i forskningen och i praktiken.

2020 Tyskland (webbevenemanget)

Temat för den tävlingen var brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer med särskild fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet. 

ECPA-tävlingen vanns av det irländska Greentown-projektet. Projektet fokuserar på barn och familjer. Övergenerationsbrottslighet förebyggs genom att unga erbjuds möjligheter till ett annat liv, och projektet har också bedömts väl och konstaterats vara verkningsfullt.

Vinnare i den nationella tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet var familjelägerverksamheten inom projektet Ehjä perhe i regi av Kriminaalihuollon tukisäätiö, en stödstiftelse inom kriminalvården. Ett syfte med familjelägren är att stödja familjerna i att lösgöra sig från organiserad brottslighet, gäng och berusningsmedel samt att ge verktyg för att bryta brottslighet som går i arv från en generation till en annan och minska återfall i brott.

2019 Helsingfors

Tävlingens tema var att förebygga och minska de skador som har samband med narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och narkotikabruk hos unga.

ECPA-priset tilldelades Sofielundsarbetet i Sverige, som med hjälp av omfattande samarbete och mångsidiga metoder lyckades minska narkotikabrottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet. I Sofielund i Malmö har fastighetsägare, hyreshusbolag, företag, polisen, staden och universitetet med samlade krafter lyckats bryta den negativa cirkeln i området. Genom samarbete och många olika åtgärder minskade brottsligheten, ungas narkotikabruk och gängrekryteringen av unga. ECPA-juryn uppskattade särskilt det stora engagemang som de centrala aktörerna visade när det gällde att lösa det gemensamma problemet och stärka grannskapet.

Priset i den nationella tävlingen för brottsförebyggande gick till ungdomsverksamheten i en stödstiftelse inom kriminalvården (Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorten toiminta). Målgruppen för verksamheten är unga människor i 15–29-års åldern som uppvisar symptom genom att begå brott eller använda rusmedel. Syftet med verksamheten är att de unga ska förbinda sig till och få stöd av verksamheten och nätverken redan under fängelsetiden, och att på det sättet förebygga marginalisering och återfallsbrottslighet. Ungdomsverksamheten erbjuder en gemenskap där den unga blir bemött som en jämbördig medlem oberoende av sin bakgrund. Metoderna består av musik, sport, kultur, kamratstöd och intensivt professionellt stöd.

2018 Wien

Temat för tävlingen var polisens omfattande samarbete på lokalnivå. 

ECPA-tävlingen vanns av finska Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper med hjälp av gemenskapsmedling. Medlingen har genomförts av polisinrättningen i Tavastland och medlarna vid centret för grannmedling (Naapuruussovittelun keskus). Gemenskapsmedling var Forssa stads svar på de våldsamma sammandrabbningarna mellan lokala ungdomar och boende på flyktingförläggningarna hösten 2016. Medlingen gav resultat: våldet upphörde och situationen lugnade ner sig. Medlingen inledde en inlärningsprocess i gemenskapen som hjälpte att förstå den andras synvinkel och skapa interaktivitet. Det finns en tydlig koppling mellan modellen och brottsbekämpningen. Modellen bidrog till att minska antalet brott och rädslan för brott. Projektet hade brett samarbete. 

2017 Tallinn

Temat för tävlingen var cybersäkerhet. Vinnaren var cybersäkerhetsutbildning i Põltsamaa gymnasiet i Estonia. Det är det första gymnasiet i Europa som erbjuder en studiehelhet om cybersäkerhet som del av normal undervisning. Målet av utbildningen är att utbilda ungdomar för att bli experter i cybersäkerhet i framtiden.

Finlands kandidat i tävlingen var tjänsten Webbtips som upprätthålls av Rädda Barnen rf. Via webbtjänsten kan man anonymt anmäla webbinnehåll med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn. Uppgifter om material som bedöms vara olagligt förmedlas från Webbtips till Centralkriminalpolisen. Tipsen som kommer in via webbtjänsten underlättar myndigheternas arbete och hindrar spridning av sexuella bilder på barn.

2016 Bratislava

Temat för tävlingen var brott riktade mot äldre. Det tjeckiska projektet "Senior Academy" vann. I projektet arrangeras det utbildning inom trygghet och säkerhet för äldre. Projektets deltagare har till exempel lärt sig att förbereda sig på olika risker, upprätthålla sin egen välfärd och dela ut sina kunskaper om säkerhetsteman. Projektets fokus har varit att aktivera äldre personer och uppmuntra dem träffa varandra och ta del i olika evenemang.

Finlands kandidat i tävlingen var Suvanto-linjen, en riksomfattande telefonjourtjänst för äldre personer. Suvanto-linjen betjänar de som har blivit illa handlade, utsatta för våld, utnyttjade eller hotade med något av dessa men också deras anhöriga. Verksamhet är en kombination av åldringsarbete, våldsarbete och brottsofferverksamhet och en riksomfattande telefonjourtjänst, som sköts såväl såsom frivillig verksamhet som i form av professionell stödverksamhet. Vem som helst kan ringa Suvanto-linjen anonymt och kostnadsfritt. Suvanto-linjen är organiserat av Suvanto rf. Suvanto-linjen fortsätter föreningens pilotprojekt år 2011-2012.

2015 Luxembourg

Temat för tävlingen var cybercrime. Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann. I Nederländerna har MKB Nederland genomfört en landsomfattande turné för att medvetandegöra mindre och medelstora företag om IT-relaterad brottslighet. Den IT-relaterade brottsligheten växer och det är små och medelstora företags webbsidor och databaser som många gånger är måltavlor.

Finlands kandidat var Otan vastuun -webbmaterialet. Syftet med webbmaterialet som utarbetats inom projektet Otan vastuun är att förebygga sexuellt utnyttjande av barn och spridning av därtill anknytande bildmaterial. Webbmaterialet syftar också till att hjälpa dessa personer att kontrollera sina skadliga föreställningar, tankar och handlingar och i sista hand också ändra deras beteende samt förebygga brottslig verksamhet på nätet. Därtill ska materialet fungera som stödmaterial för experter som arbetar med personer som har antingen dömts eller misstänks för sexualbrott mot barn. Materialet och dess struktur har utarbetats med stöd av synpunkter från fångar som dömts för sexualbrott.

2014 Roma

Temat för tävlingen var människohandel. Den danska ideella organisationen Hope Now vann. Hope Now erbjuder direkt stöd till personer som utsatts för människohandel. De bedriver också informations- och påverkansarbete mot politiker och allmänheten.

Finlands kandidat var samarbetsprojektet HAPKE 2 som ordnades av förläggningarna i Joutseno och Uleåborg. Målet med projektet var att främja arbetet mot människohandel och speciellt bekämpning av människohandel för utnyttjande av arbetskraft. Verksamheten fokuserade på utsatta asylsökandes ställning i mottagningssystemet.

2013 Vilnius

Temat för tävlingen var förebyggande av våld i nära relationer. Sverige vann med projekt "Relationsvåldcentrum i Stockholm". Verksamheten vid Relationsvåldcentrum (RVC) har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal, och att samverkan mellan polis och socialtjänst blivit mer effektiv.

Jussi-arbetet var Finlands kandidat år 2013. Jussi-arbetet syftar till att stödja män så att de kan lösa sina problem utan våld och leva ett tryggt liv tillsammans med sina anhöriga. Syftet är också att utveckla det familjecentrerade arbetet i skyddshemmen. Projektet inleddes år 1994 och verksamheten har spridits sig till tio städer.

2012 Cypern

Temat för tävlingen var lokalt polisarbete (Community policing) som ett verktyg för att förebygga inbrott, våld i nära relationer och ungdomsbrottslighet. Danmark van med projektet Din polis (Din betjänt), där tillgängligheten av polisen förbättrades genom ett ökat antal patroller på ett visst begränsat område.

Ankkuri-verksamheten var Finlands kandidat år 2012. Verksamheten syftade till att i ett tidigt skede ingripa mot brottslighet bland barn och ungdomar samt mot närrelationsvåld med hjälp av en multiprofessionell grupp. Ankkuri-teamet består av en polis, en socialarbetare, en psykiatsisk sjukskötare och en ungdomsarbetare.

2011 Warszawa

Temat för tävlingen var sport, vetenskap samt konst som medverkande faktor i brottsförebyggande. Allt som allt 20 projekt presenterades under konferensen och Tyskland med sitt Fairplay-program klarade sig som sägrare.

Icehearts, preventivt barnskyddsarbete i skolan och under fritiden med lagidrott som verktyg var Finlands representant år 2011. Målet var att förebygga utslagning, öka barnets sociala färdigheter och skapa en trygg långvarig samvaro med en yrkeskunnig vuxen.

2010 Bryssel

"Brott i hemmiljö – förverkligandet av det säkra hemmet" var temat för brottsförebyggande tävlingen i Bryssel. Polen van tävlingen med sin kandidat för att förbättra åldringarnas trygghet och trygghetskänsla.

Regionala verksamheten representerade år 2010 Finland i ECPA-tävlingen. Projektet strävade till att förbättra den regionala trivseln och vardagliga tryggheten genom patroller som socialarbetare ordnade, för att öka synligheten och känsla för samhörighet.

2009 Stockholm

Förebyggande av brott och viktimisering bland barn och ungdomar var temat för tävlingen i Stockholm. Finlands kandidat KiVa-skola vann den internationella ECPA-tävlingen.

2008 Paris

Temat var brotsförebyggande i offentliga utrummen. Finland representerades av Muotiala-projektet, där för första gången omgivningen uppmärksammades då stadsplanen gjordes.

2007 Lissabon

Temat för tävlingen var förebyggande av familjevåld. Kvinnofridsprogrammet i Malmö, Sverige van årets tävling. Läs mer om Kvinnofridsprogrammet på Brås hemsida. Från Finland deltog med Central förbundet för barnskydd med Älä lyö lasta -projektet.

2006 Tavastehus

EUCPN:s konferens om goda sätt ordnades år 2006 i Tavastehus. Temat för ECPA-tävlingen var förebyggande av alkoholrelaterat våld och brott. Priset för brottsförebyggande arbete i Europa gick till Danmark. Finland representerades av projektet Katujen yö, som strävade efter att lugna ned avslutningsfesten för skolorna.

2005 London

10 länder deltog i tävlingen, där temat var gatuvåld. Den holländska kampanjen blev sägrare. Finland deltog med Elävä kaupunkikeskusta ry:s projekt, som syftade till förbättra säkerheten vid sats centrumområde.

2004 Haag

År 2004 hade ECPA-tävlingen inget specifikt tema. Det engelska projektet The Sader Neighbourhood Programme vann tävlingen. Vandas säkerhets talko var Finlands kandidat detta år.

2003 Köpenhavn

Tävlingen som ordnades i Köpenhamn hade ingen specifik tema. Portugal med sitt grannhjälpprojekt Quinta da Princesa van årets tävling. Ruori-projektet för ungdomsarbete representerade Finland i tävlingen.

2002 Brugge

Inget specifikt tema. Finland deltog för första gången i ECPA-tävlingen. Danmarks projekt för att bättre integrera ungdomar från etiska minoriteter vann tävlingen.