Järjestetyt ECPA-kilpailut

2022 Praha

Teema: erityisen haavoittuvat rikoksen uhrit

Voittaja: Ruotsin RRI-malli (Risk Reduction Intervention). Menetelmä koostuu riskinarvioinnista, keskusteluista tekijöiden kanssa sekä uhrien suojelusta ja tuesta. Menetelmän avulla pystyttiin parantamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien tilannetta sekä puuttumaan perheväkivaltaan, vainoamiseen sekä ammatin vuoksi kohdattuihin rikoksiin.

Suomen hanke: Asuinaluelähtöisen ympäristötyön malli. Laaja-alaisessa yhteistyössä parannetaan erityisen haavoittuvan ryhmän, päihteitä käyttävien nuorten ja naisten, turvallisuutta ja palveluihin ohjausta sekä samalla kaikkien turvallisuuden tunnetta alueella. Malli on kehitetty yhteistyössä päihde- ja muiden asiantuntijoiden, poliisin ja asukkaiden kanssa ja sitä on kokeiltu Helsingin Sörnaisissa vuonna 2022.

2021 Slovenia (verkkotapahtuma)

Teema: alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen

Voittaja: Kilpailun voitti Unkarin ”Pyydä apua” -ohjelma. Siinä kiusaamiseen ja lasten mielenterveysongelmiin tartutaan erilaisten taiteen ja kasvatuksellisten työkalujen avulla. Tähän yhdistetään asenteisiin vaikuttaminen kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Raati arvosti hankkeessa taideperustaisuutta, mielenterveyteen keskittymistä ja laajaa yhteistyötä.

Suomen hanke: Suomea edusti Turvallinen Oulu -hankkeessa luotu turvataitokasvatusmalli. Se sijoittui EU-kilpailussa toiseksi. Oulussa lapset ja nuoret saavat turvataitokasvatusta esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Seksuaalirikosten ehkäisy turvataitokasvatuksen keinoin vetosi raatiin. Se piti hankkeen ansioina sosiaalisten taitojen lähestymistapaa, moniammatillista yhteistyötä sekä keskittymistä tutkimuksessa ja käytännössä laiminlyötyihin alueisiin. 

2020 Saksa (verkkotapahtuma)

Teema: valtakulttuurin ulkopuolella tai reunamilla elävien perheiden, sukujen tai näiden tyyppisten ryhmittymien tekemän järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen

Voittaja: Kilpailun voitti Irlannin Greentown-projekti. Hanke keskittyy lapsiin ja perheisiin. Ylisukupolvista rikollisuutta ehkäistään tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia toisenlaiseen elämään. Hanke on myös hyvin arvioitu ja vaikuttavaksi todettu. 

Suomen hanke: Suomea edusti Kriminaalihuollon tukisäätiön perheleiritoiminta. Perheleirien yhtenä tarkoituksena on tukea perheitä järjestäytyneestä rikollisuudesta, jengielämästä ja päihteistä irrottautumiseen sekä antaa välineitä ylisukupolvisen rikollisuuden katkaisemiseen ja uusintarikollisuuden vähentämiseen. 

2019 Helsinki

Teema: nuorten huumesidonnaisen rikollisuuden ja huumeidenkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen

Voittaja: Kilpailun voitti ruotsalainen Sofielund-hanke, jossa laajan yhteistyön ja monipuolisten keinojen avulla pystyttiin vähentämään huumerikollisuutta ja turvattomuuden kokemusta asuinalueella. Malmön Sofielundissa kiinteistönomistajat, vuokrataloyhtiöt, yritykset, poliisi, kaupunki ja yliopisto yhdistivät voimansa alueen negatiivisen kierteen katkaisemiseksi. Yhteistyön ja monipuolisten toimenpiteiden ansiosta rikollisuus ja nuorten huumeiden käyttö ja rekrytointi jengeihin vähenivät. ECPA-raati arvosti erityisesti keskeisten toimijoiden sitoutumista yhteisön laajuisen ongelman ratkaisuun ja naapuruuden vahvistamiseen.

Suomen hanke: Suomen edustajana kilpailussa oli Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta. Sen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat rikoksilla ja päihteillä oireilevat nuoret. Tavoitteena on saada nuoret kiinnittymään toimintaan ja tukiverkostoihin jo vankeusaikana, ja ehkäistä näin syrjäytymistä ja uusintarikollisuutta. Nuorten toiminta tarjoaa yhteisön, jossa nuori tulee kohdatuksi yhdenvertaisena jäsenenä taustoistaan riippumatta. Menetelmiä ovat musiikki, liikunta, kulttuuri, intensiivinen ammatillinen tukityöskentely ja vertaistuki.

2018 Wien

Teema: Poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla

Voittaja ja Suomen hanke

Kilpailun voitti ns. Forssan malli, jossa väestöryhmien välisiä konflikteja puretaan yhteisösovittelun keinoin. Mallin toteuttivat Hämeen poliisilaitos ja Naapuruussovittelun keskuksen sovittelijat. Yhteisösovittelu oli Forssan kaupungin vastaus väkivaltaisiin yhteenottoihin paikallisten nuorten sekä vastaanottokeskusten asukkaiden välillä syksyllä 2016. Sovittelu tuotti tulosta: väkivalta loppui ja tilanne rauhoittui. Sovittelun avulla yhteisössä käynnistyi oppimisprosessi, joka mahdollisti toisen osapuolen näkökulman ymmärtämisen ja vuorovaikutuksen luomisen. Mallin yhteys rikosten ehkäisyyn on selkeä ja rikoksia ja rikoksen pelkoaonnistuttiin vähentämään. Hankkeessa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä.

2017 Tallinna

Teema: Kyberturvallisuus

Voittaja: Kilpailun voitti Viro, jonka ehdokkaana oli Põltsamaan yhteislukion kyberturvallisuusopetus. Lukio on ensimmäinen eurooppalainen toisen asteen oppilaitos, jossa tarjotaan kyberturvallisuuteen liittyvä opintokokonaisuus osana normaalia opetusta. Opetuksen tavoitteena on kasvattaa nuorista tulevaisuuden kyberosaajia.

Suomen hanke: Suomen edustajana kilpailussa oli Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje-palvelu, jonne kuka tahansa voi nimettömästi ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavasta toiminnasta tai materiaalista verkossa. Nettivihjeessä materiaali käydään läpi ja siitä välitetään tieto Keskusrikospoliisille. Palvelu vähentää viranomaisten työmäärää ja helpottaa tapausten selvittämistä sekä uhrien auttamista.

2016 Bratislava

Teema: Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta. Kilpailuun osallistui 19 maata.

Voittaja: Kilpailun voitti Tshekin hanke Senior Academy ("Senioriakatemia"). Hankkeessa ikäihmisille järjestetään koulutusta turvallisuusaiheista, kuten rikoksista ja tapaturmista. Turvallisuuskoulutusta saaneet osallistujat oppivat varautumaan erilaisiin riskeihin ja ylläpitämään hyvinvointiaan paremmin, lisäksi he voivat jakaa oppimaansa tietoa muille. Hankkeen toiminta aktivoi ikäihmisiä ja kannustaa heitä osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja järjestötoimintaan.

Suomen hanke: Suvanto ry:n Suvanto-linja, joka on ikääntyneille suunnattu auttava puhelinpalvelu. Valtakunnallinen puhelinpalvelu on tarkoitettu kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai näiden uhkaa kokeneille ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Toiminta on matalan kynnyksen puhelinpalvelua, jossa yhdistyy vanhus-, väkivalta- ja rikosuhrityöhön liittyvää osaamista. Suvanto-linjaan voi soittaa nimettömästi ja maksuttomasti, puheluihin vastaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai koulutettu vapaaehtoinen. Puhelinpalvelu on jatkoa 2011−2012 toteutetulle pilottihankkeelle, ja sen taustalla on Suvanto ry:n pitkä kokemus ikääntyneiden puhelinpalvelusta sekä lukuisien järjestöjen ja asiantuntijoiden yhteistyötä.

2015 Luxemburg

Teema: kyberrikollisuuden torjunta. Kilpailuun osallistui 21 maata.

Voittaja: Kilpailun voitti Hollannin hanke "SME Cybersecure". Kyseessä on kampanja, jolla varoitetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä kyberrikollisuuden vaaroista. Tietopaketin saamisen lisäksi yrityksillä on mahdollisuus ilmoittautua mukaan koehakkerointiin, jonka kautta ne saavat tietoa haavoittuvuuksistaan ja siitä, miten niitä voidaan korjata.

Suomen hanke: Kilpailun voitti Pelastakaa Lapset ry:n Otan vastuun -verkkoaineisto. Sen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja siihen liittyvän kuvamateriaalin leviämistä. Lisäksi aineiston tavoitteena on tukea henkilöiden omien haitallisten käsitysten, ajatusten ja toiminnan hallitsemista ja viime kädessä muuttaa toimintaa ja ehkäistä verkossa tapahtuvaa rikollista toimintaa. Lisäksi aineisto toimii tukena lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksista tuomittujen ja epäiltyjen kanssa työskenteleville ammattilaisille. Aineiston sisällön ja rakenteen laatimisessa hyödynnettiin seksuaalirikoksista tuomittujen vankien näkemyksiä.

2014 Rooma

Teema: ihmiskaupan torjunta. Kilpailuun osallistui 19 maata.

Voittaja: Tanska, HopeNow, ihmiskaupan uhriksi joutuneita auttava järjestö. Ihmiskaupan uhreja etsitään vankiloista, vastaanottokeskuksista ja kaduilta. Uhreille tarjotaan ilmaista oikeusapua, terapiaa ja terveydenhoitoa sekä heitä autetaan sosiaali- ja koulutuspalvelujen piiriin ja yleensä integroitumaan yhteiskuntaan. HopeNow tekee ihmiskaupan torjuntatyötä myös ihmiskaupan lähtömaissa Afrikassa, mm. Nigeriassa, ja auttaa kotimaahansa palautettuja ihmiskaupan uhreja uuden elämän rakentamisessa.

Suomen hanke: Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten yhteistyöhanke HAPKE 2. Hankkeen tavoitteena oli ihmiskaupan vastainen työ ja etenkin työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjunta. Toiminta keskittyi haavoittuvassa asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin vastaanottojärjestelmässä. Hankkeella pyrittiin parantamaan palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja kykyä ehkäistä ihmiskauppaa sekä tunnistaa ja auttaa ihmiskaupan uhreja.

2013 Vilna

Teema: Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen. Kilpailuun osallistui 18 jäsenmaata.

Voittaja: Ruotsi, Tukholmassa toimiva lähisuhdeväkivaltakeskus. Keskuksen työn tarkoituksena on 1) tukea perheväkivallan uhreja, 2) edesauttaa asiaa hoitavien viranomaisten (poliisin, sosiaalitoimen ja syyttäjäviranomaisten) yhteistyötä käsittelyn aikana ja 3) yhä useamman poliisille ilmoitetun tapauksen päätyminen syyttäjälle ja syytteen nostaminen. Tukikeskus toimii poliisin tiloissa ja siellä työskentelee kaksi kaupungin palkkaamaa sosiaalityöntekijää. Toiminta alkoi projektina vuonna 2007 ja vuodesta 2011 alkaen se on ollut pysyvää toimintaa.

Suomen ehdokas: Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ, jonka tavoitteena on tukea miehiä löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja sekä auttaa miehiä elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa. Lisäksi kehitetään turvakodeissa tehtävää perhekeskeistä työtä. Vuodesta 1994 alkaen toiminut hanke on levinnyt kymmeneen kaupunkiin, mikä osoittaa rikoksentorjuntaneuvoston mukaan sen toistettavuutta. Työhön sitoutuneet asiakkaat ovat yleensä kokeneet sen kannaltaan hyödylliseksi. Heillä on kokemuksia pienistä askelista kohti väkivallattomuutta, itsehillinnän parantumisesta, perhekriisien rauhoittumisesta ja auttamisjärjestelmän piiriin pääsemisestä. Väkivalta on vähentynyt merkittävästi tutkimukseen vastanneilla.

2012 Kypros

Teema: lähipoliisitoiminta rikoksentorjunnan työkaluna murtovarkauksien, perheväkivallan ja nuorisorikollisuuden ehkäisyssä. Ennätykselliset 22 jäsenmaata osallistui kilpailuun.

Voittaja: Tanskan "Your Police Officer" hanke, jonka tarkoituksena oli lisätä lähipoliisin näkyvyyttä sekä tuoda heitä lähemmäs kansalaisia. Poliisi panosti näkyvyyteen ja läsnäoloon partioimalla muun muassa enemmän jalan sekä pyörillä suhteellisen rajatulla alueella. Ensisijainen kohderyhmä toiminnalle oli alueen asukkaat ja tavoitteena heidän turvallisuutensa.

Suomen ehdokas: Ankkuri-hanke. Hankkeen tarkoituksena oli puuttua varhaisessa vaiheessa poliisin, sosiaalityöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja nuorisotyöntekijän muodostaman ryhmän avulla nuorten rikollisuuteen, lähisuhdeväkivaltaan sekä työskennellä näiden parissa ennaltaehkäisevästi. Hankkeella pyrittiin auttamaan nuoria pois syrjäytymiseen johtavilta teiltä ja estää rikoskierre juuri nopean reaktion ja asian käsittelyn avulla. Onnistunut hanke on sittemmin vakinaistettu jo useammalla paikkakunnalla sekä sisällytetty toimintamalliksi kolmanteen Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

2011 Varsova

Teema: urheilu, tiede sekä taide lasten ja nuorten rikoksentorjunnassa. 17 maata osallistui rikoksentorjuntakilpailuun.

Voittaja: Saksa, Fairplayer.manual / Fairplayer.sport – Science-based promotion of social and moral skills and prevention of bullying and violence in schools and sports clubs. Hanke tähtäsi sosiaalisten ja moraalisten taitojen promootioon nuorten keskuudessa tapahtuvan kiusaamisen sekä väkivallan estämiseksi. Tulosten mukaan hanke onnistui vaikuttamaan yhteistyöhön, vihan hallintaan sekä asenteisiin voittamista ja häviämistä kohtaan toivotulla, kehittävällä tavalla.

Suomen ehdokas: Icehearts – Joukkueurheilu toimintamallina syrjäytymistä vastaan.
Hankkeen päätavoitteena oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä joukkueurheilua toimintamallina käyttäen. Perusajatuksena oli kerätä yhteen 6-vuotiaiden, syrjäytymisuhan alla olevien poikien ryhmä, jonka kasvattajaksi valittava henkilö sitoutuu ryhmäänsä 12 vuoden ajaksi. Perustoiminta rakentui jonkin urheilulajin ympärille ja kasvattaja toimi valmentajana. Mutta kasvattaja tuki ryhmäläisiä myös koulussa, kodeissa sekä vapaa-ajalla vastaan tulleissa ongelmatilanteissa. Toimintamallin todettiin olevan innovatiivinen sekä tarpeellinen ja toimiva malli, jolla voitiin suoraan alentaa nuorten poikien syrjäytymisriskiä.

2010 Bryssel

Teema: turvallinen koti turvallisessa yhteisössä. Kilpailuun otti osaa 17 maata.

Voittaja: Puola "Safe senior", thematic chapter "Safe senior in a safe home". Hanke keskittyi etsimään ratkaisuja vanhuksiin kohdistuviin petoksiin ja lisäämään vanhusten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta sekä aktivoida heitä naapuriyhteistyöhön.

Suomen ehdokas: Helsingin sosiaaliviraston Lähityöhanke. Sosiaalityöntekijät pyrkivät parantamaan asuinalueiden arkiturvallisuutta ja viihtyvyyttä jalkautumalla. Tavoitteena oli yhteisöllisyyden tunteen luonti. Asukkaat vastaanottivat hankkeen hyvin, mikä ilmeni muun muassa kutsujen määrässä, jotka hankkeen työntekijät vastaanottivat eri tahoilta.

2009 Tukholma

Teema: lasten ja nuorten rikollisuuden ja uhriutumisen ehkäisy: nykyiset ja tulevat haasteet – koulu, netti ja rekrytointi rikollisryhmiin. Rikoksentorjuntakilpailuun osallistui 17 maata

Voittaja: Suomi, KiVa Koulu – koulukiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.
Hankkeen tavoitteena oli kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tehokas puuttuminen. sekä sen kautta kiusaamisen vähentäminen. Lisäksi hankkeella tavoiteltiin kouluhyvinvoinnin ja -viihtymisen edistämistä sekä opettajien ymmärryksen lisäämistä kiusaamisongelman suhteen. Tulokset olivat erinomaisia ja Kiva Koulu oli tulosten mukaan yksi tehokkaimmista kiusaamisen interventio-ohjelmista, missä onnistuttiin sekä vähentämään kiusaamista, että kiusatuksi tulemista.

2008 Pariisi

Teema: rikoksentorjunta julkisissa tiloissa. Kilpailussa oli kolme alateemaa: julkisten tilojen suunnittelu, videovalvonta sekä julkisten tilojen päivittäinen huolto ja ylläpito. 12 maata osallistui kilpailuun.

Voittaja: Englanti, hankkeellaan MOPPIN up Dodge. Vähäosainen alue oli pitkään kärsinyt korkeasta rikollisuudesta, antisosiaalisesta käyttäytymisestä sekä muista näihin verrattavissa olevista ongelmista. Asuinaluetta lähdettiin siistimään sekä kehittämään rikollisuuskartoituksen avulla toimeenpanoihin, tilannekohtaisen sekä sosiaalisen rikoksentorjunnan keinoihin keskittyen.

Suomen kilpailuehdokas: Tampereen Muotialan turvallisuustavoitteinen asemakaava. Hankkeessa oli kyse koko asuntoalueen suunnittelusta alueeksi, jossa fyysinen ympäristö edistää turvallisuutta ja samalla Suomen ensimmäisestä asemakaavatason suunnitelmasta, jossa turvallisuusnäkökulma oli tietoisesti huomioitu ympäristössä.

2007 Lissabon

Teema: kotiväkivallan torjunta. Rikoksentorjuntakilpailuun osallistui 15 maata.

Voittaja: Malmön naisrauhahanke.Tavoitteisiin kuului naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan tekeminen näkyväksi ja sen estäminen. Se pyrki myös parantamaan naisten ja lasten turvallisuutta niin, että he rohkenevat etsiä apua ja ilmoittaa väkivallasta. Edelleen ohjelma pyrki kehittämään tällaisen väkivallan tutkintaa ja oikeuskäsittelyä.

Suomen kilpailuehdokas: Lastensuojelun Keskusliiton Älä lyö lasta -hanke. Tiedotuskampanjalla pyrittiin vähentämään lapsiin kohdistuvaa ruumiillista kuritusta, joka on ollut Suomessa rikos vuodesta 1979. Kampanja (2006) koostui neljästä eri osiosta: 1) Tietoiskukampanja televisiossa 2) Printtimediakampanja 3) Internet-sivu sekä 4) Kasvatusesite (Tyynen rauhallisesti). Kampanjan tuloksellisuutta seurattiin asennemittauksilla, jotka toteutettiin ennen kampanjaa, sen aikana ja kampanjan jälkeen. Mittaukset osoittivat väestön asenteiden muuttuneen kampanjan aikana entistä kielteisemmiksi kuritusväkivaltaa kohtaan.

2006 Hämeenlinna

Teema: päihteisiin liittyvän väkivallan, rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden torjunta. Ehdokkaita osallistui 13 maasta. Kilpailu ja palkintoseremonia järjestettiin EUCPN:n hyvien käytäntöjen konferenssissa Hämeenlinnassa.

Voittaja: Tanskalainen Ringsted-hanke. Hankkeessa informoitiin koululaisia tupakoinnin ja päihteiden käytön todellisesta yleisyydestä heidän tovereidensa keskuudessa ja purettiin näin harhoja tällaisen käyttäytymisen yleisyydestä. Koeryhmässä oli vähemmän rikollisia tekoja sekä tupakointia ja päihteiden käyttöä kuin kontrolliryhmässä.

Suomen kilpailuehdokas: Katujen yö 2002 Keravalla. Hankkeella on rauhoitettu onnistuneesti koulujen päättäjäisriehaa. Katujen yöstä on muodostunut jokavuotinen käytäntö, joka pitää sisällään mm. katusählyä, makkaranpaistoa ja ilmaiskonsertin. Lisäksi vanhemmat ja järjestöt partioivat kaduilla aamuyöhön ja poliisi tehostaa valvontaansa. Toiminnalla on ollut hillitsevä vaikutus nuorten juhlintaan.

2005 Lontoo

Teema: katuväkivalta. Kilpailuun osallistui 10 hanketta.

Voittaja: hollantilainen Utrechtin kaupungin hanke, joka koski rautatieasemaa ja sen ympäristöä ostoskeskuksineen. Hankkeen ytimenä oli laajamittainen julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus. Rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen todettiin puolittuneen ja turvallisuuden kohentuneen 25 prosentilla. Narkomaanien ja kodittomien elinolot parantuivat merkittävästi.

Suomen ehdokas: Elävä kaupunkikeskusta ry:n Hämeenlinnan ja Keravan pilottihanke, jolla tähdättiin kaupunkikeskustojen turvallisuuden parantamiseen.

2004 Haag

Ei teemaa. Kaikkiaan palkintoa tavoitteli 12 hanketta. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran hyvien käytäntöjen konferenssin yhteydessä.

Voittaja: englantilainen hanke The Safer Neighbourhood Programme. Toim viidellä Birminghamin korkean rikollisuuden alueella. Kullekin alueella muodostettiin toimintaryhmä, joka kartoitti alueen rikosongelmat ja suunnitteli toimia niiden vähentämiseksi. Nuorisorikollisuus väheni näillä alueilla 29 prosenttia, kun se vertailualueilla väheni vain 12 prosenttia. Ensimmäisenä toimintavuonna toimintaan sijoitettiin 600 000 puntaa ja tällä saatiin aikaan kuuden ja puolen miljoonan vähennys rikollisuuden kustannuksissa.

Suomen kilpailuehdokas: Vantaan turvallisuustalkoot. Vantaan turvallisuusohjelman tavoitteina oli arkirikollisuuden ehkäiseminen, turvallisuuden tunteen parantaminen ja yhteisöllisyyden luominen.

2003 Kööpenhamina

Ei teemaa. Kilpailuun osallistui 11 maata.

Voittaja: Portugalin hanke Quinta da Princesan naapuruston tutorit. Lissabonin köyhällä asuntoalueella toimiva hanke, jossa kohderyhmän ytimen muodostavilla nuorilla oli takanaan useita rikoksia. Hyvin suuri osa nuorista keskeytti koulun. Hankkeessa nuorille tarjottiin apua ja tukea koulunkäynnin edistämiseksi ja rakentavan ajankäytön mahdollistamiseksi.

Suomen kilpailuehdokas: Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kohdennetun nuorisotyön Ruori-hanke (2001–2003). Hankkeeseen valittiin 43 iältään 11–18-vuotiasta nuorta, joilla oli tarkkaavaisuusongelmia, häiriökäyttäytymistä tai päihteiden liikakäyttöä. Ryhmä- ja yksilötyön sekä poikkihallinnollisten verkostojen avulla pyrittiin tukemaan nuorten kehitystä mahdollisimman johdonmukaisesti. Hankkeesta valmistui myös ulkopuolinen arviointitutkimus. ECPA-tuomariston mukaan hanke täytti selvimmin kilpailun jokaisen arviointikriteerin.

2002 Brugge

Ei teemaa. 9 osanottajaa. Suomi osallistui ensimmäisen kerran.

Voittaja: tanskalainen hanke etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten integroimiseksi Inner Norrebron alueella Kööpenhaminassa. Projekti sai alkunsa vuonna 1997 puhjenneista rajuista yhteenotoista etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten ja poliisin välillä. Toteutetut toimet vähensivät merkittävästi alueen rikollisuutta. Myös turvallisuuden katsottiin lisääntyneen.

Suomen kilpailuehdokas: Helsingin Kallion kaupunginosan Karhupuiston kummit -hanke. Hankkeessa asukasaktivistit ovat kaupungin viherosaston ja poliisin tuella ottaneet hoitaakseen Karhupuiston istutuksia, mikä on samalla johtanut puiston järjestyksen kohenemiseen.

Aikaisemmat voittajat

2001 Belgialaisen Bruggen kaupungin töhryjentorjuntahanke
2000 Hollantilainen hanke, jossa ryhmä siirtolaisvanhempia partioi erästä ongelma-aluetta iltaisin näyttääkseen oman ryhmänsä nuorille huonon käyttäytymisen rajat
1999 Belgialainen lähiöturvallisuushanke
1998 Ruotsalainen Rinkebyn koulu -hanke, jolla pyrittiin puuttumaan alueen ilkivaltaan, koulukiusaamiseen ja rikoksenpelkoon