Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 1/2018

Julkaisuajankohta 6.2.2018 15.30
Uutinen

Valtionavustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille haettavana

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2018 valtionavustuksia 70 000 euroa rikoksentorjuntatyöhön ja sen arviointiin. Avustushakemukset tulee toimittaa 29.3.2018 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle. Avustushakemukselle on eduksi, jos toteutettava hanke tukee kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutusta. Tänä vuonna avustushaussa painotetaan erityisesti hankkeita, jotka perustuvat osallistavaan budjetointiin. Osallistava budjetoinnissa yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, miten osa yhteisön budjetista käytetään. Osallistavan budjetoinnin hankkeisiin toivotaan sisältyvän myös hankkeen arviointi.

Avustuksista kiinnostuneet voivat osallistua infotilaisuuteen oikeusministeriössä 12.3. klo 14−16. Tilaisuudessa käydään läpi hakuprosessia, avustuksen käytön raportointia ja hankkeiden suunnittelua sekä toteutusta.

Hakuohjeet ja tietoa rikoksentorjunta-avustuksesta

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Markus Alanko, puh. 02951 50400, [email protected]

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui Helsingin kaupungin vieraana

Neuvoston vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin lähiympäristön turvallisuudesta ja neuvoston ajankohtaisista asioista. Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen kertoi kaupungin turvallisuussuunnittelusta. Helsingissä paikallista turvallisuussuunnittelua toteutetaan vuonna 2014 hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti ja siinä on viime vuosina painotettu yhä enemmän kuntalaisten kuulemista mm. kyselyjen avulla. Neuvotteleva virkamies Jaana Nevalainen ympäristöministeriöstä esitteli lähiympäristön turvallisuuteen liittyviä hankkeita. Asukkaiden kokemuksia asuinympäristöstään selvitetään Asukasbarometri-kyselyissä ja asuinalueita on kehitetty mm. Lähiöohjelmassa 2008−2011.

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä erikoissuunnittelija Saija Sambou kertoi Turvallisesti yhdessä -rikoksentorjuntaohjelman etenemisestä ja viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen esitteli neuvoston viestintää. Samalla kun ohjelmaa on viety eteenpäin myös neuvoston viestintää on tehostettu ja tietoa rikoksentorjunnasta levitetty eri kanavissa, kuten nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, seminaareissa ja tiedotustilaisuuksissa.

Tutustu uusiin hyvien käytäntöjen esittelyihin verkkosivuilla

Rikoksentorjunnan verkkosivuilla on julkaistu kaksi uutta esittelyä rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä. Uudet esittelyt ovat kahdesta mallista, joissa tavoitteena on nuorten rikosten ehkäisy: Aggression portaat -opetusohjelma väkivallan vastaiseen asennekasvatukseen ja Katusovittelu-toiminta nuorten häiriökäyttäytymiseen ja rikoksiin puuttumiseen. Sivuilla esitellään suomalaisia ja ulkomaisia hyviä käytäntöjä, joita rikosten ehkäisyn parissa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää työssään.

Tutustu rikoksentorjunnan hyviin käytäntöihin

Ikääntyneiden turvallisuusohjelma päivitettiin

Sisäministeriö on julkaissut uuden ikääntyneiden turvallisuusohjelman, jossa esitetään toimenpiteitä ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. Ohjelman taustalla on vuonna 2011 julkaistu Turvallinen elämä ikääntyneille -ohjelma, joka on nyt päivitetty osana sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa. Kohderyhmänä päivitetyssä ohjelmassa ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ikääntyneet ja toimenpiteillä tähdätään viranomaisten ja muiden ammattilaisten työn kehittämiseen. Rikoksentorjuntaneuvosto osallistuu ikääntyneisiin kohdistuvien tietoverkko- ja petosrikosten ehkäisyyn ja turvallisuustiedon keräämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota myös mm. ikääntyneiden uhrien oikeussuojaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman päivitys. Sisäministeriön julkaisu 6/2018.

Oma-apuohjelma lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille

Pelastakaa Lapset ry on yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa tuottanut omahoito-ohjelman henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan. Omahoito-ohjelma on suunnattu sekä nuorille että aikuisille. Ohjelman avulla voi harjoitella tunnistamaan omia ajatuksia ja impulsseja ja oppia hallitsemaan niitä. Ohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sen tavoitteena on vastuullisen käyttäytymisen ja elämäntavan vahvistaminen.

Omahoito-ohjelma mielenterveystalo.fi-sivustolla

Tapahtumia

Rikosuhripäivystyksen seminaari verkkorikollisuudesta huhtikuussa Oulussa

Rikosuhripäivystys järjestää 20.−21.4.2018 Oulussa kaksipäiväisen seminaarin, jonka aiheena on verkkorikollisuus. Aihetta lähestytään erityisesti uhrin ja rikosten ehkäisyn näkökulmasta. Puhumassa on esimerkiksi poliisin ja järjestöjen edustajia sekä tietoturva-asiantuntijoita ja verkkorikoksen uhriksi joutumisesta kertova kokemusasiantuntija. Seminaariin osallistujilta peritään osallistumismaksu.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 2.4. mennessä

Kansainvälinen konferenssi uhkan arvioinnista huhtikuussa Helsingissä

Metropolia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä järjestetään 23.–26.4.2018 kansainvälinen konferenssi uhkan arvioinnista ja vakavan suunnitelmallisen väkivallan ehkäisystä. Tapahtuman järjestää AETAP, joka on kohdennetun ja suunnitelmallisen väkivallan torjuntaan erikoistuneiden ammattilaisten yhdistys. AETAPin tavoitteena on edistää alan tieteellistä tutkimusta, jakaa tietoa ja kehittää ammatillista osaamista. Suunnitelmallista väkivaltaa on esimerkiksi vainoaminen, vakava parisuhdeväkivalta, työpaikka- ja kouluväkivalta, vallanpitäjiin kohdistuvat väkivallanteot ja terrorismi. Konferenssissa kuullaan tutkijoiden ja ammattilaisten esityksiä monista näistä aiheista. Tapahtuma on maksullinen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AETAPin sivuilla

Julkaisuja

Uusi perusteos kriminologiasta ja rikollisuudesta

Uusi Kriminologia-teos kokoaa tutkimustietoa rikollisuuden piirteistä ja syistä, rikosilmiöistä ja rikosten ehkäisystä. Teoksessa kuvataan kattavasti mm. kriminologian historiaa, suuntauksia, keskeisiä teorioita sekä kriminaalipolitiikkaa ja kontrollia. Myös uusia tai tulevia rikosilmiöitä arvioidaan kriminologisten selitysmallien näkökulmasta. Teoksen ovat koonneet suomalaiset kriminologian tutkijat ja asiantuntijat ja se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin.

Kivivuori, Aaltonen, Näsi, Suonpää & Danielsson (2018) Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa maailmassa. Lisätietoa Gaudeamuksen sivuilla

Käsikirja ikääntyneiden kokeman väkivallan tunnistamiseen

Ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaista työtä tekevä Suvanto ry on julkaissut käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Käsikirja on tuotettu Juuri-hankkeessa (2013-2017), jonka Suvanto ry toteutti yhdessä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakodin kanssa. Hankkeessa on pyritty yhdistämään vanhustyön ja väkivaltatyön osaamista. Uutta käsikirjaa voivat hyödyntää erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka työskentelevät ikääntyneiden parissa.

Lisätietoa Täällä on lupa puhua väkivallasta -oppaasta

Katsaus taskuvarkauksiin ja niiden ehkäisyyn Euroopassa

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) julkaisussa keskitytään liikkuvien rikollisryhmien tekemiin taskuvarkauksiin ja niiden torjuntaan. Erityisesti omaisuusrikoksia tekevät liikkuvat rikolliset ovat ongelmana monessa Euroopan maassa. Kuka tahansa voi joutua taskuvarkaan uhriksi ja varkaiden toiminta on usein hyvin organisoitua ja tehokasta. EUCPN:n katsauksessa järjestäytyneen taskuvarkausrikollisuuden torjumiseksi ehdotetaan eurooppalaista viranomaisyhteistyötä mutta myös käytännön vinkkejä, joita jokainen voi hyödyntää. Kaupungeissa liikkuessa on syytä käsitellä arvoesineitä ja rahaa huolellisesti, vahtia laukkuaan ja matkatavaroitaan sekä muistaa myös mobiililaitteiden suojaaminen.

EUCPN (2017) Thematic Paper no. 12: Pickpocketing committed by mobile organised crime groups.

Uutiskirje