Lancashiren muovilasit

Lancashiressa Isossa-Britanniassa muovista valmistettujen juomalasien käyttö on vähentänyt ravintolaväkivallasta aiheutuvia vammoja.

Tausta

Englannissa ja Walesissa kaikista väkivaltatapauksista neljässä prosentissa aseena on käytetty laseja ja pulloja (Kershaw ym. 2008) ja ne ovat myös käytetyimpiä baariväkivallan aseita (Coomaraswamy & Shepherd 2003). Vahingossa rikkoutunut lasi on merkittävä vammojen aiheuttaja baariympäristössä. Eräässä brittitutkimuksessa havaittiin, että pelkästään kuuden kuukauden ajanjaksolla 26 prosenttia baarityöntekijöistä oli saanut vammoja rikkoutuneesta lasista (Warburton & Shepherd 2000). Erään toisen brittitutkimuksen mukaan kolmannes tahattomasti aiheutuneista vammoista yökerhoissa johtuu rikkoutuneesta lasista (Luke ym. 2002).

Vuosituhannen vaihteessa Walesissa tehty kontrolloituun koeasetelmaan perustunut tutkimus (Warburton & Shepherd 2000) osoitti, että baarien siirtyminen tavallisesta lasista valmistettujen juomalasien sijaan karkaistusta lasista tehtyihin juomalaseihin vähensi merkittävästi baaritappeluista saatuja vammoja. Vaikutus perustui siihen, että karkaistusta lasista valmistetut juomalasit eivät hajoa teräväreunaisiksi.

Sittemmin juomalasien valmistusmateriaalit ja -tekniikka ovat kehittyneet. Lasin aiheuttamaa väkivaltaa ehkäistäkseen anniskelupaikkoja on useilla alueilla Iso-Britanniassa kannustettu käyttämään turvallisempia juomalaseja, kuten polykarbonaatista (tekninen muovi) valmistettuja tuoppeja. Sekä alkoholiteollisuus että juojat itse ovat usein vastustaneet tällaisia muutoksia, sillä niiden on nähty vaikuttavan negatiivisesti paitsi myyntiin myös juomiskokemukseen (Winder & Wesson 2006). Toisaalta polykarbonaatin laatu on viime vuosina parantunut ja käytettävissä on ollut hyvin vähän empiiristä tietoa käytännön vaikutuksista.

Tavoitteet

Tavoitteena on vähentää rikkoutuneista laseista aiheutuvia vammoja.

Kohderyhmä

Ravintoloiden, pubien ja yökerhojen asiakkaat ja henkilökunta.

Menetelmä

Ison-Britannian Lancashiressa poliisi, terveydenhuolto ja tutkijat käynnistivät vuonna 2008 hankkeen (Anderson ym. 2009), jossa anniskelupaikoille jaettiin polykarbonaattilaseja. Kokeilujakson jälkeen arvioitiin juomalasien muutoksen vaikutuksia vammojen määrään sekä käsityksiin turvallisuudesta ja väkivallasta. Lisäksi selvitettiin juomalasien vastaanottoa sekä asiakkaita että ravintolayrittäjiä haastattelemalla.

Pilottihankkeessa tutkittiin polykarbonaattilaseihin siirtymisen vaikutuksia väkivaltaan kolmessa eri kaupungissa. Kustakin kaupungista oli valittu kolmesta viiteen baaria, jotka vaihtoivat lasiset juomalasit polykarbonaattilaseihin kolmen kuukauden ajaksi. Jokaista kokeiluravintolaa kohden rekrytoitiin alueelta vertailubaari, jossa käytettiin lasisia juomalaseja. Lancashiren poliisi tarjosi jokaiselle ravintolalle kylliksi polykarbonaattilaseja, jotta ne pystyivät korvaamaan kokonaisuudessaan juomalasivarantonsa.

Vaikuttavuus

Asiakkaiden ja henkilökunnan vammat

Viikoittaiset lasin särkymiset laskivat 17 tapauksesta nollaan niissä paikoissa, joissa siirryttiin polykarbonaattilaseihin. Vertailuryhmän baareissa (lasiset juomalasit edelleen käytössä) laskua ei ollut.

Lasiin liittyvät vammat sekä asiakkailla että henkilökunnalla olivat vähäisiä sekä ennen että jälkeen kokeilun. Tässä ei toisin sanoen ollut merkittävää muutosta.

Asiakkaiden lasivammat laskivat polykarbonaattibaareissa 11 prosentista kuuteen prosenttiin. Vertailubaareissa lasivammat puolestaan kasvoivat 11 prosentista 13 prosenttiin. Kumpikaan muutoksista ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.

Haastatteluissa kaikki baarin omistajat sanoivat pitävänsä polykarbonaattilaseja turvallisempina kuin lasia.

Lasivammojen takia hoitoon hakeutuneiden määrissä ei ollut muutoksia ensiaputilastoissa.

Turvallisuus ja väkivalta

Polykarbonaattilaseihin siirtymisellä ei ollut vaikutusta asiakkaiden arvioihin yleisestä turvallisuudesta tai väkivallasta anniskelupaikoissa.

Sen sijaan niiden asiakkaiden osuus, jotka pitivät lasin aiheuttamaa väkivaltaa ongelmana testikaupungeissa, kasvoi kokeilun aikana 24 prosentista 43 prosenttiin.

Myynti

Polykarbonaattilaseihin siirtymisellä ei ollut negatiivista vaikutusta myyntiin.

Niiden asiakkaiden osuus, jotka ilmoittivat asioivansa mieluummin polykarbonaattilaseja käyttävissä anniskelupaikoissa, nousi 11 prosentista 27 prosenttiin.

Arvioinnin menetelmät

Vaikutuksia väkivaltaan tarkasteltiin seuraavilla menetelmillä ja aineistoilla:

  • Asiakaskyselyt sekä ennen kokeilua (n=178) että kokeilun jälkeen (n=236)
  • Osallistuva havainnointi kokeiluun osallistuneissa baareissa
  • Anniskelupaikoissa kerätty tieto lasin aiheuttamien vammojen, rikkoontuneiden pullojen sekä lasien lukumäärästä, häiriötilanteista (esim. tappelut) sekä viikoittaisista myyntiluvuista
  • Polykarbonaattilaseja kokeilleiden baarien pitäjien haastattelut
  • Poliisin ja ensiavun tilastot lasivammoista

Menetelmän käyttö Suomessa

Suomessa ei ole toteutettu vastaavaa hanketta tai tutkimusta. Muovisten juomalasien ja -tuoppien käyttö on kuitenkin tiettävästi yleistymässä baareissa ja yökerhoissa mm. turvallisuus- ja siisteyssyistä. Yleisötapahtumissa muovilaseja, muovipulloja ja tölkkejä on jo pitkään käytetty turvallisuussyistä.

 

Lisätietoa

Anderson, Z. & Whelan, G. & Hughes, K. & Bellis, Mark A. (2009) Evaluation of the Lancashire Polycarbonate Glass Pilot Project. Liverpool John Moors University, Center for Public Health & Lancashire Constabulary.

Coomaraswamy, K.S. & Shepherd, J.P. (2003) Predictors and severity of injury in assaults with bar glasses and bottles. Injury Prevention 9:1, 81−84.

Kershaw, C. & Nicholas, S. & Walker, A. (2008) Crime in England and Wales 2007/08. Findings from the British Crime Survey and police recorded crime. London, Home Office

Luke, L.C. & Dewar, C. & Bailey, M. & McGreevy, D. & Morris, H. & Burdett-Smith, P. (2002) A little nightclub medicine: the healthcare implications of clubbing. Emergency Medicine Journal 19:6, 542−545.

Warburton, A.L. & Shepherd, J.P. (2000) Effectiveness of toughened glassware in terms of reducing injury in bars: a randomised controlled trial. Injury Prevention 6:1, 36−40.

Winder, B. & Wesson, C. (2006) Last orders for alcohol related violence: exploring salient factors in UK pubs and other late night venues. Report to British Glass. Nottingham, Nottingham Trent University.