Seksuaalinen väkivalta ja itsemääräämisoikeus

 Nuorten kokema ja tekemä seksuaalinen väkivalta voi ilmetä monissa muodoissa ja ihmissuhteissa. Se voi olla nuorten välistä (ks. myös seurusteluväkivalta) tai nuori voi joutua aikuisen tekemän seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Keskustelemalla avoimesti omista rajoista, itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalisen väkivallan tunnusmerkeistä voidaan vähentää uhriksi joutumisen riskiä. Ammattikasvattajien on hyvä viestittää nuorille, että ikävistä kokemuksista on aina oikeus puhua eikä niitä tarvitse hävetä. On hyvä myös muistuttaa, että seksuaalirikoksiin syyllistyneille tai omasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan huolestuneille nuorille on yhtä lailla olemassa tietoa ja apua.

Materiaalit

Ohjeita opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa voi tapahtua ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Opetushallitus on julkaissut materiaalipaketin, jossa on ohjeita opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen. Materiaalipakettiin kuuluu esite ja juliste. Esite on julkaistu 11 kielellä.

Seksuaalirikoslaki.fi

Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistui vuoden 2023 alussa. Oikeusministeriön tietopaketissa kerrotaan uudistuksen keskeinen sisältö ja annetaan vastauksia käytännönläheisiin kysymyksiin kansalaisten näkökulmasta. Tietopaketti julkaistiin ensin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nyt se on saatavilla myös pohjoissaameksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, somaliksi ja farsiksi.

Myfriendtoo-sivut

Suojellaan lapsia ry:n sivustolle on koottu tietoa ja vinkkejä siihen, miten nuori voi auttaa ja tukea kaveria, joka on joutunut seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai väkivallan kohteeksi. Ohjeet muistuttavat, että seksuaaliväkivalta ei koskaan ole uhrin syytä.

Fredi-opetusmateriaalit pojille ja Friidu-opetusmateriaalit tytöille

Tytöille ja pojille suunnatuissa oppaissa johdatetaan ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta keskustelemiseen nuorten kanssa. Tyttöjen oppaassa käsitellään mm. naisten kokemaa epätasa-arvoa ja väkivaltaa, poikien oppaassa painotetaan mm. seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Oppaat sopivat kouluopetukseen ja muuhun kasvatustyöhön ja niiden avulla voi toteuttaa yksittäisiä harjoituksia tai laajempaa ihmisoikeuskasvatusta.

Ei meidän koulussa -oppimateriaali

Tasa-arvovaltuutetun tuottama oppimateriaali käsittelee seksuaalista häirintää koulussa. Materiaalin tarkoituksena on herätellä keskustelemaan seksuaalisen häirinnän yleisyydestä koulussa ja siitä, miten siihen voisi puuttua. Materiaali soveltuu käsiteltäväksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneilla. Aineistoon kuuluu lyhytelokuva, valmis oppituntikokonaisuus, sekä kysely, jolla voidaan selvittää seksuaalisen häirinnän yleisyyttä omassa koulussa. Pakettiin kuuluu myös erillinen ohjeistus opettajalle materiaalien käyttöön koulussa.

Lupa välittää, lupa puuttua -opas

Olympiakomitean julkaisema opas keskittyy sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn urheilussa. Opas kertoo sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille kuten vanhemmille, valmentajille, ohjaajille, seurajohtajille, opettajille, järjestötyöntekijöille ja liikuntapaikkahoitajille. Oppaassa annetaan ohjeita sekä ennaltaehkäisyyn että ilmitulleiden tapausten käsittelyyn.

MLL:n Nuortennetti

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetissä on nuorille suunnattua tietoa seksuaalisuudesta, seksistä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sivuilla on käsitelty nuoria askarruttavia kysymyksiä ja tilanteita, kuten omien rajojen tunnistamista, ahdistelua ja häirintää. Apua ja tukea -osiossa on neuvoja avun hakemiseen joko itselle tai kaverille, kun seksuaalista hyväksikäyttöä on tapahtunut. Nuortennetin materiaalit ovat nuorten tekemiä, mutta sivujen kautta saa yhteyden myös MLL:n aikuiseen ammattilaiseen. Materiaalit ovat nuorille itselleen kohdennettuja ja tehty nuorille sopivalla kielellä: niitä voi käsitellä kasvatustyössä nuorten kanssa tai ohjeistaa nuoria tutustumaan niihin itsenäisesti. 

Mun rajat -oppimateriaali

Amnestyn Suomen osaston tuottamassa opetusmateriaalissa käsitellään nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta ihmisoikeuksien näkökulmasta. Opetusmateriaalin avulla nuoret voivat opetella kunnioittamaan niin omia kuin toisten ihmisten rajoja ja kyseenalaistamaan seksuaalisuuteen liittyviä stereotypioita. Materiaalin pohjalta toteutettavilla toiminnallisilla harjoituksilla ja oppitunneilla opetellaan omien ja toisten oikeuksien kunnioittamista ja niiden edistämistä. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ja sen voi maksutta ladata käyttöönsä.

My Space, Not Yours -hankkeen materiaalit

Hankkeessa kehitettiin toimintamalli ja oppimateriaaleja, joilla voidaan puuttua nuorten kokemaan seksuaaliseen väkivaltaan ja sen uhkaan. Materiaalit on tarkoitettu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetukseen. Menetelmäoppaassa on ohjeita harjoituksiin, joilla nuorten kanssa voi käsitellä mm. omien rajojen asettamista, häirinnän tunnistamista ja siihen puuttumista. Materiaaleihin kuuluu myös videoita ja pelikortit, joita voi käyttää harjoituksissa sekä kattavat ohjeet eri teemoihin liittyvien oppituntien toteuttamiseen.  

Nettiturvakoti

Nettiturvakodissa on perustietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja ohjeita aikuisille aiheen puheeksiottamiseen nuoren kanssa. Sivuilla on tietoa mm. seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta, omista rajoista ja lainsäädännöstä. Materiaalia voi hyödyntää taustatietona muun esimerkiksi seksuaalikasvatuksen yhteydessä.

Nuorten Exit -sivusto

Nuorten Exit tekee seksuaalista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää työtä ja tarjoaa verkossa tukea nuorille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyviin tilanteisiin. Sivustolla on nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja nuorten läheisille materiaaleja, joissa ohjeistetaan seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen nuoren kanssa. Sivuston materiaalipankista voi ladata käyttöönsä oppaan, valmiita työpajaohjeistuksia ja pelejä aiheen käsittelyyn. Nuorten Exitin videot ovat hyviä materiaaleja aiheiden puheeksiottamiseen ja pohdiskeluun kasvatustyön ohessa. Sivustolta löytyy ohjeita siihen, miten videoita kannattaa käsitellä ja purkaa nuorten kanssa. Nuorille itselleen sivustolla on lisäksi tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, vastikkeellisesta seksistä, omien rajojen tunnistamisesta ja avun hakemisesta.

Omahoito-ohjelma lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille

Eri tahojen yhdessä laatima oma-apuohjelmaa voivat hyödyntää nuoret, jotka kokevat seksuaalista kiinnostusta lapsiin. Ohjelmassa saa apua kiinnostuksensa tunnistamiseen, vastuulliseen toimintaan sekä avun hakemiseen. Siinä painotetaan, että seksuaalinen kiinnostus lapsiin ei automaattisesti johda seksuaalisiin tekoihin ja että omaa kiinnostusta voi oppia hallitsemaan. Ohjelmassa on harjoitteita, joiden avulla omia ajatuksia ja mielikuvia voi opetella säätelemään. Oikeilta auttavilta tahoilta on myös saatavilla luottamuksellista ja asiantuntevaa apua seksuaalisen kiinnostuksen hallintaan.

Opas seksuaaliseen häirintään puuttumisesta kouluissa

Opetushallituksen opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta on tarkoitettu peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille työn tueksi. Ohjeita voidaan soveltaa laajemminkin, kun otetaan huomioon lasten ja nuorten ikä sekä kehitysvaiheen edellyttämä ohjauksen tarve. Oppaassa annetaan toimintaohjeita oppilaitosten ammattilaisille, opiskelijoille ja huoltajille.

Pelastakaa Lapset ry:n materiaalit

Järjestöllä on useita materiaaleja, joissa käsitellään seksuaalista hyväksikäyttöä nuorten ja ammattilaisten näkökulmasta. Tunteiden verkko -materiaalissa käsitellään ahdistelua, häirintää ja seksiä verkkoympäristössä. Materiaaliin kuuluu videoita ja niitä tukevaa tekstiä. Nuorille tehty #uskallakertoa-video ja siihen liittyvä ammattilaisten tukimateriaali kannustavat ottamaan netin seksuaalisen häirinnän puheeksi. Nuorille voi myös esimerkiksi vinkata järjestön help.some-mobiilisovelluksesta, josta nuori saa neuvoja ja tukea esimerkiksi koettuaan häirintää. Järjestön sivuilta löytyy myös muuta tietoa ja tukimateriaalia aiheen käsittelyyn nuorten kanssa.

RIKUn materiaalipaketit ammattilaisille

Rikosuhripäivystys on koonnut ladattavia materiaaleja, jotka sopivat monille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Yhtenä aiheena materiaaleissa on seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys. Materiaalit pohjautuvat videoihin ja niihin kuuluu muuta tukimateriaalia, jossa on myös ohjeet ammattilaiselle materiaalin käyttöön ja aiheen purkamiseen nuorten kanssa.

RIKUn nuorten sivut

Rikosuhripäivystyksen nuorten sivuilla on kattavasti nuorille suunnattua tietoa seksuaalisesta väkivallasta, sen tunnistamisesta ja avun hakemisesta. Nuoria voi ohjeistaa itsenäisesti tutustumaan materiaaleihin ja muistuttaa, että sivustolta saa tukea itselleen tai kaverille. Esimerkiksi sivuilta löytyvällä Kaveri seksuaalirikoksen uhrina -videolla voi rohkaista nuoria auttamaan kaveria ja puuttumaan seksuaaliseen väkivaltaan. Nuorten sivuja voi hyödyntää RIKUn ammattilaisille kohdennettujen materiaalien rinnalla.

THL:n Turvataitoja nuorille -opas  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema opas on tarkoitettu seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn. Opas on suunnattu erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. Oppaassa opastetaan nuorten turvataitokasvatukseen, jonka tavoitteena on käydä läpi seksuaalisen väkivallan ilmiöitä ja oppia kyseenalaistamaan niihin liittyviä myyttejä ja käsityksiä. Oppaassa on ohjeita harjoituksiin, joiden avulla asioita voidaan käsitellä yhdessä nuorten kanssa.

Turvallisempaa larppausta

Larppauksen harrastajien kokoama materiaalipaketti käsittelee sukupuolista häirintää ja ahdistelua sekä näiden torjuntaa ja ehkäisyä. Se on koottu työkaluksi larppeja silmällä pitäen, mutta sitä voi soveltaa myös roolipeleihin ja erilaisiin tapahtumiin. Ohjeet ovat hyvin käytännönläheisiä ja sisältävät esimerkiksi pelinjärjestäjän turvaohjeet ja harjoituksia rajanvedosta.

Tyttöjen Talon materiaalit

Tyttöjen Talo on tuottanut oppaita seksuaalisen väkivallan kokemusten käsittelyyn nuorten kanssa työskenteleville, nuorille itselleen ja heidän huoltajilleen. Oppaissa käsitellään mm. seksuaalisen väkivallan tunnistamista ja tunnistamatta jäämistä, sen vaikutuksia ja kokemuksista kertomista. Tyttöjen Talolta tytöt saavat apua esimerkiksi chatin tai keskusteluryhmien kautta. 

Väestöliiton nuorten sivut

Nuorten sivujen seksistä ja turvallisuudesta kertovissa osioissa on nuorille suunnattua tietoa seksuaalirikoksista, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja seksuaalioikeuksista. Nuorille on ohjeita esimerkiksi siitä, miten seksuaaliset loukkaukset voivat tapahtua ja millaisia vaikutuksia niillä on.