Nuorten kanssa kannattaa keskustella rikoksista

 Rikoksentorjuntaneuvoston kokoamat materiaalit on suunnattu kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön. Tarkoituksena on lisätä rikos- ja turvallisuusaiheiden käsittelyä ja puheeksi ottamista nuorten kanssa. Vaikeistakin aiheista kannattaa puhua avoimesti nuorten kanssa, jotta voidaan hyvissä ajoin välttää monia huolia ja ongelmia. Nuoria on tärkeää kannustaa myös aktiiviksi toimijoiksi, jotka voivat vaikuttaa sekä omaan että muiden turvallisuuteen.

Lue myös rikoksentorjuntaneuvoston kannanotto aiheesta!

Rikokset koskettavat monia nuoria

Nuoret tietävät monesti kaveriensa tekemistä tai kokemista ikävistä tapahtumista, mutta heillä ei ole keinoja tai rohkeutta puuttua asiaan. He saattavat todistaa sivusta esimerkiksi kiusaamista tai häirintää ja puhua siitä keskenään. Nuoria tulee rohkaista puhumaan asioista avoimesti paitsi keskenään myös luotettavien aikuisten kanssa, jotta rikoksia saadaan estettyä tai ne tulevat viranomaisten tietoon. Ammattikasvattajien on hyvä puhua rikoksista ja turvallisuudesta nuorten kanssa suoraan, sillä nuoret ovat näistä aiheista kiinnostuneita ja etsivät tietoa joka tapauksessa. Rehellisellä keskustelulla murretaan hiljaisuuden kulttuuria ja kannustetaan nuoria toimimaan oikeudenmukaisesti.

Ehkäisemällä nuorten tekemää ja nuoriin kohdistuvaa rikollisuutta lisätään nuorten hyvinvointia ja luodaan turvallista aikuisuutta. Nuorten rikollisuus kasautuu pienellä joukolle: jotkut nuoret tekevät jatkuvasti rikoksia tai joutuvat useamman kerran rikoksen uhriksi. Monet rikoksiin syyllistyvät nuoret ovat itsekin joutuneet rikoksen uhriksi. Nuoren rikoskierre on katkaistava mahdollisimman varhain, jotta se ei jatku aikuisiällä.

Tietoa nuorten rikoksista ja uhriksi joutumisesta saadaan mm. nuorisorikollisuuskyselyistä, kouluterveyskyselyistä ja lapsiuhritutkimuksista. Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset ovat vähentyneet viime vuosina, mutta silti esimerkiksi netin ja mobiilisovellusten välityksellä tapahtuva kiusaaminen ja häirintä koskettavat nykyään monia nuoria.

Hyödynnä materiaaleja ja työvälineitä

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten toivotaan hyödyntävän näille sivuille linkitettyjä materiaaleja. Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämissä työpajoissa nuoret ovat tuoneet esille, että koulussa ei käsitellä riittävästi rikos- ja turvallisuusaiheita. Nuoret kaipaavat myös käytännön ohjeita tilanteisiin, joissa he itse tai heidän kaverinsa ovat joutuneet rikoksen uhriksi.

Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille löytyy runsaasti materiaaleja ja työvälineitä esimerkiksi väkivallasta, seksuaalirikoksista, kiusaamisesta, median turvallisuudesta ja päihteistä keskustelemiseen. Aiheita voi materiaalien avulla käsitellä yhdessä opetuksen tai harrastustoiminnan yhteydessä ja lisäksi nuoria voi ohjeistaa tutustumaan niihin itsenäisesti.

Olemassa olevia materiaaleja kartoitettiin vuoden 2017 aikana mm. rikoksentorjuntaneuvoston järjestämissä työpajoissa, joissa nuorisoalan toimijat keskustelivat aiheesta ja esittelivät omia materiaalejaan. Linkitetyt materiaalit ovat eri järjestöjen ja virastojen tuottamia ja niihin kuuluu mm. oppaita, käsikirjoja, videoita ja erilaisia harjoituksia tai tehtäviä. Materiaaleja on lyhyistä tietoiskuista aina oppituntikokonaisuuksiin, ja ammattilainen voi itse päättää, miten laajasti aihetta käsittelee. On hyvä myös miettiä etukäteen, millainen käsittelytapa sopii juuri niille nuorille, joiden kanssa työskentelee. Pääsääntöisesti sivuille kerätyt materiaalit soveltuvat käsiteltäviksi noin 13−18-vuotiaiden nuorten kanssa eli esimerkiksi yläkoulujen tai toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Materiaaleja voi selata alasivuilta teemoittain. Rikoksentorjuntaneuvosto seuraa nuorille suunnattuja materiaaleja ja päivittää niitä sivuilleen. Sivuille sopivia materiaaleja voi myös ehdottaa neuvoston sihteeristölle.