Ihmeelliset vuodet

Ihmeelliset vuodet (The Incredible Years) on ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä 3–12-vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Ohjelman tarkoituksena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä, auttaa vanhempia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä sekä parantaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

Tausta

Ihmeelliset vuodet -ohjelman on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologian professori Carolyn Webster-Stratton. Ohjelman kehittäminen on perustunut lukuisiin psykologian tutkimuksiin, joissa on arvioitu ohjelman vaikutusta lasten sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin, opiskelutaitoihin sekä käytöshäiriöihin.

Lasten käytöshäiriöt ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana. Suomessa käytöshäiriöisiä lapsia on arvioitu olevan 3–8 prosenttia kouluikäisistä. Käytöshäiriöt ovat yksi yleisimmistä lastenpsykiatriseen hoitoon ohjaamisen syistä.

Tavoitteet

Ryhmätapaamisten tavoitteena on rakentaa turvallisempi vanhempi–lapsisuhde esittelemällä positiivisia keinoja lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen. Työkalujen tarkoituksena on katkaista noidankehä, jossa vanhempi tiedostamattaan vahvistaa lapsen huonoa käytöstä omalla palautteellaan ja käytöksellään, ja jossa lapsen käytös puolestaan ylläpitää vanhemman toimintatapoja. Ohjelman toinen keskeinen tavoite on vähentää ankaraa ja epäjohdonmukaista kasvatusta ja lapsen puutteellista valvontaa.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat vanhemmat, joiden lapsilla on diagnosoitu käytöshäiriö sekä muut 3−12-vuotiaat lapset. Lasten käytöshäiriöt ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana. Suomessa käytöshäiriöisiä lapsia on arvioitu olevan 3–8 prosenttia kouluikäisistä. Käytöshäiriöt ovat yksi yleisimmistä lastenpsykiatriseen hoitoon ohjaamisen syistä. Vanhempia on valittu ohjelmaan myös ammattilaisten, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, arviointien perusteella (Montonen & Aspelin 2009, 8). Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjelmaan kuuluu myös lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarkoitettua toimintaa.

Menetelmä

Ohjelma perustuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat vanhemmuusryhmät, ammattikasvattajien ryhmänhallintamenetelmä sekä lapsille suunnatut ohjelmat.

Vanhemmuusryhmät kokoontuvat kerran viikossa yhteensä noin 12−20 kertaa. Vanhemmat jaetaan ryhmiin sen perusteella, minkä ikäisiä heidän lapsensa ovat. Ryhmissä autetaan käytöshäiriöisten lasten vanhempia löytämään ja hyödyntämään uusia kasvatuskeinoja.

Ammattilaisille suunnatussa työpajakoulutuksessa valmennetaan käyttämään positiivisia ryhmänhallintamenetelmiä ja annetaan välineitä käytöshäiriöisten lasten kanssa toimimiseen. Koulutuksessa panostetaan myös siihen, että ammattilaisten ja lasten vanhempien välinen yhteistyö sujuisi hyvin. Työpajakoulutus on suunnattu lasten kanssa päivähoidon työntekijöille, opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville. Koulutukseen sisältyy paljon interaktiivista toimintaa, kuten harjoitteita ja ryhmätöitä, ja se voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan niin, että sen kokonaiskesto on noin 5−6 työpäivää.

Lapsille suunnattu toiminta on jaettu kahteen malliin, yleisesti lapsille tarkoitettuun Lasten Dinosauruskouluun (The Classroom Dinosaur Curriculum) ja erityisen haasteellisille lapsille tarkoitettuun PienryhmäDino-toimintaan (Small Group Dinosaur).

Lasten Dinosauruskouluun kuuluu yhteensä yli 120 opetustuokiota. Se toteutetaan yleensä kouluopetuksen tai päivähoidon yhteydessä lyhyinä 15−20 minuutin tuokioina, joihin kuuluu ryhmäkeskustelua ja ryhmätöitä sekä kotitehtäviä, jotka kannustavat myös vanhempia osallistumaan. PienryhmäDino-toiminnassa tapaamisia järjestetään pienissä 6−8 lapsen ryhmissä noin 18−22 viikon ajan kaksi tuntia kerrallaan. PienryhmäDinon sisältö on samantyyppistä kuin Lasten Dinosauruskoulussa, mutta lisäksi sen rinnalla suositellaan järjestettävän viikoittainen vanhemmuusryhmä ohjelmaan osallistuvien lasten vanhemmille.

Ohjelman sisältö ja toteutus perustuvat Ihmeelliset vuodet -käsikirjaan, joka myös jaetaan osallistujille ohjelman aikana. Tapaamisissa vanhemmille jaetaan eri aihepiireihin liittyvää monistemateriaalia, ja he katsovat yhdessä myös teemakohtaista videomateriaalia.

Vaikuttavuus

Lasten käytöshäiriöihin vaikuttamisen vahvin tutkimusnäyttö on saatu ryhmämuotoisesta vanhemmuuden ohjauksesta. Merkityksellistä on, että kaikista interventioista nimenomaan vanhempiin kohdistuvat koulutus- ja valmennusohjelmat ovat tehokkaimpia.

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on käytössä useassa maassa ja sen vaikutuksia on arvioitu tieteellisesti muun muassa Yhdysvalloissa, Englannissa, Ruotsissa ja Norjassa, joissa ohjelma on myös laajassa käytössä. Ohjelma on osoittautunut tehokkaaksi useassa satunnaistetussa, kontrolloidussa koeasetelmassa, joista Suomea lähimmät on tehty Ruotsissa (Axberg ym. 2007) ja Norjassa (Larsson ym. 2009).

Arvioinnin menetelmät

Sekä ruotsalaisessa (Axberg ym. 2007) että norjalaisessa (Larsson ym. 2009) kliinisessä psykiatrian tutkimuksessa selvitettiin ohjelman vaikutuksia lasten käytöshäiriöihin ja psykiatrisiin häiriöihin laajemmin. Lisäksi tutkittiin vaikutuksia vanhempien psykiatrisiin oireisiin ja yleiseen hyvinvointiin.

Norjalaisessa tutkimuksessa (mt.) lapsia ja vanhempia tutkittiin ohjelman aikana, pian ohjelman suorittamisen jälkeen ja vuosi ohjelman suorittamisen jälkeen. Tutkittavina oli 127 4−8-vuotiasta lasta. Lapset oli jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai tarkkailujaksolla ainoastaan henkilökohtaista terapiaa käytöshäiriöönsä, toinen ryhmä sai henkilökohtaista terapiaa ja heidän vanhempansa osallistuivat Ihmeelliset vuodet -ohjelmaan. Kolmas ryhmä oli odotuslistalla terapiaan eli ei saanut mitään hoitoa.

Ryhmien 1 ja 2 tilastolliset erot diagnostisella asteikoilla olivat pieniä, molemmissa ryhmissä 75 % lapsista ei vuoden kuluttua enää saanut käytöshäiriödiagnoosia. Vanhempien haastatteluaineiston perusteella todettiin kuitenkin, että Ihmeelliset vuodet -ohjelmaan osallistuneet vanhemmat käyttivät aikaisempaa positiivisempia kasvatusmenetelmiä ja epäjohdonmukainen kasvatus oli vähentynyt. Myös äitien kokema stressi aleni merkittävästi niissä ryhmissä, jotka osallistuivat Ihmeelliset vuodet -ohjelmaan.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Axberg ym. 2007) tarkasteltiin 113 lasta ikäryhmässä 3–9 vuotta. Tutkimuksessa vanhemmat vastasivat lomakkeella kysymyksiin lastensa oireilusta ja omasta hyvinvoinnistaan sekä ennen ohjelmaa että sen jälkeen. Tutkimuksen mukaan kliinisesti merkitsevä parannus käytöshäiriöoireistossa oli ohjelmaan osallistuneilla perheillä välillä 40–60 %. Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että lasten lisäksi myös vanhempien hyvinvointi lisääntyi ohjelman aikana merkittävästi. Tämä on linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan äitien psykososiaalinen hyvinvointi kasvaa vanhemmuuskurssille osallistumisen seurauksena. Lisäksi vanhempien tulevaisuudenusko vahvistui Ihmeelliset vuodet -ohjelman myötä.

Menetelmän käyttö Suomessa

Ohjelman toimintaa on Suomessa koordinoinut vuodesta 2012 alkaen Ihmeelliset vuodet ry. Yhdistys järjestää menetelmän koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja, tiedottaa sekä toimii yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Ohjelmasta on käytössä ylempänä esitellyt vanhemmille, ammattilaisille ja lapsille suunnatut versiot.

Omaiset mielenterveystyön tukena ry Uusimaa (OTU) lanseerasi Ihmeelliset vuodet -ohjelman vanhemmuusryhmät Suomeen vuosina 2005–2009. Yhdistyksen hankkeessa 2010–2012 levitettiin menetelmää myös kouluihin opettajien tueksi. Tämän jälkeen Ihmeelliset vuodet -ohjelma on ollut käytössä esimerkiksi OTU:n, Helsingin varhaiskasvatusviraston ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston adoptiotyöryhmän yhteisessä Kasvun eväät -projektissa vuosina 2013−2015.

Lisäksi ohjelmaa on Suomessa toteutettu myös perhe- ja lastenneuvoloissa sekä lastensuojelun tukitoimena. Esimerkiksi Pohjanmaan lastensuojelun kehittämisyksikössä kokeiltiin vuonna 2008 miten hyvin vanhemmuusohjelma soveltuu tukitoimenpiteeksi lastensuojelun avohuollossa. Lapsille suunnattua toimintaa (Terapeuttinen Dinosauruskoulu, 2010−) ovat toteuttaneet Helsingin perheneuvola ja Malmin lastenpsykiatria.

Ohjelman vastaanottoa käyttäjien keskuudessa on tutkittu (Montonen & Aspelin 2009). Raportin mukaan vanhemmat ovat ottaneet Ihmeelliset vuodet -ohjelman pääosin positiivisesti vastaan.

 

Lisätietoa

Incredible Years -ohjelman kansainvälinen kotisivu

Ihmeelliset vuodet ry:n kotisivu

Kirjallisuutta

Axberg, U. ym. (2007) Evaluation of the incredible years series – An open study of its effects when first introduced in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry 61, 143–151.

Larsson, B. ym. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children. European Child & Adolescent Psychiatry 18, 42–52.

Montonen, Mia ja Aspelin, Johanna (2009) Vanhemmuuskoulutusohjelma. Ihmeelliset vuodet ja perheiden saama tuki - BIKVA-arviointi. FSKC arbetspapper 4, Helsinki.

Webster-Stratton, Carolyn (2006) Ihmeelliset vuodet. Ongelmanratkaisuopas 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille. Profami, Helsinki.