Turvallisuuskävelyn tulokset ja seurantakävely

Kävelyn tuloksia kannattaa hyödyntää paikallisessa turvallisuustyössä.

Turvallisuuskävelyiltä saadusta materiaalista voidaan laatia raportti, listauksia ja valokuvakoosteita. Tulosten pohjalta päätetään, millaisia turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä pitää toteuttaa. On tärkeää osoittaa, että asukkaiden huolet ja näkemykset turvallisuudesta johtavat konkreettisin toimenpiteisiin ja parannuksiin. Turvallisuuskävelyillä tuotetaan myös pitkän aikavälin tietoa turvallisuussuunnittelun tueksi. Kävelyn tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnallisen tai maakunnallisen turvallisuussuunnitelman laatimisessa.

Espoon turvallisuuskävelyhankkeesta saadun palautteen mukaan kävelyillä oli monia positiivisia vaikutuksia osallistujiin: asukkaat oppivat katsomaan aluettaan uusista näkökulmista ja turvallisuusasioiden parissa työskentelevät ammattilaiset saivat moniammatillisia kontakteja sekä uutta ajateltavaa työhönsä. Espoon turvallisuuskävelyiden tuloksia esiteltiin mm. kaupungin työryhmissä, asukastilaisuuksissa ja mediassa.

Seurantakävely

Seurantakävely voidaan järjestää esimerkiksi 6–12 kuukauden kuluttua turvallisuuskävelystä. Seurantakävelystä lähetetään kutsu kaikille kävelylle osallistuneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, ja tiedotetaan muuten samaan tapaan kuin varsinaisesta kävelystä. Seurantakävelyn järjestelyjä voidaan tarvittaessa muuttaa sen mukaan, millaista palautetta ensimmäisen kävelyn osallistujilta saadaan. Seurantakävelyn aluksi vetäjät kertovat lyhyesti turvallisuuskävelyllä esiin nousseista ongelmista ja kertovat, miten niitä korjataan ja millä aikavälillä. Seurantakävelyllä nähdään, mitä toimia on jo toteutettu ja mitä tullaan toteuttamaan. Samalla voidaan keskustella siitä, tarvitaanko vielä uusia toimenpiteitä tai ovatko osallistujat huomanneet uusia ongelmia ensimmäisen kävelyn jälkeen.