Tutkimusjaosto

Tutkimusjaosto kokoontuu 2016Jaoston tehtävänä on tarkastella rikoksentorjunnan ja sen tutkimuksen hyviä käytäntöjä, tehdä tutkimusaloitteita, osallistua rikoksentorjuntakatsausten valmisteluun ja seurata rikollisuustilanteen kehitystä.

Hyvien käytäntöjen seuranta

Hyvien käytäntöjen seurannassa jaosto ottaa vahvasti tutkimuksen ja erityisesti arviointitutkimuksen näkökulman. Hyvillä rikoksentorjunnan käytännöillä on tutkimusperusteista näyttöä rikollisuuden vähentämisestä tai ehkäisemisestä tai jonkin turvallisuuden osa-alueen lisäämisestä. Tutkimusjaosto pyrkii edistämään vaikuttavuustutkimusta ja nostamaan tätä kautta esille tutkimuksella toimiviksi osoitettuja menetelmiä. Tutkimusjaosto edistää myös prosessiarviointeja sekä systemaattisia katsauksia.

Arviointitutkimuksen tietokanta

Jaosto tukee tutkimustiedon levittämistä ja tulosten koostamista kehittämällä suomalaisen rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokannan. Tutkimustietokanta pyritään kehittämään sellaiseksi, että arvioinnin tavoite, arvioinnin menetelmä, arvioidun toimenpiteen sisältö ja arvioinnin tulos ilmenevät selkeästi käyttäjälle.

Tutkimusaloitteet

Tutkimusaloitteita jaosto tekee kolmella tasolla:

1) Rikoksentorjunnan tutkimuksen edellytykset ja infrastruktuurit. Jaoston huomion kohteena ovat vaikuttavuustutkimuksen osaaminen ja koulutus, rikoksentorjunnan tutkimuksen rahoitus, arviointi- ja kokeilukulttuurin edistäminen, julkaisufoorumeja koskevat seikat sekä avoimen datan periaatteen edistäminen.

2) Kansalliset seurantajärjestelmät. Jaosto tarkastelee ja tekee suosituksia rikollisuuden ja turvallisuuden kansallisista seurantajärjestelmistä ja rikoksentorjuntanäkökulman asemasta niissä.

3) Yksittäiset tutkimustarpeet. Jaosto tekee tutkimusaloitteita myös yksittäisistä, tärkeinä pitämistään rikoksentorjunta-aiheista.

Rikollisuustilanteen seuranta

Rikollisuustilanteen seurannassa jaosto korostaa tutkimusperustaista näkökulmaa ja nojautumista olemassa oleviin kriminologisiin seurantaresursseihin. Jaosto kehittää paikallisia turvallisuuskyselyjä. Tavoitteena on, että kyselyissä huomioidaan uudet turvallisuutta koskevat riskit ja huolet, yritys- ja yhteisönäkökulma sekä vastaavuus suhteessa kansallisiin osoitinjärjestelmiin.

Rikoksentorjuntakatsaus

Tammikuussa 2017 julkaistun rikoksentorjuntakatsauksen valmistelussa jaosto oli mukana tukemassa rikoksentorjuntaneuvoston työtä. Katsaukseen on kartoitettu maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden roolia rikosten uhreina ja tekijöinä sekä ilmiöön liittyviä rikosten ehkäisyn tarpeita ja olemassa olevia keinoja.

Muuta toimintaa

Vuoden 2017 aikana tutkimusjaosto ohjaa rikoksentorjunnan kustannushyötyihin liittyvää hanketta. Tutkimushankkeessa selvitetään, miten rikoksentorjunnan toimien kustannustehokkuutta voidaan arvioida ja mitkä toimet tai hankkeet ovat kustannustehokkaita. Tutkimusjaosto on myös mukana tukemassa rikoksentorjuntaneuvoston asettaman petostyöryhmän työtä.

Tutkimusjaoston kokoonpano

Puheenjohtaja

Janne Kivivuori, professori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

Jäsenet

Jäsenet, jotka ovat rikoksentorjuntaneuvoston varsinaisia tai varajäseniä:

Risto Karhunen, johtaja, Finanssialan keskusliitto

Mari Koskelainen, psykologi, poliisiammattikorkeakoulu

Reijo Lähde, lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu, Espoo

Eeva Nykänen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sari Puustinen, tutkija, Aalto yliopisto

Kaisa Saario, asiantuntija, Keskuskauppakamari

Neuvoston ulkopuoliset jäsenet:

Helena Huhta, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto

Henrik Lönnqvist, tutkimuspäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus

Jarmo Rinne, tutkija, Tampereen yliopisto

Jaoston sihteereinä toimivat erikoissuunnittelija Markus Alanko ja pääsihteeri Minna Piispa rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä.

Arviointi-tutkimuksen tietokanta

Rikoksentorjunnan toimenpiteiden tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja lisätä kansalaisten turvallisuutta. Mutta miten eri toimenpiteillä onnistutaan näissä tavoitteissa?

Tutustu tietokantaan