Laittomien aineiden kirjo on suuri Tullilaboratorion tutkimuksissa

8.3.2023 9.07
Tullin rooli rajoilla toimivana ja uusia laittomia ilmiöitä tunnistavana viranomaisena näkyy suoraan myös Tullilaboratorion työtehtävien monipuolisuutena. Esimerkiksi uudenlaiset laittomat aineet näkyvät Tullin asiantuntijoiden työpöydällä jo ennen niiden laajempaa leviämistä yhteiskuntaan. Vuonna 2022 Tullilaboratorion laittoman maahantuonnin tutkimuksissa analysoitiin noin 5800 Tullin haltuun ottamaa tai takavarikoimaa huumaus-, doping- ja lääkeainenäytettä.

Tullilaboratorio vastaa muun muassa Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonnassa, tulliselvitys-, verotus- ja tarkastustoiminnassa sekä rikostorjunnassa tarvittavista laboratoriotutkimuksista. Tullin muut yksiköt ovat siis suurin asiakasryhmä, mutta laboratoriossa tehdään erilaisia analyyseja myös muille viranomaisille ja yritysasiakkaille.

Tullin tehtävänä on valvoa Suomen rajoilla tapahtuvaa tavaraliikennettä, joten sen asiantuntijoilla on oikea aitiopaikka uusien ilmiöiden havaitsemiseen jo ennen kuin ne ovat laajasti levinneet maahamme. Tullilaboratorion tullitekninen jaosto tutkii tullirikosepäilyihin liittyviä ja usein laittomia näytteitä, kuten huumausaineita, muuntohuumeita ja lääkeaineita. Näytteet saadaan tullitoimipisteistä, joiden henkilöstö lähettää ne laboratorioon tarkastettaviksi silloin, kun on aihetta epäillä laitonta maahantuontia.

Tullilaboratorion laittoman maahantuonnin tutkimuksissa analysoitiin vuonna 2022 noin 5800 Tullin haltuun ottamaa tai takavarikoimaa näytettä. Näistä noin 1900 näytettä sisälsi huumausaineita, noin 700 dopingaineita, noin 300 huumelääkkeitä, noin 750 kuluttajamarkkinoilta kiellettyjä psykoaktiivisia aineita ja noin 1500 lääkeaineita. Näytteistä todettiin yli 500 erilaista vaikuttavaa ainetta.

Huumausaineista tutkittiin eniten kannabista, mutta sieninäytteiden määrä on jatkuvasti kasvussa

Näytemäärissä ja kiloissa tarkasteltuna huumausaineista tutkittiin Tullilaboratoriossa viime vuonna eniten kannabista sisältäviä näytteitä. Perinteisen marihuanan ja hasiksen rinnalle on tullut lukuisia erilaisia kannabispohjaisia valmisteita, kuten uutteita, öljyjä, tabletteja, kapseleita tai sähkötupakkaliuoksia. Valmisteiden vaikuttavia aineita ovat kannabiksesta eristetyt kannabinoidit, kuten kannabidioli (CBD) ja kannabigeroli, (CBG) tai puolisynteettisiä, kuten heksahydrokannabinoli (HHC) ja THC:n asetaattiesteri (THC-O). Valmisteet sisältävät usein vaihtelevia määriä myös huumausaineeksi luokiteltua THC:ta.

Toiseksi eniten tutkittiin Psilocybe-sieniä ja niiden kasvatusalustoja, joita oli yhteensä 240 näytettä. Tutkittavien sieninäytteiden määrä on kasvanut tasaisesti jo usean vuoden ajan.

Seuraaviksi eniten tutkimuksissa tavattujen huumausaineiden, amfetamiinin ja MDMA:n, näytemäärät olivat vähäisempiä kuin vuosiin. Takavarikoidun amfetamiinin määrä kiloissa oli kuitenkin korkea, joten yksittäiset tutkitut jutut ovat olleet aiempaa suurempia. Amfetamiininäytteiden keskimääräinen pitoisuus on pysytellyt samalla noin 20–30 painoprosentin tasolla viimeisen viiden vuoden ajan.

Huumelääkkeiden näytemäärä oli vähäisempi kuin edellisinä vuosina. Tullin takavarikoimien tablettien määrä sen sijaan oli kaikkien aikojen suurin ja ylitti puoli miljoonaa kappaletta. Näistä alpratsolaamia oli yli 350 000 tablettia ja klonatsepaamia yli 100 000 tablettia.

Voimakkaat fentanyylijohdannaiset ja muut opioidit näkyvät myös Tullilaboratoriossa

Satoja tai jopa tuhansia kertoja morfiinia voimakkaampien fentanyylijohdannaisten määrä laittomassa kaupassa kasvoi maailmalla – erityisesti USA:ssa – vuoden 2014 jälkeen ilmiömäisesti. Tullilaboratoriossa tutkittujen näytemäärien perusteella tämä ilmiö näkyi Suomessa kuitenkin vain vähäisesti, eikä se vaikuta olevan nousussa. Vuonna 2022 ei todettu lainkaan fentanyylijohdannaisia ja vuosien 2019–2021 välillä niitä oli vain muutamia näytteitä vuositasolla.

Suurin fentanyylijohdannaisten näytemäärä Tullilaboratorion tutkimuksissa oli vuonna 2018, jolloin tutkimuksiin lähetettiin 113 näytettä, jotka painoivat yhteensä hieman alle 200 grammaa. Vähäiseltä vaikuttava määrä on kuitenkin käyttöannoksina merkittävä, koska fentanyylijohdannaisille tyypillisellä alle milligramman käyttöannoksella saadaan tästä määrästä yli 200 000 käyttöannosta.

Vuodesta 2019 markkinoille on fentanyylijohdannaisten tilalle tullut bentsimidatsoli-tyyppisiä opioideja, kuten metonitatseenia, protonitatseenia ja isonitatseenia. Tämäntyyppisistä yhdisteistä on Tullilaboratorion tutkimuksissa toistaiseksi tavattu vain muutamia näytteitä etatseenia ja etometatseenia. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDA:n mukaan bentsimidatsoli-tyyppiset opioidit liittyvät fentanyylijohdannaisten tapaan lukuisiin kuolemantapauksiin Euroopassa. EMCDDA:lle on ilmoitettu yli kymmenestä erilaisesta bentsimidatsoli-tyyppisestä opioidista ja vuonna 2021 yksin isonitatseenia ilmoitettiin EU:n alueella yli 150 takavarikkoa.

Muuntohuumeet ovat tulleet pysyvästi perinteisten huumausaineiden rinnalle

Muuntohuumeiden tilastollinen tarkastelu on niiden määritelmästä riippuvaista. Muuntohuumeet voidaan määritellä aineiksi, joita ei ole mainittu alkuperäisessä YK:n huumausaineyleissopimuksessa tai psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa. Tästä johtuen muuntohuumeita on voitu luokitella niin huumausaineiksi, kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi kuin aineiksi, joilla ei ole vielä lainkaan luokitusta. Kun muuntohuumeita tarkastellaan tällaisena kokonaisuutena, on näytemäärä Tullilaboratorion tutkimuksissa pysynyt viime vuodet jokseenkin samalla tasolla.

Pitkään ilmiönä ollut MDPV on tilastojen perusteella korvautunut jo aiempina vuosina alfa-PVP:llä. Nyt tilalle ovat tulleet rakenteellisesti samankaltaiset aineet alfa-PHP ja alfa-PHiP. Edellä mainittujen kanssa samankaltaista MDPHP-nimistä ainetta todettiin myös viime vuonna aiempaa useammasta näytteestä. Nämä aineet ovat kaikki vaikutuksiltaan amfetamiinin kaltaisia stimulantteja.

LSD:n rinnalle on pysyvästi tullut lappuihin imeytettyjä, hallusinogeeneihin kuuluvia muuntohuumeita. Näytemääränä tarkasteltuna muuntohuumeiden määrä on ollut LSD:tä suurempi jo usean vuoden ajan. Takavarikoiden lappumääriä tarkasteltaessa LSD:tä on kuitenkin ollut edelleen merkittävästi enemmän. LSD:n kaltaisia muuntohuumeita ovat viime vuosina olleet esimerkiksi 1P-LSD ja 1cP-LSD.

Muuntobentsodiatsepiineja sisältäviä tabletteja alkoi esiintyä Tullilaboratorion tutkimuksissa vuonna 2015, eikä ilmiö ole vieläkään päättynyt. Näytteitä on ollut tasaisesti noin 100–200 kpl vuositasolla, ja tablettien määrät ovat vaihdelleet 5000 ja 10 000 välillä. Ilmiöstä tekee ikävän se, että suurin osa muuntobentsodiatsepiineja sisältäneistä tableteista muistuttaa ulkonäöltään laillisia bentsodiatsepiinivalmisteita, jolloin käyttäjät voivat erehtyä pitämään niitä oikeina lääkevalmisteina. Yleensä tutkimuksissa olleet tabletit ovat ulkoisesti muistuttaneet joko Xanax- tai Valium -nimisiä valmisteita, joiden pitäisi sisältää alpratsolaamia tai diatsepaamia. Todellisuudessa tablettien on todettu sisältäneen esimerkiksi etitsolaami, flualpratsolaami, flunitratsolaami tai klonatsolaami -nimisiä muuntobentsodiatsepiineja.

Joka vuosi maahan tuodaan myös sellaisia muuntohuumeita, joita ei ole ehditty luokitella kansallisesti tai kansainvälisesti. Tullilaboratorion tutkimuksissa tavataan tällaisia aineita vuositasolla kymmenien näytteiden verran, joiden sisältö on ollut pahimmillaan jopa kiloja lähes puhtaita muuntohuumeita. Tulli on tuonut esiin ja kannattaa lainsäädännön muuttamista siten, että tällaiset aineet katsottaisiin esimerkiksi yleisvaarallisiksi aineiksi. Lainsäädäntömuutoksella tavoiteltaisiin sitä, että Tulli voisi ottaa aineet pois ilman rikosseuraamusta maahantuonnista.

Uusien aineiden tunnistaminen vaatii jatkuvaa ja nopeaa kehittämistä

Kaikkien erilaisten laittomien aineiden luotettava tunnistaminen Tullilaboratoriossa vaatii erikoisosaamista, jota on vuosien mittaan kartutettu esimerkiksi hankkimalla erityisesti uusien huumaus- ja lääkeaineiden analytiikkaan soveltuvia mittalaitteita. Vuosina 2023–2025 Tullilaboratorioon hankitaan yhä uudempia mittalaitteistoja EU:n tulleille tarkoitetun CCEI-rahoitusohjelman avulla. Uutta ja innovatiivista teknologiaa hyödyntämällä kyetään myös tulevaisuudessa analysoimaan suuri määrä hyvin erilaisia näytteitä tehokkaasti ja luotettavasti.

Tullissa ja Tullilaboratoriossa tehtävä työ suojaa paitsi yksittäisiä kuluttajia vaarallisilta aineilta, myös laajemmin suomalaista yhteiskuntaa huumeiden ja laittomien aineiden aiheuttamilta ongelmilta. Turvaamme kansalaisia tiiviissä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä muun muassa Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) sekä muiden samantapaista analytiikkaa tekevien kotimaisten ja ulkomaisten laboratorioiden kanssa.

Ilmari Szilvay

Kirjoittaja on Tullilaboratorion tulliylitarkastaja ja työskentelee kemistinä laittoman maahantuonnin tutkimuksissa.
 

Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

 

Haaste 1/2023