Näpistysrikollisuuden ehkäisyä tiiviissä yhteistyössä

15.9.2021 9.14
Rikoksentorjuntaneuvosto on viime vuosina painottanut toiminnassaan näpistysrikollisuuden ehkäisyä. Myymälävarkauksien ehkäisyä pohtineen työryhmän jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä kaupan alan ja muiden toimijoiden kanssa.

Rikoksentorjuntaneuvosto asetti myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän toimikaudelle 1.3.2019–28.2.2020. Tavoitteena oli koota tietoa myymälävarkauksien tilanteesta ja erityispiirteistä Suomessa sekä tehdä ehdotus niiden vähentämiseksi. Työryhmä julkaisi loppuraporttinsa kesäkuussa 2020. Raportissaan työryhmä ehdotti useita hyviä käytänteitä, toimintamalleja ja yhteistyön tiivistämistä kaupan alan toimijoiden ja viranomaisten kesken. Suositukset on jaoteltu kolmeen pääryhmään: toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen, toimintamallien kehittäminen ja tukimateriaalien tuottaminen.

Mikä raportissa esitettyjen suositusten tilanne on tällä hetkellä?

Toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistämiseen liittyi mm. ehdotus siitä, että myymälävarkauksia torjuva työryhmä kokoontuisi edelleen seuraamaan raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista sekä keskustelemaan myymälävarkauksiin liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä, havaituista parhaista käytännöistä ja ideoista.

Työryhmä on kokoontunut vuoden 2021 aikana kolme kertaa ja tarkoituksena on nimetä virallinen seurantaryhmä jatkamaan hyvin alkanutta työtä. Työryhmän tuloksia on tarkoitus esitellä vuosittain järjestettävässä myymäläturvallisuusseminaarissa, joka tänä vuonna järjestetään 27. lokakuuta teemalla ”Stop myymälävarkauksille – ennaltaehkäisy kannattaa”. Seminaarissa tarkastellaan mm. petosrikollisuuden monimuotoisuutta sekä sitä, miksi kaupat eivät aina ilmoita myymälävarkauksista.

Tämän lisäksi tavoitteena on tiivistää paikallisten toimijoiden yhteistyötä keräämällä, pilotoimalla ja arvioimalla käytäntöjä. Kaupan liitto ja Kuntaliitto ovatkin käynnistämässä yhteistyössä projektia, jossa kaupan alan paikallisia, hyviä turvallisuuskäytänteitä kartoitetaan.

Toimintamallien kehittämisen osalta kaupan alan yritysten sisäistä myymäläturvallisuuden tilastointia on tarkoitus jatkossa hyödyntää entistä paremmin myymälävarkauksien tilannekuvan kehittämiseksi. Tärkeää on kaupan alan ja viranomaisten yhteistyön lisääminen paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Benchmarkkausta on tehty sekä kaupan toimijoiden omasta näkökulmasta, että viranomaisten maidenvälisen yhteistyön kautta.

Suomessa erityisesti poliisin kanssa tehtävään yhteiseen kehittämistyöhön on panostettu. Ovathan myymälävarkaudet varteenotettavia juttuja niin poliisin kuin kaupan työkuorman näkökulmasta, sillä myymälävarkaudet ja näpistykset ovat valitettavan tavanomaisia. Lisäksi myymälävarkaudet aiheuttavat niin myymälöiden henkilökunnassa kuin asiakkaissa väkivallan uhkaa. Häiriökäyttäytyminen ja omaisuuden vahingoittaminen tuovat mukanaan inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia. Pahimmillaan tilanne voi yksittäisen työntekijän näkökulmasta johtaa ahdistuneisuuteen, uupumiseen ja jopa työkyvyttömyyteen. Valitettavasti yhä useampi myymälävarkauteen liittyvä esitutkinta keskeytyy poliisin riittämättömien resurssien takia. 

Nuorien myymälävarkauksien ehkäisyyn uusia keinoja

Vuonna 2020 Talous ja nuoret TATin tuottama ”Mun elämä, mun vastuu” -koululaiskampanja on tarjonnut alakouluille virtuaalisen oppitunnin, jonka avulla lapset ovat voineet oppia vastuullisina yhteiskunnan jäseninä toimimista sekä syventää ymmärrystään omistajuudesta ja taloustaidoistaan. Pilotoinnista satujen kokemusten ja vaikuttavuuskyselyn pohjalta kampanjalle on saatu jatkorahoitusta myös tälle vuodelle. TATin tavoitteena onkin tavoittaa kaikki suomalaiset lapset kampanjan pariin.

Tukimateriaaleista mainittakoon rikoksentorjuntaneuvoston rahoituksella kaupan toimijoille koottu opas oirehtivien ja syrjäytyneiden nuorten kanssa toimiseen. Opas sisältää yhteistietoja paikallisista hoitoa ja muuta apua tarjoavista tahoista. Lisäksi on jatkettu paikallisen sovittelun kehittämistä katusovittelun hyvät kokemukset huomioiden ja parhaillaan rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä työstetään ”Myymälävarkaudesta sovintoon” -opasta kaupan alan rikosten sovitteluun. 

Kaupan alalle kohdistuu monenlaisia rikoksia, mutta yleisimpiä niistä ovat asiakkaiden tekemät varkaudet ja näpistykset. Sovittelu on joustava tapa ratkaista rikoksia ja riitoja, jolla ehkäistään uusintarikollisuutta sekä parannetaan uhrin mahdollisuuksia saada kokemastaan vahingosta korvaus. Esimerkiksi Helsingissä Kampin kauppakeskuksessa alaikäisten tekemä ilkivalta on merkittävästi vähentynyt Aseman lapset ry:n toteuttaman katusovittelun aloittamisen jälkeen. Niin ikään rikoksesta epäillylle sovittelu tarjoaa mahdollisuuden uhrin kohtaamiseen ja aitoon vastuunottoon. Käytännönläheinen opas julkaistaan myöhemmin syksyllä ja toimitetaan laajasti kaupan alan toimijoiden saataville.

Heidi Lind

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä / oikeusministeriössä.

 

Lisätietoa

Myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän loppuraportti. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2020:4.

Mun elämä, mun vastuu -virtuaalioppitunti 4.–5.-luokkalaisille
 

Rangaistukset

Näpistys on tyypillinen nimike pienessä myymälävarkaudessa. Siinä anastetun omaisuuden arvo tai teko kokonaisuutena on vähäinen. Myös näpistyksen yritys on rangaistava teko. Näpistyksiä ilmoitetaan poliisille päivittäin. Varkaudesta rangaistuksena voi saada sakkoja tai vankeutta: 
- varkaudesta sakko tai vankeutta enintään 1 vuosi 6 kuukautta
- törkeästä varkaudesta vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Näpistyksestä rangaistuksena on sakko. Sakon suuruuteen vaikuttavat anastetun omaisuuden arvo ja näpistysten toistuvuus. Vuoden 2021 alusta lukien sakon muuntorangaistuksen käyttöä laajennettiin niin, että toistuvasti samankaltaisiin rikkomuksiin syyllistyneen henkilön sakkorikos on jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä.
(Lähde: Poliisi ja oikeusministeriö)

Haaste 3/2021