Understöd för lokala brottsförebyggande projekt kan sökas

Utgivningsdatum 11.1.2021 12.38
Nyhet

Justitieministeriet beviljar samfund årligen statsunderstöd för lokalt brottsförebyggande arbete.

År 2021 önskas ansökningar i synnerhet för projekt som syftar till att förebygga nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper. Utsatta grupper är till exempel de äldre, personer med funktionsnedsättning och barn.

Det totala understödsbeloppet uppgår till 70 000 euro. Ansökningstiden går ut den 31 mars.

Mer information

Understöd för lokala brottsförebyggande projekt