Rikoksentorjunnan uutiskirje 1/2023

Julkaisuajankohta 23.2.2023 11.14
Uutinen

 

Rikoksentorjunnan uudelleenorganisointi etenee työryhmässä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan rikoksentorjuntaneuvoston asettamista ja rikoksentorjuntatyön organisointia sekä toimia, joilla voidaan ehkäistä nuorisoväkivaltaa ja puuttua siihen. Työryhmän puheenjohtaja on kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriöstä ja sen toimikausi on 2.1.–31.5.2023.

Työ etenee parhaillaan kahdessa alatyöryhmässä. Toinen alatyöryhmä valmistelee aiemman kattavan selvitystyön pohjalta rikoksentorjuntaneuvoston asettamista vuosille 2023–2027 ja tekee esityksen siitä, miten rikoksentorjuntayhteistyötä tehdään jatkossa nykyistä tiiviimmin ja miten hyvinvointialueet voidaan kytkeä rikollisuuden ehkäisytyöhön niiden nykyisten tehtävien puitteissa. Se valmistelee myös ehdotuksia keskeisiksi rikostorjunnallisiksi kysymyksiksi seuraavalla hallituskaudella. Toinen alatyöryhmä keskittyy nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen ehkäisemisen koordinointiin, erityisesti meneillään jo olevien eri tahoilla toteutettavien toimien kokoamiseen ja aukkopaikkojen havaitsemiseen sekä toimintasuunnitelman laatimiseen jatkotoimista.

Lisätietoa hankesivulla

Ministerityöryhmä keskusteli lisätoimista nuorten rikollisuuden ja jengiytymisen ehkäisemiseksi

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä keskusteli helmikuun puolivälissä toimista, joilla ministeriöt pyrkivät ehkäisemään nuorisorikollisuutta ja jengiytymistä. Hallitus esitti yhteensä 19 miljoonan euron lisärahoituksen suuntaamista kokonaisuuteen helmikuun lisätalousarvioesityksessä. Toimien perustana on viranomaisten ja muiden toimijoiden laaja-alainen yhteistyö. Lisärahoitusta kohdennetaan sekä ennaltaehkäisyyn että jo ilmenneiden ongelmien nykyistä nopeampaan viranomaiskäsittelyyn.

Ministeriöiden yhteistiedote 15.2.

Avustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin haettavana 22.3. asti

Oikeusministeriön myöntämillä avustuksilla tuetaan toistuvasti ja vakavia rikoksia tekeville nuorille suunnattua rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallia kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tällä hakukierroksella rahoitetaan aikaisemmin Rikoksen ennaltaehkäisy -hankkeessa rahoitettuja pilotteja; koordinoidun ja räätälöidyn tuen kehittämistä lapselle, nuorelle ja perheelle sekä poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamista ja vakiinnuttamista. Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen.

Tietoa nuorten toimintamallin avustusten hakemisesta

OKM:n avustukset jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisyyn haettavana 28.2. asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024. Avustuksesta 3,5 miljoonaa euroa suunnataan toimiin, joilla vahvistetaan ja tuetaan toimenpiteitä nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Lisätietoa OKM:n avustushausta

Paikallisen rikoksentorjunnan avustukset haettavana 31.3. saakka

Oikeusministeriö jakaa myös tänä vuonna valtionavustuksia rikollisuuden ehkäisyyn liittyville hankkeille. Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Vuonna 2023 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa vähennetään ikääntyneisiin kohdistuvia rikoksia ja heidän kokemaansa rikoksen pelkoa. Avustusta voi hakea myös rikoksentorjuntahankkeiden arviointiin. Avustusta jaetaan yhteensä enintään 70 000 euroa.

Tietoa paikallisen rikoksentorjunnan avustuksen hakemisesta

Ihmiskaupan uhrien auttamisen avustukset haettavana 21.3. saakka

Oikeusministeriö myöntää avustusta rikoksen uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille ihmiskaupan uhrien auttamiseen yhteensä enintään 300 000 euroa. Avustusta myönnetään joko erityisavustuksena hankkeeseen, jolla kehitetään ihmiskaupan uhrien auttamista, tai kohdennettuna yleisavustuksena ihmiskaupan uhrien auttamiseen.

Tietoa ihmiskaupan uhrien avustusten hakemisesta

Väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyn avustukset 2023 myönnetty

Oikeusministeriö on myöntänyt avustuksia väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan neljälle hankkeelle yhteensä 350 000 euroa. Avustusta saivat Arktiset maahanmuuttajat ry, Lieksan Somaliperheyhdistys ry, Helsingin kaupunki sekä Pelastakaa lapset ry.

Lue lisää myönnetyistä avustuksista ja radikalisaation ehkäisyn hankkeista

Turvallisuussuunnittelun työkalun valmistelu pilottivaiheessa

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Sisäisen turvallisuuden Tuovi-portaalissa julkaistava turvallisuussuunnittelun työkalu avustaa kunnallisen turvallisuussuunnitelman laatimisessa. Työkalussa käydään turvallisuussuunnitelman laatiminen läpi vaiheittain ja samalla se tarjoaa taustatietoa työn eri vaiheiden sisällöstä. Työkalun pilotointi alkoi 16.2. ja siihen osallistuu neljä kuntaa. Pilotin tarkoituksena on kehittää työkalun sisältöä ja käytettävyyttä. Työkalua esitellään Seinäjoella 25.–26.5. järjestettävässä kansallisessa turvallisuustapahtumassa.

Lisätietoa: Markus.Alanko(at)gov.fi

Nuoret ja rikollisuus -sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille hyödyllistä tietoa rikoksista

Uudella sivustolla erilaisia etenkin nuorten kohtaamia rikoksiin ja avun hakemiseen liittyviä aiheita lähestytään kysymysten, testien ja videoiden avulla. Sivusto sisältää myös ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen ja ohjaa tarvittaessa erilaisiin nuorille suunnattuihin auttaviin palveluihin. Se koostuu kolmesta eri osa-alueesta: 1) Tarvitsen apua, 2) Tietoja ja testejä sekä 3) Yhteys poliisiin. Sivuston ovat kehittäneet yhteistyössä poliisi ja sisäministeriö kumppaneinaan mm. Rikosuhripäivystys, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten chat, Nuorten Exit ja Mieli ry:n Sekasin-chat.

Nuoret ja rikollisuus -sivusto

Opetushallitus on julkaissut Ei kaikelle väkivallalle -sivuston

Ei kaikelle väkivallalle -sivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeet ja työkalut on tarkoitettu opettajille ja rehtoreille, muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä lasten ja nuorten huoltajille.

Ei kaikelle väkivallalle -sivusto

Seksuaalirikoslaki.fi-tietopaketit saatavilla yhdeksällä kielellä

Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistui vuodenvaihteessa. Oikeusministeriön tietopaketissa kerrotaan uudistuksen keskeinen sisältö ja annetaan vastauksia käytännönläheisiin kysymyksiin kansalaisten näkökulmasta. Tietopaketti julkaistiin ensin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nyt se on saatavilla myös pohjoissaameksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, somaliksi ja farsiksi. Uudistuksesta viestivä ja verkkosivulle ohjaava kampanja on käynnissä 26.2. saakka.

Seksuaalirikoslaki.fi

Ohjeita opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa voi tapahtua ympäristöstä riippumatta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Opetushallitus on julkaissut materiaalipaketin, jossa on ohjeita opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen. Materiaalipakettiin kuuluu esite ja juliste. Esite on julkaistu 11 kielellä.

Opetushallituksen materiaali opiskelijoille

Nuorille suunnatut sivut auttavat tukemaan kaveria seksuaalisen häirinnän tapauksissa

Suojellaan lapsia ry:n uudelle sivustolle on koottu tietoa ja vinkkejä siihen, miten nuori voi auttaa ja tukea kaveria, joka on joutunut seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai väkivallan kohteeksi. Ohjeet muistuttavat, että seksuaaliväkivalta ei koskaan ole uhrin syytä.

Myfriendtoo-sivut

Opas nuorten rikosten ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun

Helmikuussa julkaistu kirja ”Lasten ja nuorten rikokset” antaa ymmärrystä ja välineitä eri toimialojen hyvistä käytännöistä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä, rikollisuuteen puuttumisessa ja rikoskierteiden katkaisemisessa. Kirjasta saa malleja verkostotyön toteuttamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Kirjan ovat toimittaneet Heikki Turkka ja Julia Saarholm Aseman lapset ry:stä ja siihen ovat kirjoittaneet eri alojen ammattilaiset. Lisäksi kokemusasiantuntijat kertovat teoksessa väkivallan ja päihteiden värittämästä elämästään sekä nuorisojengistä irrottautumisestaan.

Lisätietoa kirjasta

Poliisi kampanjoi ikääntyviin kohdistuvia digihuijauksia vastaan

Suomalaiset menettävät digihuijausten seurauksena vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Tyypillisimpiä petosmuotoja ovat niin sanotut pankki- ja rakkaushuijaukset. Sisäministeriö ja poliisi ovat käynnistäneet kampanjan, joka opettaa ennakointitaitoja digihuijausten varalle. Kampanjan kohderyhmää ovat ikäihmiset, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa digihuijauksissa.

Poliisin uutinen kampanjasta 20.2.

Ennakoijat-kampanjan verkkosivut

Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä kasvoi

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) palveluita käytti viime vuonna 28 300 asiakasta, mikä on noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Erilaisten petosrikosten yleistyminen näkyy Rikosuhripäivystyksessä. Eri palveluissa on ollut vuonna 2022 yhteydenoton syynä petos tai kavallus noin 1900 tapauksessa (v. 2021: 1700). Lähisuhdeväkivalta ja seksuaalirikokset ovat yhä yleisimmät syyt tulla Rikosuhripäivystyksen asiakkaaksi. Parhaillaan vietettävän rikosuhriviikon teemana on erilaiset petosrikokset.

Rikosuhripäivystyksen tiedote 20.2.

Käyttöhuonekokeilun edellyttämiä lainsäädännön muutoksia selvitetty

Tuore virkamiesselvitys kuvaa, minkälaisia lainsäädäntömuutoksia vaadittaisiin, jos Suomessa päätettäisiin kokeilla huumausaineiden käyttöhuoneita. Kokeilu edellyttäisi, että säädetään poikkeus huumausaineiden käytön ja hallussapidon kielloille sekä säädetään tarkemmin käyttöhuonetoiminnan sisällöstä. Virkamiesnäkemyksen mukaan erillislaki olisi paras ja selkein tapa säätää käyttöhuonekokeilusta.

STM:n tiedote 9.2.

 

TAPAHTUMIA

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman loppuseminaari 8.3.

Oikeusministeriö järjestää naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman loppuseminaarin kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. klo 13–16 Säätytalolla Helsingissä. Seminaarin aiheita ovat parisuhdesurmat, kunniaan liittyvän väkivallan vastainen työ ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ kansainvälisestä näkökulmasta. Säätytalon tilaisuus on täynnä, mutta seminaariin voi osallistua myös etäyhteyden kautta, johon ilmoittautuminen päättyy 5.3.

Ohjelma ja ilmoittautumiset

Tukholman symposiumin pääteemana tasa-arvoinen lainvalvonta 12.–14.6.

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston järjestämän vuosittaisen kansainvälisen kriminologian symposiumin pääteema on lainvalvonnan periaatteet ja tasa-arvoisuus. Toisena erityisenä teemana on väkivaltainen ekstremismi ja lisäksi tilaisuudessa esitellään muuta ajankohtaista rikollisuustutkimusta, perinteisesti myös suomalaista. Symposium pidetään englanniksi ja se on suunnattu niin tutkijoille kuin käytännön ammattilaisillekin. Abstraktit on lähetettävä 28.2. mennessä ja ilmoittautuminen on avoin 17.5. saakka.

The Stockholm Criminology Symposium

 

TUTKIMUKSIA

Kansallinen lapsiuhritutkimuksen tulokset on julkaistu – sekä myönteistä että huolestuttavaa kehitystä

Lasten ja nuorten kokemus kodin ulkopuolisesta turvallisuudesta on parantunut vuosien 2013 ja 2022 välillä. Helmikuussa julkaistu kansallisesti edustava uhritutkimus osoittaa, että myönteinen kehitys näkyy vahvemmin yhdeksäsluokkalaisilla kuin kuudesluokkalaisilla. Kuudesluokkalaisista pojat arvioivat tilanteen tyttöjä myönteisimmin.

Yhdeksäsluokkalaisista kokemuksia varkaudesta raportoi keväällä 2022 yhteensä 7 prosenttia ja vahingontekoja 5 prosenttia, kun vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 17 ja 12 prosenttia. Myös kuudesluokkalaisiin kohdistuneet varkaudet ja vahingonteot ovat vähentyneet selvästi. Yhdeksäsluokkalaisilla kodin ulkopuolella koetut pahoinpitelyt ovat myös vähentyneet vuodesta 2013. Vastaavaa myönteistä kehitystä ei havaittu kuudesluokkalaisilla.

Häirintä ja väkivaltakokemukset erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ovat kuitenkin yleistyneet merkittävästi. Vuonna 2022 kuudesluokkalaisista 34 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista 39 prosenttia on kokenut ainakin jotakin kiusaamisen tai häirinnän muotoa internetissä viimeisten 12 kuukauden aikana, kun vuonna 2013 kokemuksia oli 13 prosentilla kuudesluokkalaisista ja 16 prosentilla yhdeksäsluokkalaisista. Myös seksuaalinen häirintä ja ehdottelu internetissä ovat yleistyneet.

Lapsiuhritutkimuksen hankesivu (Tampereen yliopisto)

Mielityinen, Laura ym.: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2022. Määrät, piirteet ja niiden muutokset 1988–2022. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:5.

Opioideihin kuolleista vain harva oli korvaushoidossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan vain kahdeksan prosenttia buprenorfiinia ennen kuolemaansa päihteenä käyttäneistä oli ollut korvaushoidossa. Buprenorfiini on Suomessa yleisimmin käytetty opioidi. Suomessa korvaushoidon ulkopuolella kuolee etenkin alle 25-vuotiaita. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan huumeisiin kuolleiden korvaushoitotaustaa Suomessa.

THL:n tiedote 10.2.

 

TILAA UUTISKIRJE SÄHKÖPOSTIISI