Rikoksentorjunnan uutiskirje 4/2022

Julkaisuajankohta 23.6.2022 12.44
Uutinen

Rikoksentorjuntakilpailu 2022 käynnistyy

 Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana on tänä vuonna työ erityisen haavoittuvien uhrien parissa. Kilpailussa etsitään hyviä käytäntöjä, joilla voidaan tunnistaa haavoittuvia rikoksen uhreja varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä uudelleen uhriksi joutumista. Lisäksi etsitään hyväksi todettuja keinoja ehkäistä sekundaarista uhriutumista, esimerkiksi epäoikeudenmukaisen kohtelun kokemuksia, sekä parantaa rikosten ilmoitusaktiivisuutta.

Hankkeet voivat siten keskittyä esimerkiksi viranomaisten viestinnän kehittämiseen, haavoittuvien uhrien tavoittamiseen ja heidän luottamuksensa saamiseen sekä uhrien tunnistamisen ja auttamistyön menetelmien kehittämiseen. Lisäksi hanke voi liittyä tietoisuuden lisäämiseen erilaisten haavoittuvien ryhmien kuten lasten ja vanhusten tai esimerkiksi internetissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön uhrien tarpeista. Kilpailuehdotusten on oltava oikeusministeriössä viimeistään 26. elokuuta.

Lisätietoa ja ilmoittautumislomake

Haaste-lehden 2/2022 teemana väkivalta

 Väkivalta koskettaa vuosittain tuhansia suomalaisia ja aiheuttaa mittaamatonta kärsimystä rikosten uhreille ja heidän läheisilleen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna kirjattiin lähes 36 000 pahoinpitelyrikosta tai henkirikoksen yritystä ja yli 5 000 seksuaalirikosta. Suurin osa väkivallasta ei kuitenkaan tule viranomaisten tietoon. Kriminaalipolitiikan tueksi tarvitaan vankkaa tutkimustietoa väkivallan määrästä ja syistä sekä toimivista keinoista tukea uhreja. Numerossa käsitellään laajasti väkivallan eri muotoja, muun muassa väkivaltaa lähisuhteissa, kouluympäristössä ja sotarikoksina.

Haaste 2/2022

Rikoksentorjuntakoulutukseen ehtii hakea 24.8. saakka

Laurea-ammattikorkeakoulu ja oikeusministeriö toteuttavat yhdessä täydennyskoulutuksen paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja rikosten ehkäisystä syksyllä 2022. Viranomaisten lisäksi koulutuksen keskeisiä kohderyhmiä ovat järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat. Koulutukseen sisältyy kaksi lähipäivää, muuten se toteutetaan verkko-opetuksena 28.9.–16.12. Koulutus on osallistujille maksuton ja siihen otetaan enintään 40 osallistujaa.

Koulutuksen esittely ja hakulomake: Laurea.fi/rikoksentorjuntakoulutus

Kunnille ja hyvinvointialueille ohjeet väkivaltatyön järjestämiseksi

THL on julkaissut kunnille ja hyvinvointialueille ohjeet väkivallan vastaisen työn koordinoimiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita ja kuntia kehittämään lähisuhdeväkivallan vastaisen työn rakenteita eli niin, että väkivaltaa voidaan torjua tavalla, joka vastaa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.

Ohjeet lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan hankkeisiin myönnettiin avustuksia

Oikeusministeriö myönsi avustusta (44 000 euroa) Irakin naisten yhdistykselle hankkeeseen, joka jatkaa ennaltaehkäisevää kunniaan liittyvän väkivallan vastaista asennemuutostyötä. Lisäksi avustusta (56 000 euroa) myönnettiin Monika-Naiset liitto ry:lle hankkeeseen, joka tukee väkivaltaa kokeneiden maahan muuttaneiden naisten toipumista turvakotijakson jälkeen. Toisella avustuksella (50 000 euroa) rahoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n nuorille suunnattua kampanjaa digitaalisesta tai verkossa tapahtuvasta väkivallasta.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman avustukset

Korona laski edellisvuoden tapaan vankimäärää

Rikosseuraamuslaitos julkaisee vuosittain tilastollista vuosikirjaa, josta ilmenevät muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Korona laski edellisvuoden tapaan vankilukua ja myös ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen määrää. Ensikertalaisten ja nuorten osuus rikoksista tuomituista on kasvussa.

Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja

EUCPN:n asuntomurtojen ehkäisyn tietopaketti suomeksi

Neljättä eurooppalaista asuntomurtojen ehkäisyn teemapäivää vietettiin 15.6. Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) on tuottanut aiheesta erilaista kampanjamateriaalia ja tietopaketin, joka on julkaistu myös suomeksi. Teemapäivän tavoitteena on tuoda tietoa kansalaisille siitä, kuinka koteja voidaan suojella murroilta.

Asuntomurtojen ehkäisyn tietopaketti suomeksi

EUCPN:n kampanjasivu

EUCPN julkaisi uuden tietopaketin katujengien rikollisuuden ehkäisystä

Ranskan EUCPN-puheenjohtajuuskauden teemana on ollut katu- ja nuorisojengeihin liittyvän rikollisuuden ehkäisy. Uudessa tietopaketissa kuvataan katujengejä ilmiönä ja niiden toimintaa sekä annetaan vaikuttavia työkaluja ehkäisytyöhön. Pääviestejä ovat, että sosiaalityöllä ja muilla hyvinvointiyhteiskunnan palveluilla voidaan ehkäistä haavoittuvien nuorten rekrytoimista jengeihin, poliisin kohdennettua toimintaa tarvitaan väkivallan ja muiden rikosten vähentämiseen ja jengeistä irtipääsyyn tarvitaan tukea, mieluusti kuntouttavan exit-toiminnan kautta.

EUCPN:n tietopaketti katujengeistä (englanniksi)

Tapahtumia

Ennakkotieto: Myymäläturvallisuusseminaari 12.10.

Kaupan liitto ja oikeusministeriö järjestävät yhteistyössä myymäläturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille jo perinteeksi muodostuneen tilaisuuden, jossa tänä vuonna tarkastellaan turvallisuuden uusimpia ilmiöitä tutkimuksen ja käytännön kokemusten perusteella, kuullaan tuoreita kokemuksia ennaltaehkäisevistä hankkeista sekä Ruotsin yrityslähestymiskieltolainsäädännöstä. Kaupan turvallisuus 2022 -seminaari järjestetään 12. lokakuuta klo 9–13 Laurea Leppävaarassa Espoossa. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Ohjelma julkaistaan elokuussa.

Tapahtumasta tietoa Kaupan Liiton sivuilla

Tutkimuksia

Ankkuritoiminnalla voidaan vähentää nuorten uusintarikollisuutta

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitikan instituutin toteuttama VN TEAS-tutkimus arvioi moniammatillisen ankkuritoiminnan vaikuttavuutta ja toteutusta nuorten rikosten ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksessa ankkuritoimintaan osallistuneilla nuorilla oli vertailuryhmää pienempi riski tehdä uusia rikoksia vuoden sisällä edellisestä rikoksesta. Tutkimuksessa ankkuritoiminta vaikuttaisi toimivan niiden nuorten kohdalla, joilla on jo taustallaan rikosepäilyjä. Ankkuritoiminnan kohdentaminen kohonneen riskin nuoriin voikin olla erityisen merkittävää rikosten kokonaismäärään kannalta.

Kaakinen, Markus ym: Ankkuritoiminnan vaikuttavuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2020.

Parisuhdeväkivallan kokemukset yleisiä Suomessa

Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -tutkimuksessa kartoitetaan naisten ja miesten kokemuksia väkivallasta. Tutkimuksen ennakkotietojen mukaan naisista joka kolmas (32 %) ja miehistä joka kuudes (18 %) on joskus elämänsä aikana kohdannut fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua parisuhteessaan. 11 prosenttia naisista ja 2 prosenttia miehistä oli joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi suhteessaan. Henkistä väkivaltaa parisuhteissaan elämänsä aikana oli kokenut 49 prosenttia naisista ja 41 prosenttia miehistä. Kaksi kolmesta parisuhdeväkivaltaa joskus kokeneesta naisesta ja reilu puolet miehistä kertoi, että väkivaltaa oli tapahtunut enemmän kuin kerran. Vuosia jatkuneesta väkivallasta raportoi melkein puolet väkivaltaa kokeneista naisista ja miehistä reilu kolmannes.

Sukupuolistunut väkivalta Suomessa 2021 -ennakkojulkistusraportti. Tilastokeskus 2022.

Parisuhdeväkivallan uhrit jäävät usein vaille apua päivystyskäynnin jälkeen

Elisa Hackenbergin lääketieteen alan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin parisuhdeväkivallan aiheuttamista vammoista johtuvia päivystyskäyntejä Helsingin tapaturmapäivystyksissä. Vain pieni osa uhreista ohjattiin päivystyksestä tukipalvelun piiriin. Tämä johtunee erityisesti selkeän hoitoketjun ja sopivien tukipalveluiden puutteesta.

Hackenberg, Elisa: Trauma-informed care for injuries after intimate partner violence. Helsingin yliopisto 2022.

Selvitys antaa suosituksia vihapuheen ja häirinnän torjumiseksi

Jotta vähemmistöryhmien kokemaan häirintää ja vihapuhetta voidaan torjua ja ehkäistä tehokkaammin, tarvitaan lisää viestintää, tietoutta ja tukipalveluita. Tämä käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön teettämästä selvityksestä. Se on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle selvitykselle.

Selvityksen mukaan yhä useampi vihapuhetta tai häirintää kokenut vähemmistöryhmän edustaja koki sen vaikuttaneen yleiseen turvallisuuden tunteeseensa. Nyt niistä, jotka olivat kokeneet viimeisen 12 kuukauden aikana vihapuhetta tai häirintää, 70 prosenttia koki sen vaikuttaneen yleiseen turvallisuuden tunteeseensa. Vuonna 2016 julkaistussa selvityksessä osuus oli 61 prosenttia. Psyykkiseen terveyteen vihapuheen ja häirinnän koki vaikuttaneen 68 prosenttia vastaajista, kun edellisessä selvityksessä osuus oli 52 prosenttia. Noin puolet koki vihapuheen ja häirinnän vaikuttaneen siihen, miten he käyttävät sosiaalista mediaa tai verkkosisältöjä.

Seurantaselvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin

Vihapuheesta on tullut kiinteä osa verkon toimintakulttuuria

Suurin osa vihapuheesta tapahtuu nykyään verkossa. Vihapuheen ja verkkovihan lisääntyminen liittyy digitalisoitumiseen ja yhteiskunnallisen keskustelun polarisoitumiseen. Verkkoviha-tutkimushankkeen mukaan vihapuhetta tuotetaan sekä organisoidusti että spontaanisti. Organisoituja tuottajia on verrattain vähän, mutta heillä on paljon vaikutusvaltaa, sillä heidän innokas yleisönsä kierrättää viestejä moninkertaistaen niiden näkyvyyden. Verkkovihan passiivisten levittäjien ja siihen eri tavoin – tykkäämällä, linkittämällä, provosoitumalla – reagoivan yleisön merkitys on suuri.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän verkostoistaan ja toimintatavoistaan ja lisätä ymmärrystä heidän toimintansa motiiveista. Tutkimusryhmä teki myös 19 suositusta vihapuheen kitkemiseksi.

Saresma, Tuija ym: Verkkoviha : Vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostot, toimintamuodot ja motiivit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2022.

 

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö toivottaa hyvää lomaa ja kesää!

Uutiskirjeen ja muiden rikoksentorjunnan ajankohtaisaineistojen tilaukset