Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 1/2019

Julkaisuajankohta 8.2.2019 15.02
Uutinen

 

Rikoksentorjunnan valtionavustukset haettavana

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2019 valtionavustuksia 70 000 euroa rikoksentorjuntatyöhön ja sen arviointiin. Avustushakemukselle on eduksi, jos hanke tukee kansallisen rikoksentorjuntaohjelman Turvallisesti yhdessä toteutusta. Erityisesti haetaan hankkeita, joissa keskitytään asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaille suunnatut turvallisuuskyselyt, turvallisuuskävelyt ja erilaiset mobiilisovellukset. Avustusta voi hakea myös muuhun paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2019 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Hakemusten tulee olla perillä, postittaminen ei siis riitä, ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Lue lisää avustuksista ja niiden hakemisesta

Lähiympäristön turvallisuus -seminaarin ilmoittautuminen avattu

Helsingissä ympäristöministeriön tiloissa järjestetään 19. maaliskuuta klo 12 alkaen seminaari, jossa julkaistaan Lähiympäristö 2.0 -hankkeen loppuraportti ja pohditaan, miten rakennetun ympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa turvallisuuteen ja miten asukkaiden osallistamisella ja sovittelulla voidaan parantaa turvallisuutta. Lisäksi tilaisuudessa julkaistaan aiheesta rikoksentorjuntakatsaus. Seminaari on tarkoitettu turvallisuussuunnittelusta vastaaville henkilöille, kuntien kaavoittajille ja rakennusvalvojille, kaupunkikehityshankkeiden suunnittelijoille ja projektipäälliköille, rakentajille ja turvallisuusasioissa työskentelevien järjestöjen edustajille.

Seminaarin ohjelma

Ilmoittaudu 13.3. mennessä tästä linkistä

Lisätietoa Lähiympäristö 2.0 -tutkimushankkeesta

Rikoksentorjuntaneuvosto hyväksyi kolmen vuoden toimintalinjat

Rikoksentorjuntaneuvoston tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 21. tammikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston kolmivuotinen toiminta- ja viestintäsuunnitelma. Toimikaudella neuvoston työ painottuu muun muassa tutkimustiedon hyödyntämiseen rikoksentorjunnassa ja paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen. Lisäksi kokouksessa mm. päätettiin vuoden 2019 rikoksentorjunta-avustusten painopisteistä ja myymälävarkauksien ehkäisyä kartoittavan työryhmän asettamisesta sekä hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus.

Tutustu toimintalinjoihin 2018–2021 ja 2018 toimintakertomukseen

 

EU:n rikoksentorjuntaverkosto keskittyy tänä vuonna uusintarikollisuuteen

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) vuoden 2019 pääteema on uusintarikollisuuden ehkäisy. Toiminnassa korostuu kohderyhmien analysointi ja viestinnän kehittäminen. EUCPN:n puheenjohtajana toimii alkuvuonna Romania ja heinäkuusta alkaen Suomi. Romania keskittyy kaudellaan alaikäisten joutumiseen rikosten uhriksi sekä verkossa että muualla. Suomen painopisteenä ja myös EU:n rikoksentorjuntakilpailun aiheena puolestaan on nuorten huumesidonnaisten rikosten ehkäisy. Lisäksi Suomi pyrkii kaudellaan edistämään eurooppalaisten hyvien käytäntöjen hyödyntämistä paikallisella tasolla ja pohjoismaisten rikoksentorjuntaorganisaatioiden ja EUCPN:n yhteistyötä.

EUCPN:n toimintasuunnitelma 2019

 

Turvallisuussuunnittelulle uudet linjaukset

Sisäministeriö on julkaissut paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset. Linjaukset laadittiin nyt ensimmäistä kertaa. Niiden tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla. Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorttien aiheena puolestaan on nuorten rikollisuuden vähentäminen, ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen, lähisuhdeväkivallan vähentäminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy ja julkisten tilojen turvallisuus.

Tutustu turvallisuussuunnittelun linjauksiin

 

Vihapuheen vastainen kampanja käynnissä

Oikeusministeriön koordinoiman Against Hate -hankkeen vihapuheen vastainen viestintäkampanja käynnistyi 4.2. Mediataitoviikolla. Kampanjalla halutaan lisätä netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Sillä pyritään myös lisäämään halukkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta. Kampanja koostuu televisiossa esitettävistä tietoiskuista, sosiaalisen median kampanjasta sekä verkosta löytyvästä materiaalista, joka auttaa rangaistavan vihapuheen tunnistamisessa.

Materiaali ja kampanjavideot

 

Julkaisuja

Yritysuhritutkimus: tur­val­li­suus­ti­lan­ne pysynyt 2010-luvulla va­kaa­na

Varkaudet ovat yleisin rikostyyppi, joita yritykset kohtaavat, selviää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttamasta kansallisesta yritysuhritutkimuksesta. Erilaisten varkausrikosten kohteeksi oli vuonna 2017 joutunut kaupan alan toimipaikoista 56 prosenttia ja majoitus ja ravintola-alan toimipaikoista 35 prosenttia. Työntekijöihin kohdistunut väkivalta tai uhkailu oli suhteellisen yleistä: kaupan alalla 17 prosenttia ja majoitus- ja ravintola-alalla 23 prosenttia toimipaikoista raportoi tästä. Myös petoksia, vahingontekoja, murtoja, kyberrikoksia ja työntekijöihin kohdistunutta toistuvaa häirintää tai vainoamista esiintyi.

Elsa Saarikkomäki ym.: Vähittäiskauppaan ja majoitus- ja ravintola-alaan kohdistuvat rikokset. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 33/2019. Helsingin yliopisto.

 

Pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää rikollisuutta

Toisen asteen koulutukseen pääsy vähentää selvästi poikien todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin, selviää VATTin, Etlan ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jäämisellä voi olla nuorelle kauaskantoisia vaikutuksia. Suomalaiseen aineistoon perustuva uusi tutkimus osoittaa, että toisen asteen koulutukseen rimaa hipoen päässeet pojat tekevät rikoksia selvästi pienemmällä todennäköisyydellä kuin ilman opiskelupaikkaa jääneet. Vaikutus rikollisuuteen on merkittävä etenkin lyhyellä aikavälillä, tarkasteltaessa ensimmäistä viittä vuotta opiskelupaikan saamisesta. Tytöillä samaa vaikutusta ei tutkimuksessa havaittu. Tutkijat painottavat, että siirtymä peruskoulusta toisen asteen opintoihin on kriittinen vaihe, jossa nuoret tarvitsevat tukea.

Kristiina Huttunen ym.: Lost Boys: Access to Secondary Education and Crime. VATT Working Papers 113. 2019.

Infopaketti Lost Boys -tutkimuksen tuloksista: http://omalinja.fi/

 

Yhteiskunnan turvaverkot ja osallisuus keskeisiä turvallisuuden näkökulmasta

Osallisuuden tunne ja yhteiskunnan turvaverkot ovat keskeisiä tekijöitä, joiden edistämisellä voidaan vaikuttaa yhteiskunnan kykyyn reagoida kriisi- ja häiriötilanteisiin, selviää Tampereen yliopiston, Ulkopoliittisen instituutin, Poliisiammattikorkeakoulun ja Mentoritiimi Oy:n tutkimuksesta. Väestötason toimenpiteet ovat keskeisiä kokonaisresilienssin kasvattamiseksi.

Ari-Elmeri Hyvönen ym.: Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 17/2019.

 

Sisäisen turvallisuuden tilaa selvitetty

Ensimmäisessä Sisäisen turvallisuuden tila -raportissa käsitellään turvallisuutta neljällä osa-alueella, jotka ovat ihmisten turvallisuuden tunne ja avun saanti, rikollisuus, tapaturmat ja onnettomuudet sekä yhteiskuntarauha ja vakaus. Turvallisuus on monella mittarilla parantunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Selvitys on osa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa.

Sisäisen turvallisuuden tila -verkkojulkaisu

Uutiskirje