Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 1/2020

Julkaisuajankohta 5.2.2020 14.49
Uutinen

Rikoksia ehkäisevien hankkeiden rahoitushaku käynnissä

Oikeusministeriö myöntää valtionavustuksia rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille väkivalta- ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen sekä rikoksilla oireilevien ja päihteitä käyttävien nuorten tukemiseen. Erityisavustuksia myönnetään myös väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan. Lisäksi jaettavana ovat vuosittaiset paikallisen rikoksentorjuntatyön avustukset. Vuonna 2020 priorisoidaan vammaisiin kohdistuvien rikosten torjunnan, paikallisen turvallisuusviestinnän kehittämisen ja myymälävarkauksien torjunnan hankkeita.

Kuntouttamisohjelmien samoin kuin radikalisaation ennaltaehkäisyn hankkeiden valtionavustusten hakuaika päättyy 18. helmikuuta. Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotoinnin ja paikallisen rikoksentorjunnan rahoitushaku päättyy 31. maalikuuta.

Tietoa rikoksenehkäisyyn tarkoitetuista valtionavustuksista ja niiden hakemisesta

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi laaditaan ohjelma

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Työryhmän tehtävänä on laatia myös ohjelman toimeenpanosuunnitelma. Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja parantaa uhrien ohjautumista palveluihin. Torjuntaohjelmaan on suunniteltu sisällytettäväksi seuraavia teemoja: väkivallan ennaltaehkäisy ja tekijöiden kuntouttaminen, suojatoimet toistuvan väkivallan uhrien auttamiseksi (mm. lähestymiskiellot), kunniaan liittyvä väkivalta sekä väkivallan uudet muodot (esim. digitaalinen väkivalta ja häirintä).

Lue lisää oikeusministeriön tiedotteesta

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön rakenteita on vahvistettava

Monialainen, onnistunut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja väkivallan vastaisen työn resursointia. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan rakenteita on vahvistettava valtionhallinnossa, kunnissa ja valmisteilla olevissa tulevaisuuden sote-keskuksissa. Siten uhrit, väkivallan tekijät ja väkivallalle altistuneet lapset voivat saada tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Väkivallan ehkäisytyön rakenteet on otettava huomioon myös 31.3. päättyvässä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustushaussa.

Lue lisää selvityksestä ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn eri avustushauista STM:n tiedotteesta

Rikoksentorjunnan harjoittelijan paikka auki

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön avuksi oikeusministeriöön haetaan korkeakouluharjoittelijaa syksyksi. Tehtävät liittyvät mm. kansallisen rikoksentorjuntaohjelman seurantaan, hyvien käytäntöjen keräämiseen ja rikoksentorjuntahankkeiden tutkimusavustajan tehtäviin. Haku päättyy 13. maaliskuuta.

Lue ilmoitus

Tapahtumia

Toukokuun Päihdepäivien ilmoittautuminen alkanut

Vuoden 2020 Päihdepäivät järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla 27.–28.5. Teemana on ”päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi”. Rikosten ehkäisyn näkökulmasta mielenkiintoisia seminaareja ovat mm. huumeet ja liikenne, lastensuojelulaitoksista karanneet ja kadonneet nuoret ja rangaistuksen aikainen päihdehoito ja kuntoutusjatkumot.

Päihdepäivien ohjelma ja ilmoittautuminen

Koulutusta toimiviin väestösuhteisiin ja konfliktien käsittelyyn

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ järjestää syksyllä koulutuksen toimivista väestösuhteista sekä polarisaation ja konfliktien käsittelyyn. Ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus (5 op) antaa välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monikulttuurisessa yhteiskunnassa esiintyy. Hakuaika päättyy 8.5.

Koulutusilmoitus

Tutkimuksia

Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi

Suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana. Noin 90 % arvelee asuinalueensa turvallisuuden pysyneen viime vuosina samankaltaisena. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Arjen vaaroista eniten huolta kannetaan liikenneonnettomuuksista, koti- ja vapaa-ajantapaturmista, internetiin kytkeytyvistä rikoksista sekä tulipaloista. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta luotaavaan tutkimukseen haastateltiin puhelimessa 3000 henkilöä vuonna 2019.

Turvassa 2019 -raportti. SPEK ja sisäministeriö 2020.

Huomiota lasten ja nuorten epäasialliseen kohteluun liikuntaharrastuksissa

Nuorisotutkimusverkoston tammikuussa julkaisemassa kirjoituskokoelmassa käsitellään moniäänisesti ja laaja-alaisesti lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa tapahtuvaa kiusaamista, syrjintää, epäasiallista käytöstä ja seksuaalista häirintää, joka on tutkimusten mukaan valitettavan yleistä. Erityisen alttiita toistuvalle epäasialliselle kohtelulle ja syrjinnälle ovat vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret.

Päivi Berg, Kati Lehtonen & Mikko Salasuo (toim.): ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151. 2020.

Ihmiskauppa on monimuotoinen ilmiö

Minna Viuhkon väitöskirjatutkimus käsittelee ihmiskaupan uhreja, rikoksentekijöitä ja heidän välisiä suhteitaan. Suomessa esiin tulevaa ihmiskauppaa tapahtuu monilla työ- ja yksityiselämän sektoreilla ja hyväksikäyttö voi olla seksuaalista, taloudellista, psykologista, fyysistä tai eri tavoin työhön liittyvää. Rikoksentekijöiden ja uhrien välinen valtasuhde on epätasapainossa, ja tekijät sitovat uhrin hyväksikäyttösuhteeseen monin tavoin. Ihmiskauppa on myös muuttanut jonkin verran muotoaan 1990-luvun loppupuolelta 2010-luvulle tultaessa.

Minna Viuhko: Restricted agency, control and exploitation – Understanding the agency of trafficked persons in the 21st-century Finland. HEUNI Report Series 90. Helsinki 2019. (Suomenkielinen tiedote)

Seuraamusjärjestelmäkatsaus: tuomittujen rangaistusten määrä on vähentynyt

Oikeudessa tuomittujen rangaistusten määrä on vähentynyt vuodesta 2004 noin viidenneksellä. Tämä on seurausta poliisin tietoon tulleen rikollisuuden laskusta, mutta rangaistus- ja sakkomääräysten osalta myös liikennevalvonnan kohdentamisen muutoksista. Rikesakkojen määrä on sen sijaan enemmän kuin kolminkertaistunut samalla aikavälillä, mikä johtuu pääosin automaattisen kameravalvonnan käyttöönotosta ja kasvusta. Ehdottomien vankilarangaistusten määrä on vähentynyt 40 % vuodesta 2004.

Seuraamusjärjestelmä 2018. Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa. Katsauksia 38/2019. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.