Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 2/2018

Julkaisuajankohta 10.4.2018 13.56
Uutinen

Nuorten kanssa työskentelevien kysyttävä rikoksista

Rikoksentorjuntaneuvosto näkee, että hiljaisuuden kulttuuri nuorten kokemien ja tekemien rikosten ympärillä pitää murtaa. Sekä nuoret itse että heidän kanssaan työtä tekevät tarvitsevat rohkaisua ja työkaluja sensitiivisistä asioista kysymiseen ja niistä puhumiseen. Työkaluja tähän löytyy rikoksentorjunnan verkkosivujen uudessa kokonaisuudessa ”Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn”. Materiaalit ovat eri järjestöjen ja viranomaisten tuottamia ja käsittelevät mm. seksuaalista häirintää, kiusaamista, päihteitä, tunnetaitoja ja rikosprosessia. Vinkkejä sopivista materiaaleista voi edelleen lähettää sihteeristölle rikoksentorjunta(at)om.fi.

Verkkomateriaali ja rikoksentorjuntaneuvoston kannanotto nuorten rikosten ehkäisystä julkaistiin Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä -seminaarissa 21.3. Myös seminaariraportti ja siellä pidetyt esitykset ovat saatavilla rikoksentorjunnan verkkosivuilla.

Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä -seminaarin tiedote 21.3.

Rikoksentorjuntaneuvoston kannanotto nuorten rikosten ehkäisemisestä

Puheenjohtaja Eija Velitskin puheenvuoro seminaarissa

Seminaariraportti ja esitykset

Nettimateriaali nuorten rikosten ehkäisyyn

Ensimmäinen rikoksentorjuntakoulutus ammattilaisille on loppusuoralla

Rikoksentorjuntaneuvosto järjesti yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa täydennyskoulutuksen rikosten ehkäisystä ja paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä. Viiden opintopisteen koulutuksen aloitti helmikuussa 52 opiskelijaa, joista useimmat ovat saamassa opintonsa päätökseen. Osanottajat edustivat hyvin monipuolisesti rikosten ehkäisyyn liittyviä ammattialoja ja tahoja. Huhtikuun alun toisen lähiopetuspäivän aiheena oli mm. turvallisuusviestintä sekä ryhmätöinä tehdyt harjoitustyöt. Koulutuksen palaute käydään nyt läpi ja uusista koulutuksista päätetään myöhemmin tarpeen perusteella. Sihteeristö ottaa mielellään vastaan toiveita rikoksen ehkäisyn koulutuksista.

Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa keskusteltiin petoksista

Euroopan rikoksentorjuntaneuvosto (EUCPN) kokoontui 15.–16. maaliskuuta Bulgariassa. Ensimmäisen päivän aiheena oli verkoston 2018 toimintasuunnitelma ja muut sääntömääräiset asiat. Suomen puheenjohtajuuskausi eli vuoden 2019 loppupuoli lähenee ja neuvottelut kauden teemasta ja järjestelyistä ovat käynnistyneet puheenjohtajuustrion kesken. Todennäköisesti Suomen teema liittyy jollain tavoin uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Toisena päivänä ohjelmassa oli teemaseminaari petosten ehkäisystä. Suomea oli pyydetty esittelemään rikoksentorjuntaneuvoston petostyöryhmän suosituksia. Esityksessä painotettiin kansalaisten tietoisuuden lisäämistä petosrikollisuuden muodoista ja niiltä suojautumisesta.

Rikoksentorjuntatyö samankaltaista EU-maissa

EUCPN:n sihteeristö kokosi 29.3. ensimmäistä kertaa EU-maiden rikoksentorjuntaneuvostot tai rikoksentorjunnasta vastaavat valtiolliset toimielimet Brysseliin. Kokoukseen osallistui edustajat 19 jäsenmaasta. Kokoukseen oli etukäteen pyydetty puheenvuorot Suomesta, Itävallasta, Saksasta ja Kyproksesta. Esityksissä käsiteltiin neuvoston organisointia, tehtäviä, rakennetta, toiminnan prioriteetteja, haasteita ja sitä, miten neuvostot tukevat paikallista rikoksentorjuntatyötä. Esitysten pohjalta keskusteltiin neuvostojen toiminnasta ja vaihdettiin kokemuksia. Toimielinten tehtävät ovat hyvin samankaltaisia. Tehtävänä on tukea verkostoitumista, välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä tukea paikallista työtä. Myös tutkimusaloitteiden tekeminen ja koulutuksen tarjonta ovat yhteisiä tehtäviä. Useimmissa maissa painopisteenä ovat tietyt rikosongelmat. Rikoksentorjuntatyön kehittäminen ja tietoon pohjautuvan rikoksentorjunnan edistäminen ovat Suomen tavoin prioriteetteja erityisesti Ruotsissa ja Puolassa.

Turvallisuustietoja ja -taitoja nuorille pelin keinoin

Sisäministeriö haluaa lisätä keskustelua turvallisuusasioista kouluissa ja apuvälineeksi tähän on kehitetty sisäisen turvallisuuden opetuspeli. STOP-peli opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Yläkoululaisille suunnatussa pelissä nuoret kohtaavat muun muassa syrjäytymiseen, vihapuheeseen ja medialukutaitoon liittyviä kysymyksiä. Ratkaisuja pohditaan yhdessä luokkakavereiden kanssa keskustellen ja opettajan johdolla. Pelin sanoma on, että omaan ja muiden turvallisuuteen voi vaikuttaa.

Peli löytyy osoitteesta www.arjenturvallisuus.fi.

Varo huijareita verkossa -kampanja käynnissä

Maaliskuussa käynnistetty viestintäkampanja tarjoaa kuluttajille tietoa huijauksista ja vinkkejä huijaukselta välttymiseen sekä opastaa ottamaan yhteyttä viranomaisiin huijauksen tapahtuessa. Osana kampanjaa Kuluttajaliitto on avannut Huijausinfo.fi-verkkosivuston, jonne se kokoaa yhdessä kumppanien kanssa tietoa kuluttajiin kohdistuvasta huijaamisesta. Sivustolla on muun muassa linkkejä eri viranomaisten tarjoamaan tuoreimpaan tietoon. Ajankohtaisista aiheista viestitään myös Twitter-tilillä @Huijausinfo.

Julkaisuja

Haasteen 1/2018 teemana työ

Haaste-lehden 1/2018 teemana on "työ" kriminaalipolitiikan näkökulmasta. Verkkoversioon poimituissa jutuissa käsitellään mm. työttömyyden ja rikollisuuden yhteyttä, rikostaustaisten työllistymistä, työturvallisuusrikosten rangaistuksia sekä arvioidaan lainsäädännön mahdollisuuksia puuttua seksuaaliseen häirintään. Rikoksentorjunta-palstan aiheena on petosrikokset.

www.haaste.om.fi

Henkirikollisuus vähentynyt 20 vuotta

Henkirikosseurannan arvion (28.2.) mukaan henkirikosten määrä vuonna 2017 oli 78 ja rikollisuustaso 1,4/100 000 asukasta. Seurantaan rikokset kirjataan vasta esitutkinnan päätyttyä, minkä vuoksi luku poikkeaa hieman poliisin 2017 ennakkotiedoista. Henkirikollisuus on vähentynyt Suomessa kaksikymmentä vuotta yhtäjaksoisesti ja rikollisuustaso on nyt tilastointihistorian matalin. Muutos on tapahtunut yksinomaan miesten tekemissä henkirikoksissa. Henkirikosten pääosa liittyy edelleen keski-ikäisten työelämän ulkopuolella olevien miesten keskinäisiin alkoholinkäyttötilanteisiin. Tietokanta seuraa henkirikosten määrän ja piirteiden kehitystä sekä tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää henkirikosten ehkäisyyn, rikosten selvittämiseen ja väkivallan syiden perustutkimukseen.

Martti Lehti: Henkirikoskatsaus 2018. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 28/2018. Helsingin yliopisto.

Opas kouluille seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseen

Opetushallitus julkaisi maaliskuussa peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta. Oppaassa kuvataan, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan, ja annetaan tutkimustietoa aiheesta. Lainsäädännön ja opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja opiskeluhuollon keinot käsitellään. Lisäksi oppaassa annetaan toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle ja oppilaitosten muulle henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille.

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2018:4a.

Joka viides nuori kokenut seksuaalista häirintää

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista nuorista joka viides on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana. Seksuaalisen häirinnän kokemukset olivat yleisempiä, jos nuori ja hänen vanhempansa olivat syntyneet ulkomailla, nuorella oli fyysisiä tai kognitiivisia toimintarajoitteita tai hän asui sijoitettuna. Ulkomaalaistaustaisista tai toimintarajoitteisista nuorista neljä kymmenestä oli kokenut seksuaalista häirintää vuoden aikana. Samanikäisistä sijoitettuina asuvista nuorista joka toisella oli seksuaalisen häirinnän kokemuksia. Tämä käy ilmi Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksista.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia. THL Tutkimuksesta tiiviisti 6/2018.

Nuorisobarometrin 2017 teemana koulutus

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. He uskovat koulutuksen parantavan työllistämismahdollisuuksia. Eriarvoisuus kuitenkin muodostaa esteitä koulutuspolulle. Taloudelliset syyt ovat vaikeuttaneet erityisesti ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevien nuorten kouluttautumista: heistä lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia. Usein taloudellinen eriarvoisuus seuraa myös vapaa-ajalle.

Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Barometrit saatavilla tietoanuorista.fi/nuorisobarometri

Apu ei tavoita kaikkia ihmiskaupan uhreja

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu on yhdessä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) kanssa selvittänyt, miten ihmiskaupan uhrien oikeus saada apua Suomessa toteutuu. Selvityksen perusteella yksi keskeisin auttamisen haaste liittyy ennen kaikkea kunnissa pysyvämmin asuvien ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Selvityksessä annetaan useita suosituksia, joista tärkeimmät ovat ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan erillislain säätäminen, lain soveltamista koskevan ohjeen antaminen kunnille sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen.

Tuntematon tulevaisuus: selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2018.

Seuraa rikoksentorjuntaneuvostoa (@rtneuvosto) myös Twitterissä!