Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 5/2017

Julkaisuajankohta 16.8.2017 19.38
Uutinen

Rikoksentorjuntakilpailu käynnissä elokuun loppuun – aiheena kyberturvallisuus

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2017 teemana on kyberturvallisuus. Kilpailuun voi osallistua hankkeella, joka keskittyy joko järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvien verkkorikosten torjuntaan tai kyberturvallisuusuhkiin liittyvän tietoisuuden lisäämiseen. Kyberturvallisuusosaamista lisäävää ja näitä rikoksia ehkäisevää toimintaa ovat esimerkiksi eri ikäryhmille kohdennetut tietoiskut, koulutukset tai opaskirjaset. Hankkeissa voidaan esimerkiksi opastaa, kuinka varautua netissä tapahtuvaan kiusaamiseen, seksuaaliseen hyväksikäyttöön, vihapuheeseen, identiteettivarkauteen tai erilaisiin petoksiin. Kilpailu päättyy 31. elokuuta.

Työryhmä selvittää petosten ehkäisyä

Rikoksentorjuntaneuvoston asettama petostyöryhmä kartoittaa petosrikosten tilannetta ja niiden ehkäisyä Suomessa. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti maaliskuusta lokakuuhun 2017 ja kokoaa työstään rikoksentorjuntakatsauksen. Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:stä. Mukana on asiantuntijoita Poliisihallituksesta, Helsingin poliisilaitokselta, Helsingin syyttäjävirastosta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta ja Laurea-ammattikorkeakoulusta. Työryhmän sihteereinä toimivat erikoissuunnittelija Markus Alanko ja suunnittelija Sonja Tanttari rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä.

Lisätietoa työryhmästä ja petoksista

 

Tapahtumia

Paikallinen rikoksentorjunta esillä Turun seminaarissa 29.8.

Rikoksentorjuntaneuvosto on mukana Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä Elinvoimaiset kunnat, hyvinvoivat kuntalaiset -seminaariin Turussa 29.8.2017. Seminaarissa jatketaan paikallisen rikoksentorjunnan edistämistä, joka oli esillä keväällä toteutetuissa alueellisissa seminaareissa. Turun seminaariin voivat osallistua kuntien ja järjestöjen ammattilaiset, päättäjät, viranomaiset ja muut kiinnostuneet. Rikoksentorjuntaneuvosto vetää tilaisuudessa työpajan rikosten ehkäisystä, lisäksi esillä on mm. lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja päihdetyö.

Työpajassa 26.9. kerätään materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineen kanssa työpajan 26.9.2017, jossa kartoitetaan suomalaisia nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja. Oikeusministeriössä järjestettävään työpajaan voi tulla esittelemään oman järjestön tai vastaavan tahon tuottamia materiaaleja sekä keskustelemaan aiheesta. Materiaalit voivat liittyä nuorten kokemien tai tekemien rikosten ehkäisemiseen, esimerkiksi (netti)kiusaamiseen, vihapuheeseen, ilkivaltaan, väkivaltaan tai päihteisiin. Neuvosto kokoaa materiaaleja nettisivuilleen ja niiden tavoitteena on auttaa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia käsittelemään rikosaiheita nuorten kanssa.

Lisätiedot erikoissuunnittelija Saija Sambou, [email protected], puh. 0504093083

Kriminaalityön foorumi 21.11. Tampereella

Ilmoittautuminen rikosseuraamusalan toimijoille tarkoitettuun Kriminaalityön foorumiin 2017 on käynnissä. Tapahtuma järjestetään Tampereella 21.11.2017 ja sen teemana on Ihmisoikeudet, radikalisoituminen ja ihmiskauppa – Rikosseuraamusala muuttuvassa maailmassa. Tapahtumassa on eri tahojen asiantuntijoiden puheenvuoroja ja sen yhteydessä jaetaan Kriminaalityön palkinto. Maksuttomaan foorumiin voi ilmoittautua 20.10.2017 asti.

Julkaisuja

Oikeustajututkimus selvitti suomalaisten rangaistusasenteita

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) julkaisi kesäkuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten rangaistusasenteita eli oikeustajua. Tutkimuksessa kansalaisvastaajia sekä tuomareita pyydettiin arvioimaan seitsemää eri rikostapausta. Vastaajat arvioivat omasta mielestään sopivia rangaistuksia tapauksista ja kansalais- sekä tuomarivastaajien vastauksia verrattiin keskenään. Kansalaisten ja tuomareiden rangaistuskäsityksissä ei ollut suuria eroja, mutta vastaajien käsityksissä oli yleisesti ottaen suuria eroja. Tutkija Juha Kääriäisen mukaan suomalaisten oikeustajun määritteleminen osoittautuikin tutkimuksen valossa vaikeaksi.

Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi halukkuutta eri rikoksentorjunnan toimiin. Vastaajat olivat halukkaita panostamaan varhaisen puuttumisen keinoihin, kuten nuorisotyöhön, nuorten ja perheiden ongelmiin puuttumiseen sekä oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten tukemiseen. Moni vastaaja halusi myös lisätä poliisien määrää ja tehostaa päihdeongelmiin puuttumista.

Neuvoston uutinen

Juha Kääriäinen. Seitsemän rikostapausta: käräjätuomareiden arvioima rangaistuskäytäntö ja väestön rangaistusvalinnat. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 21/2017. Helsingin yliopisto.

Katsaus rikoksentorjunnan kustannuksista

Rikoksentorjunnan taloudellisesta kannattavuudesta on julkaistu kirjallisuuskatsaus, johon on koottu tutkimuksia kotimaisten ja ulkomaisten ohjelmien kannattavuudesta. Katsauksen on koonnut Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) tutkija Martti Lehti ja se on osa kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutusta. Kustannustehokkaisiin rikoksentorjuntatoimiin on järkevää panostaa, sillä rikoksista seuraa yhteiskunnallisia taloudellisia menetyksiä. Eräistä suomalaisista hankkeista on tehty kustannusarviointeja, mutta tutkimusta kannattavuusnäkökulmasta kaivataan lisää.

Neuvoston uutinen

Martti Lehti: Rikoksentorjunnan kannattavuus: alustava systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 24/2017. Helsingin yliopisto.

Rikollisuus vähentynyt edelleen, liikennerikkomuksissa ja petoksissa kasvua

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) julkaisemassa Rikollisuustilanne-katsauksessa on tietoa rikosten määrästä vuonna 2016 ja rikollisuuden kehityksestä. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvulta vähentynyt jatkuvasti Suomessa. Vuonna 2016 tilastoidun rikollisuuden määrä väheni noin kaksi prosenttia vuoteen 2015 nähden. Yksittäisistä rikostyypeistä liikennerikkomusten ja petosrikosten määrä nousi hieman. Petosten ja varsinkin maksukorttipetosten määrä on 2010-luvulla ollut nousussa Suomessa. Myös tilastoitujen raiskausrikosten määrä on viime vuosina kasvanut. Rikollisuuden määriin vaikuttavat mm. väestön ikääntyminen, tietotekniikan kehittyminen, muuttoliikkeet, päihteidenkäyttö ja poliisin valvontatoimet.

Rikollisuustilanne 2016. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 22/2017.

Uusi opas ikääntyneiden asumisen turvaksi

Vanhustyön keskusliitto on julkaissut osana Kotiturva-hankettaan oppaan Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi. Opas käsittelee ikäihmisten asumiseen liittyviin uhkia ja heihin kohdistuvien rikosten ehkäisemistä. Neuvoja annetaan mm. epärehellisten myyjien, maksukorttipetosten, asuntomurtojen ja fyysisen tai taloudellisen kaltoinkohtelun varalle.

Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi -opas. Vanhustyön keskusliitto 2017.

Myös rikoksentorjuntaneuvoston julkaisemassa Turvaohjeita senioreille -oppaassa on neuvoja ikäihmisiin kohdistuvien rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden lisäämiseen. Opasta päivitetään parhaillaan ja uusia oppaita saadaan jakoon syksyn aikana. Ruotsinkielisiä oppaita on yhä saatavilla, mutta painetut suomenkieliset oppaat ovat tällä hetkellä loppu. Turvaohjeet voi kuitenkin ladata ja tulostaa itselleen rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilta.

Uutiskirje