Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 6/2016

Julkaisuajankohta 4.10.2016 20.50
Uutinen

Suvanto-linja voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana oli tänä vuonna ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Kilpailun voitti Suvanto-linja, joka on valtakunnallinen auttava puhelinpalvelu kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Voittajahankkeen toiminnassa yhdistyy vanhustyön, väkivaltatyön ja rikosten uhrien auttamisen erityisosaaminen puhelinpalvelutyöhön, jota toteutetaan sekä vapaaehtoistyönä että ammatillisena auttamistyönä. Puhelinpalvelusta kerättyä tietoa hyödynnetään Suvanto ry:n muussa toiminnassa kuten koulutuksessa ja hankkeissa. Suvanto-linja edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA) joulukuussa Slovakiassa.

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui Laurea-ammattikorkeakoulussa

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 30. syyskuuta Laurea-ammattikorkeakoulussa. Kokouksen aluksi neuvosto kuuli Laurean tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja laajasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Laureassa on paljon tutkimus-, innovaatio- ja kehitystoimintaa turvallisuusalalla ja luontevasti yhteydet nuoriin. Myös Laurean sosiaali- ja terveysalan hankkeilla on usein liittymäpintoja rikollisuuden ehkäisyyn. Lisäksi neuvosto sai esittelyn rikoksentorjuntakilpailun voittajahankkeesta, Suvanto-linjasta, ja kävi keskustelua ikääntyneisiin kohdistuvista rikoksista ja niiden ehkäisystä. Varsinaisina kokousasioina oli rikoksentorjuntaohjelman lausuntokierroksen palaute ja ohjelman eteneminen.

Rikoksentorjuntaohjelman lausuntoyhteenveto saatavilla

Rikoksentorjuntaohjelma oli lausuntokierroksella kesän aikana. Lausujat olivat tyytyväisiä siihen, että ennaltaehkäisy, yhdessä tekeminen ja yhteistyö sekä kansalaisyhteiskunnan rooli oli selkeästi esillä ohjelmassa. Yhteistoiminnan lisäämistä, tietoon pohjautuvaa rikoksentorjuntaa, rikoksen ehkäisyä koskevaa viestintää ja laaja-alaista erilaisten keinojen käyttöä pidettiin tärkeinä. Kiitosta sai myös osallistava ote valmistelussa. Kunnat olivat huolissaan ohjelmassa mainituista suunnittelu- ja viestintävelvoitteista. Useissa lausunnoissa tuli esille Rikoksentorjuntaohjelman suhde muihin turvallisuutta lisääviin ohjelmiin ja viranomaisiin.

Pohjoismaiset rikoksentorjunnan asiantuntijat kokoontuivat Ruotsissa

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen tai vastaavien organisaatioiden edustajat kokoontuivat Ruotsissa syyskuun puolivälissä. Kokouksen kuultiin ajankohtaisista rikoksentorjunta-aiheista eri Pohjoismaissa, esimerkiksi rikoksentorjunnasta haavoittuvilla alueilla, paikallisen rikoksentorjunnan haasteista ja sen tukemisesta niin rahallisesti kuin asiantuntemusta ja koulutusta tarjoamalla.

Ensimmäisenä kokouspäivänä osallistujat vierailivat Tukholman lähellä sijaitsevassa Botkyrkan kunnassa, jota pidetään lähtökohtaisesti hyvin haasteellisena alueena rikoksentorjunnan näkökulmasta. Alueen asukkaista 56 prosentilla on maahanmuuttajatausta ja neljäsosa asukkaista on alle 18-vuotiaita. Erityisesti oleskelulupaa vailla olevien turvapaikanhakijoiden ja paperittomien myötä maahanmuuttajien määrän on arveltu lisääntyneen valtavasti viime vuoden aikana. Alueen monikulttuurisuutta kuvaa se, että asukkaat puhuvat äidinkielenään noin sataa eri kieltä. Alueella on kuitenkin tehty pitkäjänteistä työtä esimerkiksi ympäristön viihtyisyyttä lisäämällä. Ruotsin rikoksentorjuntaneuvostossa (BRÅ) on käynnistymässä myös tutkimus, jolla pyritään selvittämään, millainen rooli alueelle virallisen oikeusjärjestelmän rinnalle syntyneillä "epävirallisilla" järjestelmillä on. Erityisenä vaikeutena on ollut se, että esimerkiksi naapurustossa tapahtuvista perheväkivaltatapauksista, pahoinpitelyistä, huumekaupasta tai omaisuusrikoksista ei uskalleta ilmoittaa poliisille eikä tulla todistamaan oikeuteen. Kiinnostavana hankkeena Botkyrkanin poliisi ja sosiaalityöntekijä esittelivät kunnassa vanhemmille ja koululaisille Bystander-näkökulmasta toteutettavaa hanketta, jolla sivustakatsojille annetaan tietoa ja taitoa ehkäistä väkivaltatilanteita, puuttua väkivaltatilanteisiin ja toimia väkivallan uhriksi joutuneen tukena.

Kokouksen toinen päivä keskittyi kyberrikollisuuteen ja nettikiusaamiseen. Päivän aikana kuultiin tiiviit kuvaukset siitä, miten kyberrikollisuus ja nettikiusaaminen näkyvät eri Pohjoismaissa ja miten sitä pyritään ehkäisemään. Vuoden 2017 kokous järjestettäneen Islannissa.

Haaste-lehdessä 3/2016 teemana urheilu

Tuoreen rikoksentorjuntaneuvoston ja oikeusministeriön julkaiseman Haaste-lehden teemana on urheilu. Numerossa kerrotaan urheilun ja liikunnan ennaltaehkäisevistä vaikutuksista. Monissa hankkeissa on hyödynnetty liikunnan ja urheilun potentiaalia vaikeissa elämäntilanteissa elävien nuorten kanssa työskentelyssä. Urheiluun liittyy kuitenkin myös ikäviä ilmiöitä, kuten lasten harrastuksissa kokemaa väkivaltaa, huliganismia, tulosmanipulaatiota ja korruptiota.

www.haaste.om.fi

Euroopan rikoksentorjuntaverkostolta työvälineitä kyberrikollisuuden torjuntaan

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) on koonnut työkalupaketin, jossa esitellään keinoja kyberrikosten ehkäisyyn. Pakettiin on kerätty verkoston jäsenmaissa käytössä olevia käytäntöjä ja lainsäädäntöä sekä vuoden 2015 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa ehdolla olleita hankkeita. EUCPN:n kokoamassa paketissa erityistä huomiota on kiinnitetty lasten turvallisuuteen internetissä. Tarkoituksena on levittää tietoa hyviksi havaituista keinoista kyberrikosten parissa työskenteleville paikallisille ammattilaisille ja päätöksentekijöille.

Preventing cybercrime. Policies and Practicies. EUCPN Toolbox 8.

Ideahaku huono-osaisuuden vähentämiseksi

RAY etsii lokakuussa uusia kansalaistoiminnan innovaatioita ja avauksia huono-osaisuuden vähentämiseksi, esimerkiksi asunnottomuuden tai rikollisuuden vähentämiseen liittyen. Ideahaun tavoitteena on löytää kaikkein huono-osaisimpien hyvinvoinnin parantamiseksi täysin uusia kansalaisjärjestötoiminnan toimintatapoja ja -muotoja, joita ensi vuonna toimintansa aloittava Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) voisi jatkossa avustaa.

Korruption vastaisesta strategiasta pyydetään lausuntoja

Korruption vastainen yhteistyöverkosto on laatinut luonnoksen korruption vastaiseksi strategiaksi. Strategia valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. Luonnoksesta pyydetään lausuntoja laajasti eri tahoilta ja kansalaisilta Lausuntopalvelu.fi:ssä, jossa myös strategialuonnos on saatavilla. Lausuntoja voi antaa 14. lokakuuta saakka.

Julkaisuja

Poliisin toimintaa perheväkivaltatehtävissä selvitettiin

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Sisä-Suomen poliisilaitoksen perheväkivaltatehtäviä puolen vuoden ajalta. Fyysistä väkivaltaa liittyi poliisien kyselylomakevastausten perusteella puoleen tehtävistä. Perheväkivaltatehtäville oli tyypillistä toistuvuus, eli samassa osoitteessa käytiin puolen vuoden aikana useamman kerran.

Monica Fagerlund: Lähisuhdeväkivalta poliisin perheväkivaltatehtävillä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 123, Tampere 2016.

Neuvoja turvallisen kaupungin suunnitteluun

Ympäristöministeriön julkaisussa käsitellään rakennetun ympäristön vaikutusta turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen. Aihepiiri on jaoteltu neljään keskeiseen turvallisuusteemaan: sosiaalisesti turvallinen elinympäristö, rikoksia ja ilkivaltaa ehkäisevä elinympäristö, tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisevä elinympäristö sekä liikenneturvallinen elinympäristö. Julkaisu on tarkoitettu suunnittelijoille, asiantuntijoille, päättäjille ja asukkaille sekä muille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään rakennetun ympäristön turvallisuuteen liittyviin hyvin monenlaisiin eri näkökulmiin.

Aino Hirvola: Turvallinen kaupunki – näkökohtia rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. Suomen ympäristö 4/2016.

Uutiskirje