Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 8/2017

Julkaisuajankohta 18.12.2017 16.27
Uutinen

Rikoksentorjuntakatsauksessa aiheena petosrikollisuus ja sen ehkäisy

Markus Alanko esittelee petoskatsausta.Rikoksentorjuntaneuvoston asettaman työryhmän kokoamassa rikoksentorjuntakatsauksessa käsitellään petosrikollisuutta ja sen ehkäisyä Suomessa. Petosrikollisuuden määrä on ollut kasvussa 2010-luvulla Petokset työllistävät merkittävästi viranomaisia ja koskettavat monia tavallisia ihmisiä.

Katsauksen koonnut työryhmä kartoitti keinoja, joilla eri tahot voivat ehkäistä tai vähentää petoksia. Katsauksessa esitetään 11 suositusta toimenpiteiksi petosten ehkäisyyn. Ehkäisyssä korostuu viranomaisten ja pankkien aktiivisuus petoksista varoittamisessa ja kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä. Työryhmä painottaa, että jokaisen ihmisen valppaus ja kriittinen ajattelu ovat ensisijaisia petosyritysten torjumiseksi. Petosrikollisuudesta tarvitaan myös uutta ja kattavampaa tutkimustietoa torjuntatyön tueksi. Yhtenä ajankohtaisena haasteena on lisäksi ikääntyneisiin kohdistuvien petosten ehkäiseminen, sillä Suomen väestö ikääntyy ja petosten tekijät voivat käyttää ikääntyneiden haavoittuvaa asemaa hyväkseen.

Linkki rikoksentorjuntaneuvoston tiedotteeseen

Petosrikollisuus ja sen ehkäisy. Rikoksentorjuntakatsaus 2017.

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui joulukuussa Finanssialan vieraana

Rikoksentorjuntaneuvoston vuoden viimeisessä kokouksessa käsiteltiin petosrikollisuutta, kuntien rikoksentorjuntaa ja vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa. Johtaja Risto Karhunen kertoi kokousta isännöineen Finanssiala ry:n toiminnasta. Finanssialan toimijoilla eli vakuutus-, pankki- ja sijoitusyrityksillä on merkittävä rooli omaisuusrikollisuuden torjunnassa. Karhunen toimi myös puheenjohtajana rikoksentorjuntakatsauksen koonneessa työryhmässä, jonka työtä hän ja erikoissuunnittelija, työryhmän sihteeri Markus Alanko esittelivät kokouksessa. Erikoissuunnittelija Saija Sambou esitteli keskeisiä kohtia marraskuussa julkaistusta kuntien rikoksentorjuntaa käsittelevästä raportista. Kunnille suunnatussa kyselyssä nousi esiin, että tärkeä edellytys paikalliselle rikoksentorjunnalle on yhteinen tahtotila.

Rikoksentorjuntaneuvoston vuoden 2018 teemana on lähiympäristön turvallisuus. Teemaa käsitellään mm. neuvoston seuraavassa rikoksentorjuntakatsauksessa, tutkimusyhteistyössä ja viestinnässä.

Rikoksentorjunnan koulutukseen voi vielä ilmoittautua

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama rikoksentorjuntaosaamisen koulutus alkaa helmikuussa 2018. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kuntien työntekijöille, jotka työssään käsittelevät rikollisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Maksuttomassa koulutuksessa käsitellään mm. rikollisuuteen liittyvää perustietoa, rikoksentorjunnan organisointia, kuntien työvälineitä, turvallisuustyön aihealueita ja työn arviointia. Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja siihen kuuluu kaksi lähiopetuspäivää kurssin alussa ja lopussa sekä verkko-opetusta. Koulutukseen voi ilmoittautua 5.1.2018 mennessä.

Lisätietoa koulutuksesta Laurea-ammattikorkeakoulun sivuilla

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voitti Viro

Tallinnassa järjestetyn Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) teemana oli tänä vuonna kyberturvallisuus ja kyberrikollisuuden ehkäisy.  Kilpailun voitti Viro, jonka ehdokkaana oli Põltsamaan yhteislukion kyberturvallisuusopetus. Lukio on ensimmäinen eurooppalainen toisen asteen oppilaitos, jossa tarjotaan kyberturvallisuuteen liittyvä opintokokonaisuus osana normaalia opetusta. Opetuksen tavoitteena on kasvattaa nuorista tulevaisuuden kyberosaajia.

Kilpailussa palkittiin myös Tanskan ja Belgian hankkeet. Tanskan ehdokkaana oli Tanskan kuluttajaneuvoston, TrygFonden-järjestön ja Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston yhteistyössä kehittämä ”My digital self-defense” -sovellus, joka varoittaa käyttäjiä kyberhyökkäyksistä ja antaa turvallisuusneuvoja. Belgian ehdokkaana oli kansalaisten käyttöön tehty Cybersimple-sivusto, jossa on neuvoja ja suojautumisvinkkejä ajankohtaisten kyberuhkien varalle. Suomea kilpailussa edusti Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelu.

Lisätietoa Viron, Tanskan ja Belgian kilpailuhankkeista.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto on myös julkaissut uuden katsauksen kyberturvallisuudesta. Tutustu julkaisuun: EUCPN Thematic Paper no.11. Cyber Safety: A theoretical insight.

Haaste-lehdessä 4/2017 teemana tulevaisuus

Tuoreessa Haaste-lehdessä 4/2017 on teemana tulevaisuus. Numerossa arvioidaan yhteiskunnan muutosten vaikutusta rikollisuuteen ja sen ehkäisyyn sekä esitellään erilaisia digitaalisia oikeudellisia innovaatioita. Lehden tulevaisuuskyselyssä asiantuntijat näkivät rikollisuuden ennaltaehkäisyssä tarpeelliseksi mm. yhteistyön lisäämisen, eri alojen ihmisten kouluttamisen rikoksentorjunnan näkökulmista, dialogin lisäämisen ja nuorten kuuntelemisen, poliisin ennalta estävän toiminnan lisäämisen sekä teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisen. Rikoksentorjunta-palstalla arvioidaan kuntien turvallisuusvastaaville tehdyn kyselyn perusteella turvallisuustyön kehittämistarpeita.

Lue verkkoversio osoitteessa www.haaste.om.fi

Häirinnästä vapaa -kampanjassa jaetaan hyviä käytäntöjä

Oikeusministeri Antti Häkkäsen käynnistämässä #häirinnästävapaa-kampanjassa muistutetaan seksuaalisesta häirinnästä ja kehotetaan jakamaan hyviä toimintamalleja, joilla häirintää voidaan ehkäistä esimerkiksi työpaikoilla ja muissa yhteisöissä. Kampanjassa haastetaan organisaatioita myös julkisesti sitoutumaan häirinnän vastaiseen toimintaan. Ministeri Häkkäsen mukaan pelkkä lainsäädäntö ei riitä häirinnän kitkemiseen, vaan siihen tarvitaan jokaisen osallistumista.

Lisätietoa kampanjasta ja siihen osallistumisesta

Uudet verkkosivut harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta

Verohallinnon ylläpitämillä uusilla verkkosivuilla jaetaan tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niiden torjunnasta. Sivusto perustuu harmaan talouden tilannekuvaan, jonka tehtävänä on toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Sivusto ja tilannekuva välittävät myös tavallisille ihmisille tietoa siitä, miten harmaalta taloudelta ja talous- ja omaisuusrikoksilta voi suojautua.

Harmaa talous ja talousrikollisuus -verkkosivut

Tapahtumia

Seminaari nuorten rikosten ehkäisystä 21.3.2018

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää yhteistyössä nuorisoalan toimijoiden kanssa Helsingissä 21.3.2018 seminaarin teemalla nuoret rikoksen tekijöinä, uhreina ja sivustakatsojina. Seminaarissa esitellään materiaaleja, joiden avulla nuorten kanssa voi puhua rikoksista sekä kuullaan puheenvuoroja esimerkiksi alan järjestöilta. Seminaariin voivat osallistua nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, nuorten asioista päättävät ja muut asiasta kiinnostuneet. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan tammikuussa rikoksentorjunnan verkkosivuilla.

Seminaari ikäihmisten kokeman väkivallan ehkäisystä 31.1.2018

Ikäihmisten kaltoinkohtelun vastaista työtä tekevän Suvanto ry:n Juuri-hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä 31.1.2018. Hankkeessa on edistetty lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttamista vanhustyöhön. Päätösseminaarissa julkaistaan hankkeessa tehty väkivallan ehkäisytyön tueksi tarkoitettu työkirja. Seminaari on suunnattu vanhustyön ja väkivaltatyön toimijoille ja muille kiinnostuneille.

Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautuminen 12.1. mennessä

Julkaisuja

Internetin ja median rikostietoon reagoidaan eri tavoin

Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin yhteisessä tutkimushankkeessa on selvitetty, mistä ihmiset saavat tietoa väkivaltarikoksista ja miten tieto vaikuttaa turvattomuuden kokemuksiin. Nyt julkaistu raportti on osa laajempaa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa hanketta. Tutkimuksen mukaan uutismedia on useimmille tärkein rikostiedon lähde, mutta tietoa rikoksista saa nykyään monista kanavista, esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksen mukaan se vaihtelee, miten kukin reagoi rikoksiin liittyvään tietoon: ikääntyneet kokevat nuoria enemmän ahdistusta uutisista, kun taas nuoria saattaa ärsyttää uutisointi. Osa haastatelluista on kiinnostunut itse etsimään tietoa rikoksista, mutta samalla korostettiin kriittistä suhtautumista saatavilla olevaan tietoon.

Haara ym. (2017) Väkivalta pirstaloituvassa mediamaisemassa: Fokusryhmätutkimus uhkan kokemuksesta ja rikostiedon lähteistä. Tampereen yliopisto.

Afrikkalaistaustaisten syrjintäkokemukset yleisiä Suomessa

EU:n perusoikeusviraston toteuttaman tutkimuksen loppuraportin mukaan moni afrikkalaislähtöinen maahanmuuttaja kokee Suomessa syrjintää etnisen taustansa vuoksi. EU Midis II -tutkimuksessa on selvitetty EU-laajuisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maista tulleiden maahanmuuttajien syrjintäkokemuksia. Suomessa haastatelluista maahanmuuttajista 60 prosenttia kertoo kokeneensa syrjintää erilaisissa julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Tutkimuksessa arvioidaan, että syrjintäkokemukset heikentävät luottamusta julkisiin instituutioihin ja asuinmaahan.

EU Midis II -tutkimuksen raportti (englanniksi)

Uusi julkaisu vainon uhreja auttaville

Ensi- ja turvakotien julkaisemassa teoksessa annetaan neuvoja vainon uhrien auttajille. Teos on avuksi tilanteissa, joissa ammattilaiset pyrkivät auttamaan eron jälkeisen väkivallan uhan alla eläviä. Teos auttaa tunnistamaan vainon ja auttamaan kumppanistaan eronnutta ja perheen lapsia. Osana Mikkelissä toimivan VIOLA ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n yhteistä VARJO-hanketta julkaistavaan teokseen on kirjoittanut monia vainoon liittyvää työtä tai tutkimusta tekeviä asiantuntijoita sekä kokemusasiantuntijoita.

Lisätietoa Varjosta valoon -teoksesta

Hyvää joulua

Uutiskirje