Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman "Turvallisesti yhdessä" lausuntotiivistelmä
Selkeitä yhteistyökuvioita ja käytännön tukea

Julkaisuajankohta 4.10.2016 14.52
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto ja sen paikallinen rikoksentorjuntatyön jaosto valmistelivat Turvallisesti yhdessä – nimisen kansallisen rikoksentorjuntaohjelman yhdeksässä eri puolilla Suomea pidetyssä paikallisessa työpajassa kerättyjen ehdotusten pohjalta. Rikoksentorjuntaohjelma sisältyy oikeusministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelmaan ja siinä olevaan tavoitteeseen vähentää rikollisuutta.

Ohjelman tavoitteena on selkeyttää rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin, parantaa rikosten ehkäisyyn kytkeytyvää yhteistyötä ja verkostoitumista viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa sekä lisätä rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella tasolla. Ohjelman tarkoitus on myös edistää asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista rikosten ehkäisyn suunnittelussa ja kehittää kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä.

Turvallisesti yhdessä -rikoksentorjuntaohjelma sisältää 29 toimenpidettä paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi. Ohjelman erityinen paino on viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden yhteistyössä rikoksia ehkäisevien toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä saavutetaan vahvistamalla asukkaiden ja järjestöjen osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia niin alueensa rikollisuuden ehkäisyssä kuin muissakin turvallisuutta koskevissa päätöksissä. Paikallinen asukasaktivismi on turvallisuuden parantamisessa tärkeää, vaikkakaan ei korvaa viranomaistoimintaa.

Rikoksentorjuntaneuvosto hyväksyi ohjelman 16.6.2016 ja se lähti lausuntokierrokselle Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntoja saatiin lausuntopalvelun kautta 36 kpl ja oikeusministeriön kirjaamoon 7 kpl. Lausuntoja tuli kunnista, Kuntaliitolta, ministeriöistä, ministeriöiden alaisesta hallinnosta, aluehallintovirastoista, järjestöistä, tutkimuksen ja koulutuksen piiristä sekä yksittäisiltä kansalaisilta.

Rikoksentorjuntaohjelman visio

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen

Lausujilla oli mahdollisuus antaa yleisiä kommentteja ohjelmaan ja sen toimenpiteisiin. Sen lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan ohjelman toimenpiteiden konkreettisuutta ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja tekemään lisäehdotuksia ohjelman toimeenpanoa varten. Kaikki lausunnon antaneet tahot halusivat olla mukana ohjelman toimeenpanossa. Lausunnon antaneet ja ohjelman valmistelussa mukana olleet ministeriöt ilmoittivat olevansa mukana toteuttamassa ohjelmaa niiltä osin, kun sen koskee heidän toimiaan (SM, STM, LVM, TEM, OKM, YM).

Lausujat olivat tyytyväisiä siihen, että ennaltaehkäisy, yhdessä tekeminen ja yhteistyö sekä kansalaisyhteiskunnan rooli oli selkeästi esillä ohjelmassa. Lausujat pitivät hyvänä sitä, että erityisryhmät ja haavoittuvat ryhmät, kuten vammaiset, nuoret, ikääntyneet ja maahanmuuttajat oli erikseen huomioitu. Monet lausujista olivat kiinnostuneita toimimaan asiantuntijoina ja kanavina ja niitä toivottiin otettavan vieläkin laajamittaisemmin mukaan toimeenpanoon ja asiantuntijaryhmiin. Yhteistoiminnan lisäämistä, tietoon pohjautuvaa rikoksentorjuntaa, rikoksen ehkäisyä koskevaa viestintää ja laaja-alaista erilaisten keinojen käyttöä pidettiin tärkeinä. Kiitosta sai myös osallistava ote valmistelussa.

Kunnat olivat huolissaan ohjelmassa mainituista suunnittelu- ja viestintävelvoitteista ja muistuttivat, että jos kuntien velvoitteita lakisääteisesti lisätään, tulee valtion osoittaa tähän hallitusohjelman mukaisesti 100 % rahoitus. Ohjelmassa ei kuitenkaan esitetä lakisääteisiä velvoitteita. Useissa lausunnoissa tuli esille Rikoksentorjuntaohjelman suhde muihin turvallisuutta lisääviin ohjelmiin ja viranomaisiin. Lausujat toivoivat saumatonta yhteistyötä, kumppanuuksia ja selkeitä vastuita eri ohjelmien toteutukseen, jotta päällekkäiset verkostot ja työt vältettäisiin.

Koulutusta ja tietoa kentälle

Lausunnoissa tuli selkeitä toiveita oikeusministeriön yhteydessä toimivan rikoksentorjuntaneuvoston suuntaa: rikosten ehkäisyn tietopohjaa pitäisi kehittää, rikosten ehkäisyn tunnettavuutta pitäisi lisätä ja järjestää koulutuksia mm. kunnan johdolle, vastuu- ja virkamiehille sekä järjestöille ja asukkaille paikallisesti. Tietoa toivottiin myös rikoksentorjunnan ja ehkäisevän työn kustannuksia säästävistä vaikutuksista ja rikoksentorjunnan käsitteestä ja menetelmistä. Monesti kansalaisyhteiskunnan toimijat eivät miellä lähiyhteisöissä tekemällään työllä olevan rikoksia estäviä ja turvallisuutta lisääviä vaikutuksia.

Lausuntopyynnön yhteydessä vastaajia pyydettiin myös nimeämään edustamansa tahon käyttämiä hyviä käytäntöjä rikosten ehkäisemiseksi asukkaiden kuulemiseksi rikosten ehkäisemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Näistä käytännöistä rikoksentorjuntaneuvosto raportoi myöhemmin.

Linkit

» Turvallisesti yhdessä - kansallinen rikoksentorjuntaohjelma
» Eri tahojen lausunnot Lausuntopalvelu.fi:ssä