Suomalaisten näkemyksiä rikoksentorjunnasta selvitetty

Julkaisuajankohta 11.12.2014 19.07
Uutinen

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan suomalaisten rikoksentorjuntanäkemyksissä korostuvat ennaltaehkäisyn merkitys, vahva luottamus poliisiin ja usko rikoksentorjuntakeinojen vaikuttavuuteen.

Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa 2013 kysyttiin 15–74-vuotiaiden suomalaisten käsityksiä siitä, millaisen rikollisuuden ehkäisyyn voimavaroja tulisi suunnata ja mihin rikoksentorjuntakeinoihin rahallisia resursseja pitäisi käyttää. Lisäksi kysyttiin kansalaisten näkemyksiä paikallisesta rikoksentorjunnasta omalla asuinalueellaan. Aiemmin rikoksentorjuntakäsityksiä ei Suomessa ole juuri tutkittu.

Rahallisten resurssien näkökulmasta tärkeimmiksi rikoksentorjuntakeinoiksi suomalaiset nostivat nuorisotyön tehostamisen, poliisien määrän lisäämisen sekä päihdetyön ja alkoholi- ja huumeongelmien hoidon tehostamisen. Vähiten rahallisia resursseja haluttiin kohdentaa uusien vankiloiden rakentamiseen. Poliisin voimavarojen suuntaamisen kannalta keskeisimmiksi kohteiksi katsottiin perheväkivalta, huumeiden käyttö ja katuväkivalta. Näkemykset resurssien ja poliisin voimavarojen suuntaamisesta olivat samansuuntaisia kaikilla vastaajaryhmillä iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Omalla asuinalueella suosituimpina häiriökäyttäytymisen ja rikollisuuden ehkäisykeinoina pidettiin yhteisten tapahtumien järjestämistä alueen asukkaille sekä poliisin jalkapartioinnin lisäämistä. Naiset ja iältään vanhemmat vastaajat kokivat voimakkaampaa tarvetta häiriökäyttäytymisen ja rikollisuuden torjunnalle omalla asuinalueellaan. Koettua tarvetta paikalliselle rikoksentorjunnalle lisäsi myös heikko toimeentulo, rikollisuuden pelko ja omalla asuinalueella havaittu epäjärjestys. Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heidän omalla asuinalueellaan ei ole tarvetta tehdä mitään.

Kansallinen rikosuhritutkimus on nimetön, 15–74-vuotiaille suunnattu kysely, johon vastasi vuonna 2013 yhteensä 6 999 Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toteuttama kysely sisältää vuosittain toistettavan perusosan ja määräajoin toistettavan teemaosion. Vuonna 2013 teemaosio kartoitti rikosten torjuntaan ja tuomioistuinten toimintaan liittyviä näkemyksiä.

» Venla Salmi & Petri Danielsson: Suomalaisten käsityksiä rikoksentorjunnasta – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia 2013. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 41/2014.