Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 3/2019

Julkaisuajankohta 28.5.2019 13.13
Uutinen

 

 

Rikoksentorjuntakilpailu käynnistyy – aiheena nuorten huumesidonnainen rikollisuus

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämän kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana on tänä vuonna nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Ehdokashanke voi liittyä esimerkiksi nuorten huumeidenkäytön katkaisuun tai käytön aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena voi olla myös nuorten huumeiden käytön aiheuttaman oheisrikollisuuden tai järjestyshäiriöiden vähentäminen tai turvallisuuden tunteen parantaminen julkisilla paikoilla tai esimerkiksi hoito- ja asumispisteiden ympäristöissä. Kilpailuhankkeissa voidaan käyttää erilaisia rikoksentorjunnan menetelmiä. Ehdotukset tulee toimittaa oikeusministeriöön 23. elokuuta mennessä.

Tietoa rikoksentorjuntakilpailusta

Ansioitunut rikoksentorjunnan arviointitutkimus palkitaan

Rikoksentorjuntaneuvosto on perustanut rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkinnon, koska on tärkeää, että keinojen vaikuttavuutta tutkitaan ja rikoksentorjunnan kannattavuutta arvioidaan. Palkinto myönnetään tutkijalle konkreettisen vaikuttavuus- ja arviointitutkimuksen tekemisestä. Arviointitutkimuksen palkinnon lisäksi myönnetään opinnäytepalkinto. Palkinnon saamisen edellytyksenä on, että tutkimus/opinnäyte on tallennettu rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaoston perustamaan rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokantaan viimeistään 2.8.2019.

Lue lisää arviointitutkimuksen palkinnosta ja opinnäytepalkinnosta

 

Vuoden 2019 rikoksentorjunta-avustukset myönnetty

Oikeusministeriö myönsi avustusta viidelle paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustusta saivat Setlementti Tampere ry:n Tesoman hyvikset -hanke, Sexpo-säätiön Vertaisryhmätoiminta lapsikohteista seksuaalista mieltymystä kokeville -hanke, Turun kaupungin KOTA (Koululaisten turvallisuus) -hanke, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n Talouslähettiläs-hanke sekä Vuolle Setlementti ry:n Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihanke.

Hankkeista ja avustuspäätöksestä enemmän

 

Toinen rikoksentorjunnan täydennyskoulutus päättyi

Rikoksentorjuntaneuvosto järjesti keväällä yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa toisen laajan rikoksentorjuntakoulutuksen, johon sisältyi mm. verkkoluentoja, kaksi lähipäivää ja ryhmätyöprojekti ja johon osallistui 40 eri ammateissa toimivaa henkilöä ympäri Suomea. Toisena lähipäivänä huhtikuussa keskityttiin moniammatilliseen yhteistyöhön ja viestintään turvallisuustyössä sekä esiteltiin opiskelijoiden ryhmätyöt. Niiden aiheena oli mm. asuntomurtojen ehkäisy, nuorisorikollisuuden ehkäisy, päiväkotien vaara- ja uhkatilanteet sekä huumausaineisiin liittyvä rikollisuus kauppakeskuksen alueella. Koulutusta kiitettiin mm. hyväksi kattaukseksi monialaisesta turvallisuus- ja rikoksentorjuntatyöstä ja asiantuntevista luennoitsijoista. Käytännön järjestelystä, mm. lähipäivien määrästä, ryhmätöistä ja oppimisympäristöstä, tuli vähän ristiriitaista palautetta. Mahdollisen uuden koulutuksen järjestämisestä ei ole vielä päätetty.

 

Neuvoston kokouksessa keskusteltiin nuorisorikollisuuden ehkäisystä

Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 20. toukokuuta Nuorisotutkimusseuran tiloissa. Ensin kuultiin esittely Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminnasta. Verkoston tehtävänä on tehdä monitieteellistä nuoria koskevaa tutkimusta. Sen jälkeen kuultiin nuorisorikollisuuden ehkäisyä koskeneen tutkimuksen tuloksista (ks. alla). Tutkimus herätti kokouksessa runsaasti keskustelua mm. siitä, miten hyviä toimintamalleja voidaan viedä eteenpäin. Lisäksi kuultiin oikeusministeriön työryhmän valmistelemasta toimintamallista rikoksilla oireileville nuorille, joka julkaistaan piakkoin.

 

Tutkimus: Nuorisorikollisuuden ehkäisy edellyttää tukea, kuntoutusta ja jälkihuoltoa

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten tuki ja palvelut ovat pirstaleisia, eikä niiden vaikutuksia seurata. Rikoksia tekevien nuorten tukeen, kuntoutukseen ja jälkihoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota, todetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksessa. Puuttumisen käytännöt ja tukitoimet voivat riippua siitä, missä kunnassa nuori asuu. Rikosten ehkäisy ja niihin puuttuminen ovat useiden ammattilaisten ja hallinnonalojen vastuulla. Monissa kunnissa on toimintamalleja lieviin rikoksiin puuttumiseen. Tutkimus peräänkuuluttaa eri toimenpiteiden aiempaa parempaa koordinointia ja vankempia tukitoimia rikoksia uusiville nuorille varhaisen puuttumisen lisäksi. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimuksen tiedote ja linkki julkaisuun tietokayttoon.fi -sivuilla

 

Selvitys: Turvalliseksi koetun lähiympäristön suunnittelua kehitettävä

Tutkimustietoa pitäisi käyttää nykyistä järjestelmällisemmin hyväksi ja turvalliseksi koetun lähiympäristön suunnitteluun tarvitaan uudenlaista koulutusta. Turvallisuusnäkökulma pitäisi saada konkreettisesti ja systemaattisesti mukaan lähiympäristösuunnitelmiin, suositellaan toukokuussa julkaistussa selvityksessä. Lähiympäristö 2.0 -hanke selvitti turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytilaa. Hankkeen lopputuloksena syntyi 11 turvallisen lähiympäristön keskeistä suunnitteluperiaatetta. Ne koskevat mm. lähiympäristön laatua, valaistusta, kaupunkitilan luettavuutta, sosiaalisen elämän ja yhteistoiminnan mahdollistamista sekä toimintojen sekoittamista. Lisäksi hankkeen loppuraportissa annetaan suosituksia keinoista, joiden avulla voidaan lisätä lähiympäristön turvallisuutta ja rikosten ennaltaehkäisyä. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvityksen tiedote ja linkki julkaisuun tietokayttoon.fi -sivuilla

 

Pakka-toimintamalli vähensi päihtyneille anniskelua ravintoloissa

Katariina Warpeniuksen väitöstutkimuksen mukaan Paikallinen alkoholipolitiikka (Pakka) -toimintamallin avulla pystyttiin vähentämään päihtyneille anniskelua ravintoloissa. Anniskelusta kieltäytymisen määrä nousi Pakka-toiminnan myötä 23 prosentista 42 prosenttiin. Väitöstutkimuksessa arvioitiin paikallisten alkoholipolitiikkatoimien vaikutuksia anniskelupaikkojen myynnin valvontaan ja alkoholihaittoihin. Ostokokeissa päihtynyttä esittänyt näyttelijä testasi, noudattavatko anniskelupaikat kieltoa myydä alkoholia päihtyneille asiakkaille.

Väitöksen tiivistelmä

Ks. myös rikoksentorjunnan hyvät käytännöt: https://rikoksentorjunta.fi/pakka-toimintamalli

 

Vanhemmuuden etähoito onnistuu myös perusterveydenhuollossa

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-toimintamalli onnistuttiin siirtämään suomalaiseen neuvolajärjestelmään, kertoo tuore tutkimus. Toimintamalli on suunniteltu lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon vanhempainohjauksen avulla. Vaikuttavuustutkimuksessa oli mukana 232 perhettä Lounais-Suomessa ja käyttöönottotutkimuksessa 882 perhettä ympäri maata. 11-viikkoisen ohjelman keskeyttämisprosentti (12,4 %) laski käyttöönottovaiheessa lähes puoleen vaikuttavuustutkimuksen tilanteesta. Tämä voi kertoa siitä, että vanhemmat kokevat digitaalisesti toteutetun hoidon käyttäjäystävällisenä ja helposti saavutettavana.

Turun yliopiston tiedote ja linkki tutkimusartikkeliin

Ks. myös rikoksentorjunnan hyvät käytännöt: https://rikoksentorjunta.fi/voimaperheet

 

Keinoja monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) julkaisussa esitellään monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi ja aseman parantamiseksi keinoja, jotka perustuvat hyvien väestösuhteiden malliin. Raportissa esitellään yhdeksän ehdotusta nuorten oikeuksista. Niitä ovat oikeus itsemäärittelyyn ja oman taustan arvostamiseen, omaan kieleen, hyvinvoiviin vanhempiin, luotettaviin viranomaisiin ja päättäjiin, yhdenvertaiseen kohteluun, tuen saamiseen, oman toiminnan järjestämiseen, elämään ilman rasismia sekä unelmien toteuttamiseen.

Raportti: Oikeus kuulua joukkoon

Uutiskirje