Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 3/2020

Julkaisuajankohta 11.6.2020 17.30
Uutinen

Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Rikoksentorjuntaneuvoston asettama työryhmä ehdottaa, että myymälävarkauksia ehkäistään alakoululaisille suunnattujen viestintäkampanjoiden avulla. Kauppiaille ehdotetaan laadittavaksi oppaita näpistysrikollisuuden käsittelemiseksi. Lisäksi ehdotetaan mm. katusovittelun hyvien kokemusten hyödyntämistä sovittelutoiminnan kehittämisessä sekä poliisin ja kaupan toimijoiden tiedonvaihdon edistämistä monin keinoin. Raportissa on myös kattavaa tietoa myymälävarkauksista ja niiden ehkäisemisestä. Työryhmä kävi läpi myymälävarkauksien tekijöitä, tapauksia ja yleisyyttä mm. yritysuhritutkimusten, rikostilastojen ja kaupan tilastojen pohjalta.

Rikoksentorjuntaneuvoston tiedote

Myymälävarkauksien ehkäisyä kehittäneen työryhmän loppuraportti

 

Rikoksentorjuntakilpailu 2020 käynnistyy

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana on tänä vuonna järjestäytyneen, valtakulttuurin ulkopuolella tai sen reunamilla elävien perheiden, sukujen tai näiden kaltaisten ryhmittymien tekemän rikollisuuden ehkäiseminen. Ehdokashanke voi olla esimerkiksi nuorten parissa tehtävää ehkäisevää työtä, viranomaisten yhteistyötä hallinnollisen rikoksentorjunnan keinoin tai järjestäytyneestä rikollisuudesta irrottautumista tukevaa exit-toimintaa. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Ehdotukset on lähetettävä viimeistään 21. elokuuta.

Hakuilmoitusta pyydetään jakamaan yhteistyötahoille!

Lisätietoa rikoksentorjuntakilpailusta

 

Rikosten ehkäisyhankkeisiin myönnettiin valtionavustuksia

Oikeusministeriö on myöntänyt avustuksia seksuaali- ja väkivaltarikollisten kuntouttamiseen ja seksuaalirikosten torjuntaan, väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyyn, rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin sekä paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin. Avustuksia myönnettiin yhteensä 19 hankkeelle, jotka selviävät oheisista tiedotteista.

OM:n tiedote kuntouttaviin ohjelmiin ja väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyyn myönnetyistä avustuksista

OM:n tiedote nuorten mallin pilotointiin ja paikalliseen rikoksentorjuntatyöhön myönnetyistä avustuksista

Tietoa rikoksia ehkäisevien hankkeiden valtionavustuksista

Rikoksentorjuntaneuvoston blogissa aiheena paikallinen turvallisuusyhteistyö

Seppo Lehto Lapin Aluehallintovirastosta kirjoittaa blogissaan turvallisuusympäristön muutoksista ja turvallisuustyön haasteista sekä paikallisen yhteistyön ja kansalaistoiminnan merkityksestä.

Rikoksentorjuntaneuvoston blogi: Kuka olisi voinut uskoa? Kun mahdoton tulee kerta toisensa jälkeen mahdolliseksi

Rikoksentorjuntaneuvosto kokousti toukokuussa

Rikoksentorjuntaneuvoston kevätkokous pidettiin toukokuussa etäyhteyksien avulla. Kokouksen pääaiheena oli neuvoston asettaman myymälävarkaustyöryhmän raportti ja suositukset. Keskustelussa nousi esiin erityisesti syrjäytymisnäkökulma ja sosiaalityön tarve. Rikoksentorjuntaneuvosto päätti omalta osaltaan osallistua työryhmän suositusten toteuttamiseen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin rikoksentorjuntakilpailua 2020 ja raadin asettamista, Haasteen verkkolehden uudistamisen tilannetta ja rikoksenehkäisyn valtionavustuksia.

Amfetamiinin käyttö on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla poikkeusolojen aikana

THL:n jätevesitutkimukset osoittavat, että amfetamiinia käytetään pääkaupunkiseudulla nyt ennätyksellisen paljon. Sen käyttö on jatkanut kasvuaan poikkeusolojen aikana. Samalla huumerattijuopumusepäilyjen määrä on ylittänyt ensimmäistä kertaa alkoholirattijuopumusepäilyjen määrän. Tulokset vahvistavat poliisin näkemystä huumetilanteen kehittymisestä.

THL:n tiedote

Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista valtaosa naisia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 600 uhria, mikä on seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Aikuisiin kohdistuneesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puolet oli avio- tai avopuolisoiden välistä. Aikuisista uhreista 77 prosenttia oli naisia. Kaikista uhreista alaikäisiä oli 25 prosenttia. Alaikäisten uhrien osuus on noussut vuoden 2009 noin 18 prosentista vajaaseen 25 prosenttiin.

Tilastokeskuksen tiedote

Tapahtumat

Tulossa: Sovitteluseminaari 5. marraskuuta

Oikeusministeriö, Kirkkohallitus ja Kriminaalihuollon tukisäätiö järjestävät 5. marraskuuta asiantuntijaseminaarin ”Restoratiivinen oikeus yhteiskunnallisena voimavarana – mahdollisuudet ja haasteet 2020-luvulla”. Seminaari on tarkoitettu restoratiivisen oikeuden kysymyksistä ja kehittämisestä kiinnostuneille ja valtion, kuntien, kansalaisyhteiskunnan ja kirkollisen kentän toimijoille. Seminaari järjestetään Kirkkohallituksessa Helsingissä. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa syyskuussa.

Julkaisut

EUCPN:ltä tietopaketti huumeisiin liittyvän rikollisuuden ehkäisystä, tulossa pian suomeksi

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto EUCPN on julkaissut tietopaketin ja ”faktasivun” nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja muiden haittojen ehkäisystä. Se perustuu pitkälti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana järjestetyn Euroopan rikoksentorjuntakilpailun satoon. Julkaisu tulee lähiaikoina saataville myös suomeksi.

EUCPN Toolbox 16 – Preventing drug-related crimes

Afrikkalaistaustaisille suomalaisille rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää

Rasistinen syrjintä vaikuttaa Suomessa afrikkalaistaustaisten ihmisten elämään ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Tämä käy ilmi yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemästä selvityksestä syrjintäkokemuksista. Selvityksen mukaan syrjintää ja esimerkiksi rasistista häirintää tapahtuu julkisten tilojen lisäksi myös kouluissa ja työpaikoilla. Syrjintää liittyy kohtaamisiin arkipäiväisissä tilanteissa, mutta myös yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintatapoihin.

Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä

Yrityksille välineitä puuttua hyväksikäyttöön

“Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua – Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi" tarjoaa konkreettisia välineitä yrityksille puuttua hyväksikäyttöön. Työkaluja ovat riskien arviointi, ihmiskaupan vastaisen strategian laatiminen, sopimuskumppaneiden ennakkoarviointi, sopimusehtojen käyttö hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumisen näkökulmasta sekä alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppanien toiminnan tarkastukset ja arvioinnit.

HEUNI: Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi

Poliisin ennalta estävän strategian toimeenpanoa tarkasteltu

Ennalta estävä toiminta poliisilaitoksilla on kehittynyt, siihen on kohdistettu resursseja ja työllä on saavutettu tuloksia. Ennalta estävää työtä tekevät poliisit ovat varsin sitoutuneita työhönsä ja heillä on selkeä näkemys siitä, miten työtä tehdään. Poliisilaitosten välillä on kuitenkin eroja ennalta estävän toiminnan toteutuksessa. Muun muassa tästä kertoo tuore toimeenpanoraportti, jossa tarkastellaan työn tuloksia vuonna 2019.

Poliisin ennalta estävän toiminnan strategia ENSKA: Toimeenpanoraportti 2019
 

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö toivottaa hyvää kesää ja lomaa!