Rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirje 6/2021

Julkaisuajankohta 17.12.2021 13.53
Uutinen

 

 

Suomi toiseksi Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa

 Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus arvioitiin toiseksi parhaaksi hankkeeksi vuoden 2021 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Raati piti hankkeen ansioina sosiaalisten taitojen lähestymistapaa, moniammatillista yhteistyötä sekä keskittymistä tutkimuksessa ja käytännössä laiminlyötyihin alueisiin. Teemana oli tänä vuonna alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen.

Eurooppalaisen kilpailun voitti Unkarin ”Pyydä apua” -ohjelma, jossa kiusaamiseen ja lasten mielenterveysongelmiin tartutaan erilaisten taiteen ja kasvatuksellisten työkalujen avulla. Kolmanneksi parhaaksi arvioitiin Tsekin hanke, jossa kiusaamisen uhrit ja sivustakatsojat voivat verkossa toimivan ”turvalaatikon” kautta nimettömästi ilmoittaa koulussa tapahtuneista huolestuttavista asioista.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto julkisti hyvien käytäntöjen konferenssissa myös tietopaketin alaikäisiin kohdistuvaan kiusaamiseen puuttumisesta. Siinä kerrotaan kiusaamisesta ilmiönä sekä esitellään vaikuttavia puuttumisen keinoja ja 2021 kilpailuun osallistuneet hankkeet.

Lue lisää Rikoksentorjunta.fi-uutisesta

Tutustu EUCPN:n tietopakettiin kiusaamisen ehkäisystä (englanniksi)

Blogi: Rikoksentorjunta perustuu tutkimukseen

Tuoreimmassa rikoksentorjuntaneuvoston blogissa on aiheena rikoksentorjuntaa koskevan tutkimuksen tilanne. Kriminologian professori ja neuvoston tutkimusjaoston puheenjohtaja Janne Kivivuori käy blogissaan läpi, miten tavoitteet rikoksentorjunnan tutkimusperustan tukemiseksi ovat toteutuneet päättyneellä kaudella.

Janne Kivivuori blogi 30.11.

Haasteen 4/2021 teemana rikoksentorjunnan muuttuvat toimijat ja toimintakentät

Marraskuussa ilmestyneessä Haaste-lehdessä on teemana "rikoksentorjunnan muuttuvat toimijat ja toimintakentät". Artikkeleissa käsitellään mm. kolmannen ja yksityisen sektorin rooleja kriminaalipolitiikassa sekä sitä, miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat toimintaympäristöä. Aiheina on mm. ennakoiva poliisitoiminta, poliisin tiedonhankinta, pimeän verkon huumekauppa, vankeusaikaisen rikollisuuden torjunta, Rikosseuraamuslaitoksen ja järjestöjen yhteistyö, soten vaikutus kuntien turvallisuustyöhön, maaseudun rikoksentorjunta, rikoksentorjuntaohjelman seuranta ja paljon muuta.

Haaste 4/2021

Väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyn avustukset haettavana

Oikeusministeriö myöntää erityisavustuksia väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan ja toimintamallien kehittämiseen sekä niiden vaikutusten arviointiin. Vuoden 2022 haussa priorisoidaan hankkeita, joissa koulutetaan lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kunnan ja sidosryhmien toimijoita, sekä hankkeita, jotka edistävät lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn. Hakuaika päättyy 3. tammikuuta.

Lisätietoa väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyn avustuksista

Paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden avustushaku alkaa tammikuussa

Tammikuussa avautuu perinteinen paikallisen rikoksentorjuntatyön rahoitushaku. Oikeusministeriön myöntämä erityisavustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Haun käynnistymisestä ja tarkemmasta teemasta tiedotetaan rikoksentorjunnan verkkosivuilla ja muissa viestintäkanavissa.

Huumausainepolitiikassa jatketaan yhteistyötä huumehaittojen ehkäisemiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa periaatepäätöksen huumausainepolitiikasta 2021–23. Linjauksissa korostetaan mm. varhaista puuttumista monialaisessa viranomaistoiminnassa nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Periaatepäätöksessä linjataan myös päihdepalvelujen kehittämistä, haittojen vähentämisen toimia ja huumausainerikollisuuden torjuntaa.

STM:n tiedote 9.12.

 

Tapahtumia

Rikoksentorjunnan organisoinnista järjestetään työpajat 27. ja 28. tammikuuta

Oikeusministeriö järjestää tammikuun lopulla kaksi saman sisältöistä työpajaa, joissa ideoidaan rikoksentorjunnan mahdollista uudelleenorganisointia valtioneuvostotasolla. Kokoontumisen muoto riippuu koronatilanteesta. Työpajoihin lähetetään lähiaikoina kutsuja rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan osallistuneille tahoille ja joillekin sidosryhmille. Jos et saa kutsua ja olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä Markus Alankoon.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Markus Alanko, p. 2951 150 400, [email protected]

Rikosuhripäivystys kouluttaa kohtaamaan lähisuhdeväkivallan uhrin

"Pelotti ja hävetti, uskooko minua kukaan?" -koulutuksessa saa käytännöllistä tietoa lähisuhdeväkivallan dynamiikasta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja rikoksen uhrin kohtaamiseen, ymmärrystä uhrin käyttäytymisestä sekä tietoa siitä, miten voi omalta osaltaan vaikuttaa rikosprosessin sujuvuuteen ja ohjata osapuolia tukipalveluihin.

Koulutus on maksuton ja se on erityisesti räätälöity poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille. Koulutuspäiviä järjestetään maalis–syyskuussa usealla paikkakunnalla. Ilmoittautuminen koulutuksiin avataan alkuvuonna.

Lisää tietoa koulutuksesta

 

Tutkimuksia

Rikollisuustilanne 2020 -katsaus: Rikokset lisääntyivät viidenneksellä viime vuonna

Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosin laskenut. Vuonna 2020 rikokset kuitenkin lisääntyivät selvästi edellisvuodesta. Merkittävänä osatekijänä on ollut omaisuus-, liikenne ja huumausainerikosten kasvu. Myös viranomaisten tietoon tulleet seksuaalirikokset ovat lisääntyneet, ilmenee Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksestä.

Poliisin tietoon tulleet rikokset ja hälytystehtävät vähenivät kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Poikkeuksena olivat kuitenkin kotihälytykset, jotka tosin lisääntyivät huomattavasti jo hieman ennen kevään poikkeusolojen alkua. Poikkeusolojen aikana lisääntyivät erityisesti häiritsevästä metelistä johtuneet kotihälytykset, mutta myös häiriöksi olevista henkilöistä ja perheväkivallasta johtuneet kotihälytykset lisääntyivät.

Julkaisussa pureudutaan eri rikoslajien ominaispiirteisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin hyödyntämällä viranomaislähteitä ja kyselytutkimuksia. Tarkastelun kohteena ovat keskeiset rikoslajit sekä ajankohtaiset rikollisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten nuorisorikollisuus, ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rikollisuus ja rikollisuus koronapandemia poikkeusolojen aikana.

Rikollisuustilanne 2020. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Toim. Ilari Kolttola. Katsauksia 49/2021. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

Tutkimus: Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointi on haasteellista

Itä-Suomen yliopiston koordinoiman tutkimuksen mukaan vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointi kaipaa yhtenäistämistä niin käytettyjen käsitteiden kuin käytäntöjen suhteen. Riskiarviointien tulokset yksilötasolla sisältävät paljon epävarmuustekijöitä. Väkivaltariskin arviota olisi tämän vuoksi perusteltua käyttää rikosoikeudellisesta näkökulmasta korkeintaan täydentävänä osana vapauttamis- tai seuraamusharkintaa.

Tutkimuksessa selvitettiin vaarallisuuden, väkivaltariskin ja uhkan arvioimiseen käytettäviä menetelmiä, ja miten tällaisia arvioita voitaisiin parhaiten hyödyntää. Arviointeja tehdään nykyisin esimerkiksi rangaistusta tuomittaessa, vankia vapautettaessa ja poliisissa epäiltäessä rikoksen uhkaa. Lisäksi selvitettiin vuoden 2019 lakiuudistuksen vaikutuksia.

Matti Tolvanen ym: Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:70.

Aarne, Saija, Markus, Heidi ja Riikka toivottavat hyvää joulua ja vuotta 2022!

 

Uutiskirje