Vantaan rikoksentorjuntaseminaarin 16.–17.9.2014 aineistot saatavilla

Julkaisuajankohta 21.10.2014 19.11
Uutinen

Rikoksentorjuntaneuvosto ja Vantaan kaupunki järjestivät yhteistyössä vuoden 2014 rikoksentorjuntaseminaarin 16.–17.9. Tiedekeskus Heurekassa Tikkurilassa. Tilaisuus oli samalla rikoksentorjuntaneuvoston 25-vuotisjuhlaseminaari.

Seminaari keskittyi laajaan yhteistyöhön paikallisessa rikoksentorjunnassa. Kahtena seminaaripäivänä kuultiin esityksiä mm. asukkaiden osallistumisesta oman asuinalueensa turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen, paikkatiedon hyödyntämisestä väkivallan vähentämisessä sekä Vantaan laaja-alaisesta yhteistyöstä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Seminaarin kansainvälisenä esiintyjänä kuultiin Göteborgin yliopiston dosentti Thomas Jordania, joka kertoi paikallistoimijoiden työn ja tavoitteiden yhteensovittamisesta. Seminaarin rinnakkaissessiossa esiteltiin tarkemmin rikoksentorjuntaneuvoston naapuriapuhankkeen tuloksia ja suosituksia sekä kuultiin mm. Vaasassa toteutetuista oppilaiden turvallisuuskävelyistä ja niiden tuloksista.

Tiistai 16.9.2014

Avaus

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi seminaarin aiheiden hyvällä tavalla jatkavan ja edistävän sitä rikoksentorjuntaneuvoston pitkään painottamaa asiaa, että työtä rikosten ehkäisemiseksi ja turvallisuuden edistämiseksi täytyy tehdä paikallistasolla, kunnissa, kouluissa, asuinalueilla, siellä missä ihmiset ovat. Se vaatii yhteistyötä ja yhteistyö vaatii tavoitteiden yhteensovittamista.

 

Pitkäjänteisen rikoksentorjuntatyön mahdollisuudet

Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala keskittyi esityksessään antamaan esimerkkejä siihen, että tehokas rikoksentorjunta on taloudellisesti kannattavaa. Erityisesti tämä näkyy Takalan mukaan pitkäkestoisissa hankkeissa. Useat tutkimukset osoittavat, että varhainen tuki ja puuttuminen ovat usein yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavia siinäkin tapauksessa, että niillä on tuntuvia vaikutuksia vain pieneen osaan kohteena olevista nuorista.

Takalan esityksen tiivistelmä

Paikallistoimijoiden työn ja tavoitteiden yhteensovittaminen

Dosentti Thomas Jordan Göteborgin yliopistosta esitelmöi paikallistoimijoiden työn ja tavoitteiden yhteensovittamisesta. Jordan keskittyi esityksessään monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja avaintekijöihin niiden ratkaisemiseksi. Jordanin mielestä näille ongelmille on yhteistä mm. se, että niiden syyt ja seuraukset ovat monitahoiset ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä monen toimijan taholta. Jordan painotti, että kaikkien keskeisten toimijoiden perspektiivi ongelmien syihin, seurauksiin ja ratkaisumalleihin tulee ottaa huomioon, jotta työ olisi tehokasta.

Suomenkielinen tiivistelmä Jordanin esityksestä

Thomas Jordanin esitys

Naapuriapu -hanke

Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen esitteli Naapuriapu -hanketta. Hanke on osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Sitä valmisteli laaja-alainen työryhmä, minkä puheenjohtajana Lemmetyinen toimi. Työryhmä on koonnut suosituksia ja keskeisiä havaintojaan naapuriavusta, lähidemokratiasta ja osallisuudesta. Työryhmän raportti on valmistunut.

Turvallisuusyhteistyö Vantaalla

Vantaan kaupungin valmiuspäällikkö Jouko Sillanpää kertoi Vantaalla tehtävästä laaja-alaisesta turvallisuustyöstä ja esitteli keskeisiä turvallisuuteen liittyviä tilastoja Vantaalta sekä Vantaan turvallisuusyhteistyön päätoimilinjat vuosille 2013-2016.

Sillanpään esitys

 

Rinnakkaissessiot

Naapuriapu -työpaja

Työpajassa esiteltiin Uusi paikallisuus -hanke ja Vantaan Koivukylän turvallisuushanke. Uusi paikallisuus -hankkeessa kehitetään ja toteutetaan menetelmiä, jotta asukkaat voivat vaikuttaa omaan paikallisyhteisöönsä sekä kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Vantaan Koivukylän turvallisuushankkeessa haluttiin parantaa asemanseudun ja Havukosken alueen turvallisuutta. Käytännössä tämä toteutettiin yhteisöprojektilla, laajalla viranomaisyhteistyöllä ja asukkaiden kouluttamisella. Tavoitteena oli saada alueen eri toimijat sitoutumaan yhteistyöhön ja kehittämään aseman seutua alueen turvallisuuden ja koetun turvallisuuden tunteen parantamiseksi.

Vantaan Koivukylän turvallisuushanke

Uusi paikallisuus

Tiivis raportti työpajasta

 

Koulujen turvallisuus

Sessiossa käytiin läpi Vaasassa pilotoituja oppilaiden turvallisuuskävelyitä ja turvallisuustyötä Vantaan sivistystoimessa. Oppilaiden turvallisuuskävelyt -hankkeessa tavoitteena oli kartoittaa lasten silmin kouluympäristön turvallisuuteen liittyviä tekijöitä sekä osallistaa oppilaita ja opettaa miten he voivat itse vaikuttaa oman ympäristönsä kehittämiseen.
Tiivis raportti koulujen turvallisuus -rinnakkaissessiosta

Oppilaiden turvallisuuskävelyt

Turvallisuustyö Vantaan sivistystoimessa

Talousrikollisuus ja sen torjuntayhteisvoimin

Sessiossa esiteltiin talousrikollisuutta ja sen torjuntaa yleisellä tasolla ja kahden esimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki oli kuvaus kuinka vakuutusyhtiöt voivat käytännössä torjua harmaata taloutta. Toinen esimerkki keskittyi oppilaitosyhteistyöhönä osana harmaan talouden torjuntakampanjaa.

Talousrikostorjunta - kolme lähestymistapaa

Harmaan talouden torjunta ja vastuullisuus rakentamisessa

Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa

 

Keskiviikko 17.92014

Valaistus ja turvallisuus

Helsingin kaupungin valaistuspäällikkö Juhani Sandström esitteli miten valaistukseen liittyvät tekijät otetaan huomioon kaupunkialueilla katu- ja puistosuunnitelmissa. Valaistuksella on suuri merkitys ihmisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen.

Sandströmin esitys

Väkivallan vähentäminen Porissa väkivallan tihentymäkartoituksen ja yhteisöllisten toimien avulla

Komisario Tuomo Katajisto esitteli miten Porissa on kartoitettu väkivallan keskittymiä ja miten niihin aiotaan puuttua. Sijainnin lisäksi tärkeää oli tietää myös miten väkivallan teot sijoittuvat ajallisesti, jotta niitä voidaan vähentää tehokkaammin.

Katajiston esitys

Rinnakkaissessiot

Naapuriapu -työpaja

Sessiossa esiteltiin naapuruussovittelua ja Hyvä kasvaa Järvenpäässä –hanketta. Naapuruussovittelutoiminnan tarkoituksena on ratkaista naapuruuskonflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja estää niiden kärjistyminen. Hyvä kasvaa Järvenpäässä on asukasliike paremman ympäristön puolesta ja se on herättänyt paljon kiinnostusta innovatiivisten ratkaisujensa kautta.

Tiivis raportti sessiosta

Naapurisovittelu

Kaupunkisuunnittelu ja turvallisuus

Erilaiset rakennetut ympäristöt tuottavat eriasteista rikollisuutta. Tähän vaikuttaa usein sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös itse elinympäristö. Tästä syystä onkin tärkeää löytää ne piirteet, jotka ovat ominaisia korkean ja matalan rikollisuuden alueille. Löytämällä nämä, on mahdollista suunnitella ympäristöä vähemmän rikollisuutta suosivaksi. Kiinnittämällä huomiota turvallisuusseikkoihin jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa luodaan hyvä pohja turvalliselle elinympäristölle.

Kivistö turvallisuus kaupunkisuunnittelussa

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla

Tiivis yhteenveto sessiosta

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Väkivaltaan puuttuminen ja sen ehkäiseminen kuuluu kaikille. Väkivallasta puhuminen ja sen näkyväksi tekeminen on yksi keino ehkäistä väkivaltaa. Väkivallan tunnistaminen on keskeistä viranomaisten työssä, mutta myös erilaiset järjestöt kohtaavat väkivallan uhreja.

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ Vantaalla

Tiivis raportti sessiosta

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa: Nuorten ohjaus ja tukikeskus Kipinä

Vantaalla Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinässä tarjotaan apua alle 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa tai jos opinnot ovat keskeytymässä. Tavoitteena on, että jokainen nuori löytää peruskoulun jälkeen mielekkään opiskelupaikan tai muun kiinnekohdan elämäänsä.

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa

Vuoden 2014 kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittajahanke: HAPKE 2

Hankkeen tavoitteena oli ihmiskaupan vastainen työ ja etenkin työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjunta. Toiminta keskittyi haavoittuvassa asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin vastaanottojärjestelmässä. Hankkeella pyrittiin parantamaan palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja kykyä ehkäistä ihmiskauppaa sekä tunnistaa ja auttaa ihmiskaupan uhreja. Hankkeessa laadittiin toimintakäsikirja, jossa kuvataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta ja prosessit. Hankkeessa myös kehitettiin Ihmiskauppa.fi -sivustoa palvelemaan paremmin mahdollisia uhreja sekä ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä ja uhreja auttavia tahoja.