2019

Oikeusministeriö myönsi avustusta viidelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 252 452 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

 1. Setlementti Tampere ry:lle Tesoman hyvikset -hankkeeseen  8 200 euroa. Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja varhaisnuorten parissa tehtävää työtä ja puuttua häiriökäyttäytymiseen.
 2. Sexpo-säätiölle Vertaisryhmätoiminta lapsikohteista seksuaalista mieltymystä kokeville -hankkeeseen 11 800 euroa. Hankkeen tavoitteena on perustaa vertaistukiryhmä täydentämään Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteisessä SeriE-hankkeessa tehtyä yksilöllistä asiakastyötä.
 3. Turun kaupungille KOTA (Koululaisten turvallisuus) -hankkeeseen 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on osallistaa yläasteikäiset nuoret turvallisuustiedon keräämiseen karttapohjaisen mobiilikyselyn avulla
 4. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:lle Talouslähettiläs -hankkeeseen 12 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa talouslähettiläitä vertaiskouluttajiksi kertomaan ikääntyneille taloudellisesta kaltoinkohtelusta, petoksista ja huijauksista.
 5. Vuolle Setlementti ry:lle Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihankkeeseen 18 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on avata keskustelua sekä lisätä osaamista ja tunnistamisen keinoja kunniaväkivallan monimuotoisuudesta.

2018

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 9 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 190 545 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

 1. Kalliolan Setlementti ry 12 000 euroa Naapuruuskohtauttamo -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on työpajojen ja naapuruuskampanjan avulla osallistaa alueen asukkaita turvallisen ja toimivan kohtaamispaikan luomiseen. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.
 2. Turun kaupunki 13 000 euroa Ratkaisut turvallisuuden tunteen lisäämiseen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on osallistaa asukkaat oman asuinalueensa turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseen. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.
 3. Valo-valmennusyhdistys ry 16 000 euroa KNOW – kokemustieto nuorten rikostentorjunnassa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia keskustella sekä saada tietoa rikollisuudesta eri näkökulmista ja heille annetaan mahdollisuus osallistua itse turvallisen ympäristön kehittämiseen Itä-Helsingissä. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.
 4. Vantaan kaupunki 29 000 euroa Meidän Korso – Kaikkien Korso -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on antaa asukkaiden ja järjestöjen ideoida syrjäytymistä ehkäiseviä sekä yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja toteuttaa niitä. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.

2017

Oikeusministeriö myönsi avustusta kuudelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 16 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 245901 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

 1. Maahanmuuttajien Päihde- ja Mielenterveysongelma ry 22000 euroa Rikoksista irtautuminen ja yhteiskuntaan integroituminen (KULAN) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tukea vaikeasti tavoitettavissa olevia rikostaustaisia nuoria yhteiskuntaan sopeutumisessa. Helsingissä toimivassa hankkeessa kehitetään myös perheille ja nuorille tarkoitettua mallia, jolla tuetaan rikoksista irtautumista. Lisäksi tavoitteena on lisätä maahanmuuttajaperheiden luottamusta viranomaisiin ja tietoa eri viranomaisten palveluista.
 2. Romano Missio ry 10000 euroa Teme apre – Romaninuorten tukityö -hankkeeseen. Hankkeessa jalkaudutaan kadulle kohtaamaan vaikeassa asemassa olevia romanilapsia ja -nuoria pääkaupunkiseudulla. Heille tarjotaan tukea arjessa selviytymiseen, koulunkäyntiin ja harrastuksiin. Romanityöntekijät ja vapaaehtoiset ohjaavat apua tarvitsevia nuoria oikeisiin palveluihin. Tavoitteena on lisätä nuorten itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä luottamusta yhteiskunnan palveluihin.
 3. Suomen Pakolaisapu ry / Naapuruussovittelun keskus 3000 euroa Naapuruussovittelun käsikirjan levittäminen ja sovittelutyöotteen juurruttaminen yhteistyökumppaneille -hankkeeseen. Naapuruussovittelun keskus on tuottanut Naapuruussovittelun työkirjan, jota pyritään hankkeessa levittämään. Kirjassa on ohjeita naapuruussovittelun toteuttamiseen, jolla pyritään ehkäisemään konfliktien kärjistymistä ja rohkaistaan puuttumaan häiriötilanteisiin. Kirja on suunnattu asumisen toimijoille, esim. isännöitsijöille, asumisneuvojille ja sosiaaliohjaajille.
 4. Suomen Setlementtiliitto ry 20000 euroa Osallisuusmenetelmät paikallisen turvallisuuden- ja rikoksentorjuntasuunnittelun työkaluna -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on levittää osallisuusmenetelmiä (esim. world café -menetelmä) ja niihin liittyvää osaamista. Tavoitteena on kouluttaa kuntien työntekijöitä osallisuusmenetelmien käyttäjiksi ja järjestötyöntekijöitä fasilitoijiksi tapahtumiin. Osallisuusmenetelmiä voidaan hyödyntää mm. paikallisessa turvallisuustyössä ja hyvien etnisten suhteiden luomisessa.
 5. Fingerroosin säätiö 13300 euroa Ikääntyneet ja talous -hankkeeseen. Hankkeessa pyritään ehkäisemään ikääntyneiden taloudellista hyväksikäyttöä ja puuttumaan siihen Turun seudulla. Hankkeessa halutaan tuoda ilmiötä tunnetummaksi ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, lisäksi ikääntyneet osallistuvat itse heille suunnattujen palveluiden suunnitteluun. Hankkeessa sovelletaan saksalaista mallia, jossa ikääntyneiden tietoisuutta aiheesta on lisätty mm. teatteriesitysten keinoin.
 6. Lions Club Vantaa / Korso ry 1700 euroa Tulevaisuuden Korso -hankkeeseen. Hankkeeseen kuuluu Korson Turvallisuustyöryhmän järjestämä tilaisuus, jossa Korson nuoria pyydetään kertomaan ajatuksiaan tulevaisuuden Korsosta. Nuoret saavat valitsemallaan tavalla esitellä ehdotuksiaan siitä, miten Korsoa pitäisi kehittää, ja nuorten ehdotukset toimitetaan Vantaan kaupungin viranomaisille.

2016

Oikeusministeriö myönsi avustusta kuudelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa (avustussumma puolittui entisestä). Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 235 684 euroa. Avustusta saivat seuraavat hankkeet:

 1. Africans and African-Europeans Association (AFAES ry) 15 000 euroa Uussuomalaiseksi-hankkeeseen. Verkostoitumis- ja integroitumishankkeessa tavoitteina on ennaltaehkäistä rikoksia, integroida osallistujia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä motivoida ja voimaannuttaa turvapaikanhakijoita. Kohderyhmänä ovat afrikkalaistaustaiset maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, erityisesti nuoret naimattomat miehet sekä yksinhuoltajaäidit. Hankkeen toiminta sisältää kielen ja kulttuurin opettelua, vertaistukiryhmiä ja mentorointia sekä työ-, opiskelu- ja harjoittelupaikkojen etsimistä.
 2. Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 18 000 euroa Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukikeskus -hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena on perustaa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tarkoitettu tukikeskus, jossa heille tarjotaan muun muassa apua koettuihin ongelmiin, harrastusmahdollisuuksia sekä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tukikeskus on turvallinen tila, jossa saa apua vieraan kulttuurin ja ympäristön tuottamiin vaikeuksiin. Tukikeskus perustetaan usean eri toimijan yhteistyönä Vantaan Hakunilaan.
 3. Laurea-ammattikorkeakoulu 10 000 euroa ANTURA-hankkeeseen. Hankkeessa arvioidaan kaupunkien tai kaupunginosien asukasfoorumien toimintaa ja esitetään kehitysideoita niiden parantamiseksi. Hankkeen kohteena on Espoon Suur-Leppävaaran asukasfoorumi ja painopisteenä erityisesti maahanmuuttajiin kohdistuvan toiminnan arviointi. Hanke toteutetaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden, asukas- ja maahanmuuttajafoorumiaktiivien sekä Laurean tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä. Hankkeessa tuotetaan opaskirja asukasfoorumien järjestämiseen.
 4. Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveys ongelma ry 6 000 euroa Parempaan tulevaisuuteen -hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena on puuttua Itä-Helsingin alueen turvapaikanhakijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Kohderyhmänä ovat Afganistanista ja Somaliasta tulleet sekä muut arabiankieliset turvapaikanhakijat, erityisesti 18−29-vuotiaat miehet. Turvapaikanhakijoiden on vaikea saada apua näihin ongelmiin Suomessa. Hankkeessa jaetaan omankielisiä ohjeita ja tietoa turvapaikanhakijoille ja jalkaudutaan kohderyhmän pariin.
 5. Suomen afrikkalaiset työttömät ry 6 000 euroa Tullaan tutuksi -hankkeeseen. Hankkeessa edistetään kantaväestön ja turvapaikanhakijoiden kohtaamisia julkisissa tiloissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tavoitteena on, että kummankin ryhmän edustajat tutustuvat toisiinsa, ennakkoluulot vähenevät ja turvallisuudentunne lisääntyy. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja toiminnan kohteiksi valitaan 1−3 vastaanottokeskusta lähiympäristöineen.
 6. Suomen Setlementtiliitto ry 15 000 euroa Vertaileva selvitys turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista pakolaisia vastaanottavissa kunnissa -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, millaisia vaikutuksia turvapaikanhakijoiden tulolla ja vastaanottokeskuksilla on ollut paikkakunnilla koettuun turvallisuuteen ja millaiset tekijät selittävät eroja eri paikoissa. Turvallisuuskokemuksia selvitetään kymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Hankkeen tuloksia hyödynnetään vastaanottokeskusten, turvapaikanhakijoiden ja paikallisen asukasyhteisön suhteiden edistämisessä.

2015

Oikeusministeriö myönsi avustusta 10 rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 140 000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 36 ja haettujen avustusten yhteissumma oli 734 640 euroa. Avustusta saivat:

 1. Helsingin kaupunki 15 000 euroa Olen Muslimi Olen Suomalainen -hankkeeseen: Tarkoituksena on Englannissa kehitetyn radikalisoitumisen ehkäisyn koulutuskokonaisuuden pilotointi ja levitys Suomessa. OMOS-ohjelma auttaa kehittämään kahden kulttuurin välillä asuvien, erityisesti nuorten, identiteettiä omasta itsestään ja uskostaan.Tavoitteena on myös lisätä väkivaltaista radikalisoitumista ennalta ehkäisevien toimintamuotojen osaamista ja kehittämistä Suomessa.
 2. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliike ja Järvenpään kaupunki 7 000 euroa Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen toimintamallin kuvaus, materiaalia paikallistason kansalaistoiminnan tueksi -hankkeeseen: Tavoitteena on dokumentoida asukasliikkeen toimintamalli ja koota vinkkipankki. Näin vastaavaa toimintaa suunnittelevat saavat nopeasti käynnistettyä vaikuttavan, asuinalueensa turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistävän kansalaistoiminnan. Toimintaa tarkastellaan myös yhteistyökumppaneiden roolin kannalta.
 3. Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys 13 000 euroa Hyvinvointia ja osallisuutta aikapankista -hankkeeseen: Tarkoituksena on kehittää ja pilotoida toimiva aikapankkiperustainen malli mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuutta vahvistamalla voidaan vähentää myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvää leimaamista ja syrjintää.
 4. Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö 12 000 euroa Pois pelosta -hankkeeseen: Tavoitteena on ikääntyneiden kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvien ilmiöiden tunnistaminen ja niiden saattaminen laajempaan tietoisuuteen. Hankkeessa suunnitellaan ilmoitusmenettelyn ja matalan kynnyksen verkkopalvelu, joiden avulla voidaan puuttua väkivallan kierteeseen ja estää sen jatkuminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin ja järjestötoimijoiden kanssa.
 5. Suomen Pakolaisapu 15 000 euroa Naapuruussovittelun arviointi ja valtakunnallinen markkinointimateriaali -hankkeeseen: Naapuruussovittelu on uusi menetelmä asumisen ja naapuruuden häiriöiden, ongelmien ja konfliktien hoitoon. Asiat käsitellään väkivallattomasti, keskustellen ja osapuolia kuullen. Hankkeen tarkoituksena on tehdä naapuruussovittelusta selkeä, tunnettu ja uskottava toimintamuoto ja prosessi.
 6. Suomen Setlementtiliitto 14 000 euroa Paikalliset asukasyhdistykset turvallisuuden tuottajina – sosiaalisen ehkäisyn merkitys rikoksentorjunnassa -hankkeeseen: Tarkoituksena on kartoittaa eri puolilla Suomea syntyneitä asukasliikkeitä ja paikallista asukasaktivismia, jotka ovat toimineet erilaisia asuinympäristöä uhkaavia tekijöitä vastaan tai asuinviihtyisyyden ja elinolojen parantamiseksi.
 7. Suomen Setlementtiliitto 5 000 euroa Kansalaistalo Kallioon - Setlementtitalon mallintaminen -hankkeeseen: Tavoitteena on kehittää Helsingissä olevan Kalliolan Setlementtitalon peruskorjausprosessin aikana talon toimintakonsepti niin, että se toimii kansalaistalona. Turvallinen ja osallisuutta mahdollistava lähiyhteisö on myös rikoksentorjunnan kannalta hyödyllinen.
 8. Suomen Somaliland kehitys- ja integraatio ry 18 000 euroa Maahanmuuttajataustaisten nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen -, rikosten - ja radikaaliryhmiin liittymisen -hankkeeseen: Nuoria tuetaan hakeutumaan koulutukseen ja työelämään.Tarkoituksena on ehkäistä erityisesti maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista.
 9. Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry 23 000 euroa Tikka – Tunnista ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö -hankkeeseen: Tarkoituksena on luoda toimintaohjeet ja työkalupakki ikääntyneitä asiakkaita kohtaaville pankkien ja maistraattien työntekijöille taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi.
 10. Vuolle Setlementti ry 18 000 euroa SERITA-hankkeeseen: Tarkoituksena on kehittää seksuaaliväkivaltaan ehkäiseviä toimintamalleja sekä kartoittaa Oulun seudulla tarvetta seksuaalirikollisten järjestöpohjaiseen auttamistyöhön. Hankkeessa pilotoidaan ehkäisevän työn ja tekijänäkökulman uudenlaista yhdistämistä. Tavoitteena on kehittää Oulun seudulle järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikollisille tai sellaisille henkilöille, jotka ovat vaarassa ajautua tekemään seksuaalirikoksen.

2014

Oikeusministeriö myönsi avustusta 11 rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 140 000 euroa. Rikoksentorjuntaneuvosto arvioi hakemukset ja antoi niistä lausunnon oikeusministeriölle. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 19, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 413 477 euroa. Avustusta saivat seuraavat hankkeet:

 1. Africans and African-Europeans Association ry 15 000 euroa Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen maahanmuuttajien keskuudessa Helsingissä -hankkeeseen. Hanke pyrkii ehkäisemään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa maahanmuuttajien keskuudessa Helsingissä. Hankkeen toiminnoilla luodaan vapaita luottamuksellisia tiloja, joissa maahanmuuttajataustaiset helsinkiläiset saavat tietoa ja voivat keskustella perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja niihin liittyvistä muista arkaluontoisista aiheista. Toiminnoilla pyritään myös tarjoamaan maahanmuuttajataustaisille henkilöille vertaistukea ja karsimaan heidän pelkojaan viranomaisia kohtaan.
 2. KRIS-Tampere ry 15 000 euroa Nuoret ilman rikoksia -hankkeeseen. Hankkeella halutaan tehostaa KRIS- nuorisotyön toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sekä uusinta rikollisuutta. Lisäksi toiminnalla pyritään katkaisemaan päihde- ja rikoskierrettä. Hankkeessa tarjotaan toimintaa 15-29-vuotiaille rikos- ja päihdekierteessä sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Hankkeessa annetaan informatiivista tietoa, neuvontaa, ohjausta ja annetaan henkistä tukea arjen hallintaan ja muihin mahdollisiin ongelmakohtiin.
 3. Lasten perusoikeudet – Children's Fundamental Rights ry 7 300 euroa Lasten oikeusturvaverkoston suunnitteluun ja projektin valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lapsiin kohdistuvien vakavien väkivalta- ja seksuaalirikosten ennaltaehkäiseminen ja uudenlaisenmaksuttoman auttamisjärjestelmän luominen.
 4. Lions Club Vantaa / Korso ry 2 700 euroa Turvallinen ja viihtyisä Korsomme -hankkeeseen. Korson turvallisuustapahtuma käsittää useita eri kohderyhmille kohdennettuja kyläkävelyitä oheistapahtumineen, perinteisen turvallisuuskävelyn sekä Korson Kyläiltamat.
 5. Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö 18 000 euroa Turva-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden turvallisuuden edistäminen ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen Turussa
 6. Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry 15 000 euroa Asukkaista turvaa toisilleen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on turvallisuudentunteen vahvistaminen asukkaiden keskuudessa. Nyt myönnetyllä rahoituksella viedään loppuun hankkeen arviointi ja aloitetaan toimiviksi havaittujen käytäntöjen vakiinnuttaminen.
 7. Monika-Naiset liitto ry 17 000 euroa Pilotti uusien työmenetelmien kehittämiseksi väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten ryhmätoimintaan -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia työmenetelmiä väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten ryhmätoimintaan. Kehitettävän ryhmätoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä naisten uudelleen uhriutumista, tukea heidän vanhemmuuttaan ja sen avulla ennaltaehkäistä maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten syrjäytymistä ja väkivallan kierteen siirtymistä sukupolvelta toiselle.
 8. Oulun seudun setlementti ry 15 000 euroa Via Vis -hankkeen arviointitutkimukseen. Arviointitutkimuksen toteuttamisen lisäksi hankkeessa laaditaan kehittämissuositus väkivallan vähentämiseksi Oulun alueella. Tutkimuskohteena on Via Vis -hanke, jossa pyritään vähentämään väkivaltaa
 9. Suoja-Pirtti ry 15 000 euroa Vapauden kauhu -taidepajat vapautumisvaiheen yksiköissä -hankkeeseen ja sen arviointiin. Hankkeessa tehdään teatteria ja kuvataidetta yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat pian vapautumassa - tai juuri vapautuneet - vankilasta pitkän tuomion jälkeen. Projektin tuloksena syntyy erilaisia esityksiä ja näyttelyitä, joissa tehdään näkyväksi vankilasta vapautuvien henkilöiden tilanteita.
 10. Vaasan kaupunki 15 000 euroa Koulujen ja kotien yhteistyön mahdollisuudet vahingontekojen torjumiseksi -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vahingontekojen vähentäminen Vaasassa kotien ja koulujen yhteistyöllä.
 11. Vaasan kaupunki 5 000 euroa Rikoksesta syylliseksi epäiltyjen nuorten tilastopiikin selvittäminen -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään mistä johtuu, että 16 suurimman kaupungin joukossa Vaasassa on useana vuonna ollut eniten 15–17-vuotiaita rikoksesta syylliseksi epäiltyjä.