Myönnetyt avustukset 2020–2023

2023

Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä kaksi hakemusta, joista molemmille myönnettiin avustusta.

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnettiin 54 200 euroa hankkeeseen, jossa kehitetään ja koordinoidaan vakavan nuorisorikollisuuden vastaisia toimia sekä selvitetään alueella tapahtuvaa rikollisuuden ehkäisytyötä ja yhdenmukaistetaan käytänteitä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 13–18-vuotiaat toistuvasti vakavilla rikoksilla oireilevat nuoret. Hankkeessa toteutetaan myös rikoksentorjuntakoulutusta nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.
 • Kriisivalmiusjärjestö ry:lle myönnettiin 15 800 euroa kadonneet lapset -ilmiöön keskittyvään hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on estää ja keskeyttää suomalaisiin maahanmuuttajataustaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvia väkivalta-, seksuaali- ja vapaudenriistorikoksia, jotka uhkaavat heitä erityisesti heidän vanhempiensa entisessä kotimaassa.
   

2022

Vuonna 2022 toivottiin hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa harvaan asutuilla alueilla ehkäistään rikollisuutta, kehitetään rikoksentorjuntayhteistyötä ja vähennetään rikoksen pelkoa.

Oikeusministeriöön saapui määräaikaan mennessä kahdeksan hakemusta. Yksi hakijoista peruutti hakemuksensa.

Oikeusministeriö myönsi avustusta kahdelle hankkeelle:

 • Suojellaan lapsia ry:lle 19 671euroa. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä lapsiin kohdistuvia verkkoa hyödyntäviä seksuaalirikoksia.
 • Vuolle Setlementti ry:lle 18 000 euroa. Hankkeen tavoitteena puolestaan on selvittää harvaan asuttujen alueiden ikääntyneiden turvallisuuteen ja turvattomuuden tunteeseen liittyviä ilmiöitä.

Täydentävässä haussa syksyllä avustusta myönnettiin kahdelle hankkeelle:

 • Helsingin kaupungille 10 800 euroa. Hankkeen tavoitteena on Kurvin työryhmän viestinnän kehittäminen. Hanke pilotoi uudenlaisen aluelähtöisen ympäristötyön mallia. 
 • Skene – yhdessä rikoksettomaan elämään ry:lle 6 800 euroa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kaksi koulutuskokonaisuutta, toinen vanhemmille ja toinen rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskenteleville Lohjan, Vihdin ja Karkkilan kuntien alueella.

2021

Vuonna 2021 erityisenä teemana oli haavoittuviin ryhmiin kohdistuvien verkkorikosten ehkäisy.

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. 

Avustusta myönnettiin seuraaville toimijoille/hankkeille

 • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 16 000 euroa. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa KEIJO-hankkeessa koulutettuja kokemusasiantuntijoita hyödynnetään rikollisuuden ehkäisemisessä.
 • Suomen Setlementtiliitolle 18 500 euroa. Hankkeessa pyritään muun muassa lisäämään nuorten ääntä heitä koskevissa asioissa, kuten sovittelupalveluiden kehittämisessä, ja edistämään nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.
 • Turun kaupungille 19 000 euroa. Avustus käytetään kahteen Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman alaiseen hankkeeseen, joissa puututaan nuorten päihteiden myyntiin ja ikääntyneisiin kohdistuviin petosrikoksiin.
 • Vuolle Setlementti ry:lle 16 500 euroa. Hanke keskittyy sokerideittailu-ilmiön kartoittamiseen sekä nuorten ja ammattilaisten tiedon lisäämiseen ilmiöstä ja sen haitoista Pohjois-Pohjanmaalla.

2020

Avustushaun erityisteemoja vuonna 2020 olivat paikallinen turvallisuusviestintä sekä vammaisiin kohdistuvan rikollisuuden ja myymälävarkauksien vähentäminen.

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhdeksän.

Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

 • Setlementti Tampere ry:lle 13 300 euroa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan ryhmätoiminnan mallia, jonka avulla ennaltaehkäistään nuoriin kehitysvammaisiin naisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja pienennetään heidän riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.
 • Suomen Setlementtiliitto ry:lle 33 200 euroa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyötä koronaviruksen aiheuttamien rikollisuushaittojen havaitsemiseksi ja vähentämiseksi sekä turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.
 • Talous ja nuoret TAT ry:lle 10 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Mun elämä, mun vastuu -koulukiertue, joka on valtakunnallinen ja suunnattu valtakunnallinen nelosluokkalaisille. Aiheina ovat näpistysten ehkäisy, omistetuista tavaroista huolehtiminen, kestävä arki, raha-asiat ja yritteliäisyys.
 • Valo-Valmennusyhdistys ry:lle 13 500 euroa. Hankkeessa kehitetään Turun kauppakeskus Hansassa nuorten, vartijoiden ja kauppiaiden yhteistyötä ja yhteisöllisiä toimintatapoja myymälävarkauksien vähentämiseksi.