Uusi koulutuskokonaisuus tarjoaa työkaluja nuorisorikollisuuteen puuttumiseen

24.5.2023 7.25
Värikkään ison palapelin kokoamista.
Kaikille avoimessa ja maksuttomassa verkkokoulutuksessa vakavaa nuorisorikollisuutta lähestytään monialaisen yhteistyön keinoin. Verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti korjaavaa työtä tekevien ammattilaisten valmiuksia työskennellä rikoksilla oireilevien nuorten ja heidän lähipiiriensä kanssa.

Nuorten vakavat ja toistuvat rikokset sekä jengiytyminen ovat yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ilmiöitä, jotka ovat herättäneet keskustelua eri tahojen keskuudessa. Erityisen kiivaaksi keskustelu yltyi kuluneena keväänä, kun useat puolueet ja ehdokkaat nostivat aiheet vaalikampanjaansa.

Kokonaiskuva ilmiöstä saattaa hämärtyä, kun aihetta käsitellään eri medioissa. Tilastollisesti tarkasteltuna harva nuori tekee rikoksia. Samalla entistä pienempi joukko nuoria tekee entistä suuremman osan rikoksista, ja näistä nuorista meidän tulee yhteiskuntana olla huolissamme.

 Keskustelijat istuvat mukavasti nojatuolissa ja sohvalla.
Aseman Lapset ry:n Pietro Saari ja Nina Liuko.

Julkisuudessa yhtenä ratkaisuna nuorten tekemiin rikoksiin esitetään toisinaan kovempia rangaistuksia. On kuitenkin ymmärrettävä, että monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen ei ole yksinkertaisia keinoja. Useat tutkimukset osoittavat, etteivät rangaistukset itsessään ole tehokkaita keinoja ehkäisemään nuorten rikoksia. Rangaistusten koventamisen sijaan resursseja tulisi kohdentaa ennaltaehkäisevään ja monialaiseen työhön nuorisorikollisuuden parissa.

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus kokoaa yhteen asiantuntijoiden, eri alojen ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelystä. Aseman Lapset ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen koulutuskokonaisuus on kaikille avoin ja ilmainen ja suunnattu erityisesti hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä rikosseuraamusalan henkilöstölle. Verkkokoulutuksen on rahoittanut oikeusministeriö. Se julkaistaan kesäkuun alussa.

Keskiössä vakavia ja toistuvia rikoksia tekevät nuoret

Nuoruus itsessään on elämän rikosaktiivisinta aikaa, ja useimmille nuorille rikokset ovat satunnaisia. Toistuvat ja vakavat rikokset keskittyvät pieneen joukkoon nuoria, joilla on usein taustallaan altistavia riskitekijöitä, kuten vaikea perhetilanne, neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai päihderiippuvuus.

Satunnaiseen rikokseen kevyt puuttuminen, kuten puhuttelu, on usein riittävä interventio. Pitkäkestoiset ja intensiiviset interventiot tulisi sen sijaan suunnata siihen pieneen joukkoon nuoria, jotka tekevät vakavia ja toistuvia rikoksia. Tätä joukkoa uudessa verkkokoulutuksessa lähestytään monialaisen yhteistyön keinoin.

Monialainen kattaus nuorisorikollisuuden ammattilaisia ja asiantuntijoita

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus koostuu videoluennoista ja -puheenvuoroista, joita on ollut tuottamassa 30 ammattilaista ja asiantuntijaa. Videoissa esiintyvät henkilöt ovat muun muassa tutkijoita, sosiaali-, terveys-, rikosseuraamus- ja kasvatusalan ammattilaisia, nuorisotyöntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita.

Verkkokoulutuksen ensimmäinen osuus alkaa perehdytyksellä nuorisorikollisuuden ilmiöön. Ensimmäisenä tutkijatohtori Markus Kaakinen Helsingin yliopistosta käy läpi nuorisorikollisuuden ajankohtaisia haasteita ja ottaa kantaa tutkimuksen näkökulmasta paljon keskustelua herättäneeseen katujengi-ilmiöön.

Koulutuksen alussa perehdytään myös nuorisorikollisuuden taustatekijöihin sekä desistanssiin eli rikollisuudesta irrottautumiseen nuorisolääkäri ja dosentti Silja Kosolan ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Olli Kaarakan johdolla.

Eriytyneistä palveluista monialaiseen yhteistyöhön

Nuorisorikollisuuden keskeisten palveluiden ammattilaiset, sosiaalityöntekijä, poliisi, syyttäjä, rikosseuraamustyöntekijät, sovittelijat ja järjestötyöntekijät, esittäytyvät verkkokoulutuksen toisessa osiossa. Näiden jälkeen kuullaan puheenvuoro Lapin yliopiston erityispedagogiikan professori Tanja Äärelältä, jonka luento perustuu hänen väitöstutkimukseensa nuorten vankien koulukokemuksista.

Vaikka nuorisorikollisuuteen liittyvät palvelut ovat moninaisia, palvelujärjestelmää on useissa yhteyksissä kuvattu pirstaleiseksi ja siiloutuneeksi. Koulutus perustuu ajatukseen, että vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten tilanteet ovat kompleksisia, jolloin niihin puuttuminen edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä yli sektorirajojen. Koulutuksen kolmannessa osuudessa edetäänkin eriytyneistä palveluista koulutuksen kivijalkaan, eli monialaiseen yhteistyöhön.

Tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan yliopistosta perehdyttää kompleksisuusajatteluun hyvinvointipalveluiden kontekstissa. Tämän jälkeen kehittämispäällikkö Laura Yliruka THL:stä kertoo systeemisestä työotteesta ja Aseman Lapset ry:n tiimipäällikkö Heikki Turkka ja tutkimuskoordinaattori-kouluttaja Julia Saarholm verkostoyhteistyöstä ja prosessijohtamisesta nuorten parissa työskentelyssä.

Lisää tunnettuutta kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten parityölle

Parityöskentelyllä on useita etuja verrattuna yksin tehtävään työhön nuorten parissa. Työn jakaminen vähentää yksittäisen työntekijän kuormitusta ja mahdollistaa jatkuvaa reflektiota työparien välillä. Samalla parityöskentely edesauttaa työparien vertaisoppimista ja vahvuuksien yhdistämistä.

Koulutuksessa nostetaan esiin, kuinka sektorirajat ylittävä parityö on erinomainen keino siirtää luottamusta ammattilaisesta toiseen etenkin silloin, kun nuori on siirtymässä palvelusta toiseen.

 Keskustelijat seisovat vastakkain pienen korkean pöydän ääressä.
Timo Kyllönen ja Tomas Luoto Aseman Lapset ry:stä.

Aseman Lapset ry:ssä on tehty uraauurtavaa työtä kokemusasiantuntijoiden integroimisessa rikoksia tekevien nuorten parissa työskentelyyn. Koulutuksessa onkin haluttu tehdä näkyväksi nimenomaan kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten parityötä.

Ensimmäiseksi Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Janika Lindström esittelee tutkimustaan, joka käsittelee rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden tarinoita parityöstä ammattilaisten kanssa. Tämän jälkeen Aseman Lapset ry:n Pasila-toiminnan lähiyhteisövalmentaja Timo Kyllönen ja kokemustaustainen projektityöntekijä Tomas Luoto keskustelevat omasta parityöskentelystään, jota he jäsentävät prosessikuvauksen avulla.

Kaikki alkaa kohtaamisesta

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutuksen viimeisessä osuudessa perehdytään käytännön työhön nuorten ja heidän lähipiiriensä parissa.

Arvostava kohtaaminen on edellytys luottamuksellisen asiakassuhteen syntymiselle. Koulutuksessa arvostavan kohtaamisen käsitettä lähestytään erilaisista näkökulmista, kuten sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyyden näkökulmista.

Ammattilaisena on tärkeää tiedostaa, että usein nuori tekee rikoksia, koska hän saa siitä jotain itselleen tärkeää, esimerkiksi kaverien arvostusta ja kunniaa. Vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten parissa työskentely on muutokseen tähtäävää, ja aito, pysyvä muutos edellyttää nuorelta voimavaroja, motivaatiota sekä uskoa siihen, että muutos kannattaa. Tähän kysymykseen koulutuksessa tarttuvat mm. MDFT-terapeutit Jonna Köpilä ja Katja Vanonen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Ri-O-hankkeesta.

Verkkokoulutus on kaikille avoin ja maksuton

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus on kaikille avoin ja maksuton MOOC-kurssi Laurea-ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Viiden opintopisteen laajuinen koulutus on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille sekä aihepiiristä kiinnostuneille sidosryhmille. Koulutus on saatavilla 5. kesäkuuta alkaen Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas-verkkoalustalla. Aseman Lapset ry järjestää samana päivänä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa verkkokoulutuksen julkaisuwebinaarin (ilmoittautumiset 1.6. mennessä).

Julia Kauppinen & Janika Lindström

Julia Kauppinen työskentelee Aseman Lapset ry:ssä hankekoordinaattorina. Tehtävässään hän on vastannut Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Janika Lindström toimii rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksessa lehtorina ja tekee tutkimusta rikos- ja päihdetaustaisista kokemusasiantuntijoista.
 

Kuvat: pääkuva Unsplash, muut Aseman Lapset ry.

Haaste 2/2023