Rikoksentorjunnan uutiskirje 4/2023

Julkaisuajankohta 24.8.2023 13.37
Uutinen

 

Työryhmä ehdotti toimia nuorisorikollisuuden ehkäisyn tehostamiseen

Rikoksentorjunnan järjestämistä ja nuorisorikollisuuteen puuttumisen tehostamista pohtinut työryhmä ehdotti heinäkuussa nuorisorikollisuuden ehkäisyyn poikkihallinnollista toimenpideohjelmaa. Lisäksi uudet hyvinvointialueet tulisi kytkeä tiiviimmin rikosten ehkäisytyöhön.

Työryhmä on raportissaan tunnistanut mm. vakavan ja toistuvan nuorisorikollisuuden ja jengirikollisuuden ehkäisyn aukkopaikkoja ja esittänyt korjaavia toimia. Tällainen on esimerkiksi lasten ja nuorten rikosten ennaltaehkäisevän työn, kuten ankkuritoiminnan, kehittäminen. Myös oikeusministeriön kehittämän, rikoskierteen katkaisua tukemaan tarkoitetun monialaisen toimintamallin laajentaminen ja vakiinnuttaminen hyvinvointialueille on nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Molemmat toimet ovat mukana myös hallitusohjelmassa.

Oikeusministeriö asettaa alkusyksystä työryhmän valmistelemaan nuoriso- ja jengirikollisuutta koskevaa toimenpideohjelmaa.

Oikeusministeriön tiedote 12.7. ja raportti rikoksentorjuntatyön tehostamisesta

Nuorisorikollisuuden ehkäisyn verkkokoulutusta tarjolla syksyllä

Uusi koulutuskokonaisuus vahvistaa ammattilaisten valmiuksia työskennellä vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa. Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutuksen aiheita ovat mm. nuorisorikollisuus, rikollisuudesta irrottautuminen, palvelujärjestelmä, ammattilaisten monialainen yhteistyö, arvostava kohtaaminen sekä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten työparityö. Verkkokoulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille sekä aihepiiristä kiinnostuneille sidosryhmille. Koulutus on maksuton, viiden opistopisteen laajuinen ja sen voi suorittaa itselleen sopivana ajankohtana.

Hanke-esittely Aseman Lasten sivuilla

Koulutukseen ilmoittautuminen (30.11. mennessä) Laurea-ammattikorkeakoulun sivuilla

Setlementtiliitto järjestää 12.9. webinaarin nuorten tekemästä väkivallasta

Väkivallalla oireilu voi olla prosessi, joka ulottuu lapsuudesta nuoruuden kautta aikuisuuteen. Tunnin webinaarissa käsitellään kodin ulkopuolista väkivaltaa, väkivallan syitä ja nuorten kanssa tehtävää väkivaltatyötä – miten väkivallan kierteen voi katkaista? Syksyllä on tulossa myös muita webinaareja nuorten tekemästä ja kokemasta väkivallasta.

Lisätietoa webinaareista

Rikollisuuden ehkäisyn oppaita saatavilla työn tueksi

Turvaohjeita senioreille -opas päivitettiin vuodenvaihteessa ja siitä otettiin uusi ja samalla viimeinen painos. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan, välttää petoksia ja hakea apua ongelmatilanteissa. Opas on saatavilla myös ruotsiksi, joskin muutaman vuoden vanhana versiona. A5-kokoista esitettä voi tilata vanhustyön käyttöön osoitteesta rikoksentorjunta.om(at)gov.fi. Maksimimäärä on laatikollinen eli 350 kpl/organisaatio.

Myös opasta turvallisuuskävelyiden järjestäjille ja osallistujille voi tilata painettuna kohtuullisen määrän. Turvallisuuskävely on tapa saada asukkaat, viranomaiset, yhdistykset, yritykset ja kiinteistönomistajat sekä muut keskeiset toimijat tapaamaan toisensa ja keskustelemaan alueen turvallisuudesta. Ihmiset kokevat ympäristönsä eri tavoin riippuen esimerkiksi sukupuolesta, iästä ja aiemmista kokemuksista.

Rikoksentorjuntaneuvosto, Kaupan liitto ja Aseman Lapset ry. laativat pari vuotta sitten verkko-oppaan myymälävarkauksien sovitteluun. Sovittelu on joustava tapa ratkaista rikoksia ja riitoja. Sovittelu parantaa uhrin mahdollisuuksia saada vahingosta korvaus ja rikoksesta epäillylle se tarjoaa mahdollisuuden uhrin kohtaamiseen ja aitoon vastuunottoon. Oppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa rikos- ja riita-asioiden sovittelun keinoin. Lisäksi oppaassa esitellään katusovittelu-menetelmä, jota sovelletaan monilla paikkakunnilla nuorten tekemien rikosten käsittelyyn.

Poliisi tavoittelee lapsia ja nuoria pelaamisen avulla uudessa tutkimushankkeessa

Poliisiammattikorkeakoulun vetämässä uudessa hankkeessa poliisin tarkoituksena on tavoittaa lapsia ja nuoria digitaalisilla pelialustoilla. Viralliset pelikaverit -hankkeessa tuotetaan käsikirja siitä, miten peliyhteisöissä ja -alustoilla tapahtuvia rikoksia voidaan ennalta ehkäistä ja estää. Samalla halutaan ehkäistä nuorten ajautumista tietoverkkorikollisuuteen ja rikollisverkostoihin, jotka toimivat aktiivisesti pelimaailmassa. Lisäksi hankkeessa kehitetään moniammatillista Ankkuri-toimintaa ja täydennetään sitä uudella toimintamallilla.

Poliisiammattikorkeakoulun tiedote 22.8.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on nyt RETS eli Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö on muuttanut nimensä ja toimii jatkossa nimellä RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö. Muutos ei vaikuta säätiön toimintaan eikä palveluiden saatavuuteen. Uusi nimi kuvaa paremmin säätiön toimintaa ja arvoja. Uusi nimi ja ilme otetaan käyttöön viestintäkanavissa asteittain ja esim. verkkosivu- ja sähköpostiosoitteet muuttuvat 18.9.

Lisätietoa uudistuksesta

 

JULKAISUJA

Väkivallan kokemukset Suomessa yleisiä – naiset kohtaavat usein toistuvaa ja vakavaa, miehet kertaluonteista väkivaltaa

Enemmistö 16–74-vuotiaista naisista ja 18–74-vuotiaista miehistä on joskus elämässään kokenut jotain väkivallan muotoa: fyysistä väkivaltaa, uhkailua tai seksuaaliväkivaltaa on kokenut kaikkiaan 57 % naisista ja 46 % miehistä. Nykyisen tai entisen parisuhdekumppanin taholta vastaavaa väkivaltaa on kokenut 34 % naisista ja 18 % miehistä. Näin kertoo Tilastokeskuksen Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -tutkimus.

Muuta kuin kumppanin tekemää väkivaltaa on kohdannut yli 15-vuotiaana lähes puolet väestöstä, naisista 46 % ja miehistä 42 %. Miehillä nämä kokemukset ovat pääasiassa fyysisiä väkivallan tekoja ja uhkailua, naiset ovat puolestaan joutuneet useimmiten seksuaaliväkivallan uhriksi. Useampi kuin joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää työelämässä, miehillä kokemuksia on selvästi harvemmalla.

Väkivallan ja häirinnän uhrit kertovat edelleen kokemuksistaan vain harvoin viranomaisille. Väkivallan muodosta ja tekijästä riippuen noin joka kymmenes väkivallan uhri ilmoittaa poliisille kokemastaan väkivallasta.

Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -loppuraportti ja muuta materiaalia Tilastokeskuksen teemasivulla.

Alaikäisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa tulee viranomaisten tietoon aiempaa enemmän

Viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten kokonaismäärä laski THL:n seurannan mukaan hieman vuonna 2021. Kuitenkin alaikäisiin kohdistuneet perheväkivaltatapaukset lisääntyivät huomattavasti. Useiden lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen erityispalveluiden, kuten turvakotien, asiakasmäärät laskivat vuonna 2021. Seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitetuissa Seri-tukikeskuksissa asiakasmäärät sen sijaan nousivat koronaepidemian aikana. Seri-tukikeskuksien asiakkaista 70 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja 96 prosenttia heistä oli naisia. Asiakkaista yli puolella oli aiempia väkivaltakokemuksia.

Lähisuhdeväkivalta 2021. THL:n tilastoraportti 43/2023

Väitös: Poliisin kohdevalvonta kärsi väärästä ajoituksesta

Poliisin kohdennetuilla toimenpiteillä voidaan vähentää rikoksia häiriökohteissa sekä lisätä yhteisöjen ja asuinalueiden turvallisuutta. Todennäköisesti myös lähialueet hyötyvät kohdealueen rikosten vähenemisestä, ilmenee Helsingin yliopistossa 25.8. tarkastettavasta Jari Taposen väitöstutkimuksesta. Sen sijaan poliisin satunnaisella rutiinipartioinnilla ei ole vastaavia vaikutuksia. Helsingin häiriökohdevalvonnan vaikuttavuus kärsi tutkimuksen mukaan epäonnistuneesta valvonnan ajoittamisesta.

Jari Taponen: Poliisin vaikuttavuus: suoritteiden laskennasta vaikuttavuuden tutkimukseen. Helsingin yliopisto 2023.

Jätevesitutkimus: alueelliset erot huumeiden käytössä yhä suurempia

Huumeiden käytössä on yhä suurempia alueellisia eroja, osoittaa THL:n kesäkuussa julkaistu jätevesitutkimus. Pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä huumeiden kokonaiskäyttö on kasvussa ja kokaiinia käytetään enemmän kuin amfetamiinia. Muualla Suomessa käyttömäärät ovat pysyneet tasaisempina ja amfetamiinia käytetään kokaiinia enemmän.

Jätevesitutkimus: väestötason huumeidenkäyttö – THL.fi

Koronavuosien jonojen purkaminen nosti vankilukua

Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2022 tilastokirjasta ilmenee mm. vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Koronavuosien jonojen purkaminen vaikutti merkittävästi vankiluvun kasvuun. Keskimääräinen päivittäinen vankimäärä vuonna 2022 oli 3 056, joka oli noin 250 enemmän kuin vuosi aikaisemmin.

Rikosseuraamuslaitoksen Tilastollinen vuosikirja 2022

Ihmiskaupan kirjo on suuri

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn raportti tarjoaa ajantasaista tietoa ihmiskaupasta Suomessa, Virossa, Latviassa, Puolassa ja Ukrainassa sekä tuo esiin rikollisten toimintatapoja erityisesti työperäisessä ja seksuaalisessa hyväksikäytössä. Raportin mailla on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Suomi on ihmiskaupparikollisuuden osalta pääasiassa kohdemaa, kun taas Viro, Latvia, Puola ja Ukraina ovat lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaita. Tyypillisten uhrien profiilit vaihtelevat maittain omista kansalaisista työperäisiin maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin ja paperittomiin maahanmuuttajiin.

Hyväksikäytön kirjo. Ihmiskaupan kehitys ja toimintatavat Suomessa, Latviassa, Virossa, Puolassa ja Ukrainassa. HEUNI 2023.

EUCPN:n tuore julkaisu käsittelee työhön liittyvää rikollisuutta

EU:n rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) julkaisi kesäkuussa tietopaketin työhön liittyvästä rikollisuudesta. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttö, pakkotyö ja työperäinen ihmiskauppa sekä niihin usein liittyvät etuuspetokset, veronkierto ja rahanpesu, työturvallisuusmääräysten rikkominen, palkkakiristys jne. Työhön liittyvää rikollisuutta ehkäistään Euroopassa niin uhriin kuin tekijään keskittyvillä toimilla sekä tilaajavastuun kehittämisellä.

Toolbox on Work-Related Crime. Labour exploitation and work-related crime: a problem analysis and prevention framework. EUCPN 2023.